Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten. In de zomer van 2020 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor vrouwen met de bekkenbodemklachten te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor vrouwen met bekkenbodemklachten.

Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten

Samen met patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn en zijn verbeterafspraken gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan.

Wat gaan vrouwen van de verbeteracties merken?

Als de verbeteringen zijn uitgevoerd, krijgen meer vrouwen met bekkenbodemklachten:

 • makkelijker de juiste diagnose;
 • een passende, effectieve behandeling, waar gewenst dichter bij huis;
 • een tijdige bijsturing van de ingezette behandeling.

Startbijeenkomst implementatiefase

Op 1 september 2021 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de betrokken partijen. In deze bijeenkomst informeerden partijen op hoofdlijnen hoe ze de verbeterafspraken hebben opgepakt en welke knelpunten zij tegenkomen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Bekkenbodemklachten 1 september 2021

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteracties blijven monitoren door met partijen over de voortgang in gesprek te zijn.

Evaluatie

Ongeveer 4 jaar na publicatie van het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten, zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.

Systematische analyse gynaecologische zorg

s een onderdeel van het project 'Zinnige Zorg - Geboortezorg en Zorg bij gynaecologische aandoeningen'. Er is nog een onderwerp geselecteerd voor de verdieping in dit project, namelijk Baarmoederhalsafwijking CIN.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.

Meer informatie

Contactpersoon: Emmy van Woerden (projectleider)
E-mail: zzgynaecologie@zinl.nl

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in implementatiefase Bekkenbodemklachten. De verdiepingsfase Bekkenbodemklachten en de screeningsfase Geboortezorg en Zorg bij gynaecologische aandoeningen gingen daaraan vooraf.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)            
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)     
 • Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)           
 • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) 
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Bekkenbodem4All (B4A)
 • Vereniging van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland: Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie (V&VN VOG) 
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)  
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)