Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten.

Verdiepend onderzoek van zorg bij gynaecologische aandoeningen

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor vrouwen in het zorgtraject bekkenbodemklachten nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het hele zorgtraject onder de loep vanaf het moment dat een vrouw bij de arts komt.

We zullen onder andere nagaan:

 • of de kwaliteitsstandaarden bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de patiënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

Het Zorginstituut beschrijft de resultaten van het onderzoek in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken die betrokken partijen hebben gemaakt en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project (implementatiefase) oppakken.

Stakeholdersbijeenkomst 17 september 2019

Tijdens deze bijeenkomst hebben we mogelijke verbeteracties besproken met de betrokken partijen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. De uitkomsten van deze bijenkomst worden verwerkt in een concept-verbetersignalement.

Zinnige Zorg - Verslag stakeholdersbijeenkomst Bekkenbodemklachten 17 september 2019

Vervolgbijeenkomst 9 juli 2019

Om voor het hele zorgtraject te analyseren of er mogelijkheden tot verbetering zijn, hebben we onderzoek uitgezet. Hierin is de diagnostiek en behandeling van vrouwen met urine-incontinentieklachten in de 1e lijn in kaart gebracht. Tijdens de bijeenkomst hebben we de resultaten en analyses van het verdiepingsonderzoek met onze stakeholders besproken. Van deze vervolgbijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst Bekkenbodemklachten 9 juli 2019

Startbijeenkomst verdiepingsfase 26 juni 2018

Op 26 juni 2018 vond de startbijeenkomst van het project plaats. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen het zorgtraject van de vrouw met bekkenbodemklachten doorgenomen. Bekkenbodemklachten die passen bij het bekkenpijnsyndroom, vallen buiten dit project. De partijen hebben op basis van hun ervaringen in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject verbeterd kan worden. Deze suggesties zijn daarna per thema gesorteerd en staan in het verslag van de bijeenkomst. Ook zijn de zorgtrajecten vanuit het perspectief van de vrouw gevisualiseerd.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase zorg bij bekkenbodemklachten - 26 juni 2018

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten is de tweede fase van het project 'Zinnige Zorg - Geboortezorg en Zorg bij gynaecologische aandoeningen'. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. Het andere gekozen onderwerp is het zorgtraject rond de baarmoederhalsafwijking CIN. De onderbouwing voor de deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Geboortezorg en Zorg bij gynaecologische aandoeningen

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Uriëll Malanda (projectleider)
E-mail: zzgynaecologie@zinl.nl
Mobiel: 06 - 52 33 81 54

TijdlijnOverzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase Bekkenbodemklachten en de daaraan voorafgaande screeningsfase.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)            
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)     
 • Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)           
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Bekkenbodem4All (B4A)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie (V&VN VOG) 
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)