Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten. In juni 2020 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut volgt de implementatie.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast, dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten.

Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten

Samen met patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn én welke afspraken hierover zijn gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan.

Wat gaan vrouwen van de verbeteracties merken?

De betrokken partijen hebben onderwerpen voor verbetering benoemd en hierover afspraken gemaakt met elkaar. De zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten kan worden verbeterd door:

 • de richtlijnen voor diagnostiek van urine-incontinentie (UI) beter te volgen en aan te vullen;
 • gepast gebruik van zorg te bevorderen bij behandeling van UI en verzakking (prolaps);
 • de behandeling van UI vaker te controleren en evalueren in het vervolgtraject;
 • vrouwen meer bewust te maken van behandelmogelijkheden.

Als de verbeteringen zijn uitgevoerd, krijgen meer vrouwen met bekkenbodemklachten:

 • makkelijker de juiste diagnose;
 • een passende, effectieve behandeling, waar gewenst dichter bij huis;
 • een tijdige bijsturing van de ingezette behandeling.

Stakeholdersbijeenkomst 17 september 2019

Tijdens deze bijeenkomst hebben we mogelijke verbeteracties besproken met de betrokken partijen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt. De uitkomsten van deze bijenkomst worden verwerkt in een concept-verbetersignalement.

Zinnige Zorg - Verslag stakeholdersbijeenkomst Bekkenbodemklachten 17 september 2019

Vervolgbijeenkomst 9 juli 2019

Om voor het hele zorgtraject te analyseren of er mogelijkheden tot verbetering zijn, hebben we onderzoek uitgezet. Hierin is de diagnostiek en behandeling van vrouwen met urine-incontinentieklachten in de 1e lijn in kaart gebracht. Tijdens de bijeenkomst hebben we de resultaten en analyses van het verdiepingsonderzoek met onze stakeholders besproken. Van deze vervolgbijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst Bekkenbodemklachten 9 juli 2019

Startbijeenkomst verdiepingsfase 26 juni 2018

Op 26 juni 2018 vond de startbijeenkomst van het project plaats. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen het zorgtraject van de vrouw met bekkenbodemklachten doorgenomen. Bekkenbodemklachten die passen bij het bekkenpijnsyndroom, vallen buiten dit project. De partijen hebben op basis van hun ervaringen in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject verbeterd kan worden. Deze suggesties zijn daarna per thema gesorteerd en staan in het verslag van de bijeenkomst. Ook zijn de zorgtrajecten vanuit het perspectief van de vrouw gevisualiseerd.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase zorg bij bekkenbodemklachten - 26 juni 2018

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten is de tweede fase van het project 'Zinnige Zorg - Geboortezorg en Zorg bij gynaecologische aandoeningen'. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. Het andere gekozen onderwerp is het zorgtraject rond de baarmoederhalsafwijking CIN. De onderbouwing voor de deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Geboortezorg en Zorg bij gynaecologische aandoeningen

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Uriëll Malanda (projectleider)
E-mail: zzgynaecologie@zinl.nl
Mobiel: 06 - 52 33 81 54

Tijdlijn

Overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase Bekkenbodemklachten en de daaraan voorafgaande screeningsfase.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)            
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)     
 • Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)           
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Bekkenbodem4All (B4A)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie (V&VN VOG) 
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)