Zinnige Zorg voor vrouwen met de baarmoederhalsafwijking CIN (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor vrouwen met de baarmoederhalsafwijking CIN. In het najaar van 2019 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor vrouwen met de baarmoederhalsafwijking CIN te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast, dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor vrouwen met de baarmoederhalsafwijking cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN).

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN

Samen met patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn én welke afspraken hierover zijn gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan.

Wat gaan vrouwen van de verbeteracties merken?

De betrokken partijen hebben 3 onderwerpen voor verbetering benoemd en hierover afspraken gemaakt met elkaar. De 3 onderwerpen zijn:

 • de richtlijn beter volgen, om de zorg bij de behandeling te verbeteren;
 • de zorg in het vervolgtraject uniformer maken;
 • de vrouw beter informeren om samen te kunnen beslissen.

Meer in het algemeen kunnen patiënten gaan merken dat zorgverleners duidelijke afspraken met elkaar maken over de organisatie van het zorgtraject en over aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg zal daardoor verbeteren. Vrouwen zullen beter in staat worden gesteld om samen te beslissen over de behandelmogelijkheden. Ook zal kwalitatief goede en begrijpelijke patiënteninformatie over baarmoederhalsafwijkingen en de behandelmogelijkheden worden aangeboden.

Implementatie en monitoring

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal waar nodig en op verzoek van partijen de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen of door het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties en de onderliggende analyse.

Het Zorginstituut zal de verbeteracties monitoren door jaarlijks met partijen over de voortgang te overleggen. Hierover brengen we voortgangsrapportages uit. 

Voortgangsrapportages en voortgangsbijeenkomsten

In april 2021 is de eerste voortgangsrapportage verstuurd aan de minister voor Medische Zorg en betrokken partijen:

Zinnige Zorg - Eerste voortgangsrapportage Baarmoederhalsafwijking CIN.

Op 4 oktober 2021 was er een bijeenkomst met betrokken partijen. Tijdens de bijeenkomst zijn de acties en knelpunten rond de verbetermogelijkheden besproken is op basis van de voortgang tot eind september 2021:

Zinnige Zorg - Tweede voortgangsrapportage Baarmoederhalsafwijking CIN.

In 2022 volgt weer een bijeenkomst met de betrokken partijen om de evaluatie van het implementatietraject te bespreken.

Evaluatie

Ongeveer 3 jaar na publicatie van het ‘Verbetersignalement Baarmoederhalsafwijking CIN’ zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.

Systematische analyse gynaecologische zorg

Het onderzoek naar de baarmoederhalsafwijking CIN is een onderdeel van het project 'Zinnige Zorg - Geboortezorg en Zorg bij gynaecologische aandoeningen'. Er is nog een onderwerp geselecteerd voor de verdieping in dit project, namelijk: Zinnige Zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.

Voor informatie

E-mail: zzgynaecologie@zinl.nl

Tijdlijn

Overzicht van belangrijke stappen in de implementatiefase Baarmoederhalsafwijking CIN en de daaraan voorafgaande verdiepingsfase.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) 
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)   
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)           
 • Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Bekkenbodem4all
 • Stichting Olijf, Netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland: Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie (V&VN VOG)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)              
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 

Publicaties