Zinnige Zorg – Zorg bij gynaecologische aandoeningen

Zorginstituut Nederland voert in 2018 de tweede fase (verdieping) uit van het Zinnige Zorg-project 'Zorg bij gynaecologische afwijkingen'. Samen met de partijen die bij de uitvoering van deze zorg zijn betrokken, onderzoekt het Zorginstituut waar er mogelijkheden zijn voor verbeteringen. De resultaten en de aanbevelingen van dit onderzoek leggen we vast in verbetersignalementen. Er zijn 2 onderwerpen voor verder onderzoek geselecteerd.

Verdiepingsfase

Het Zinnige Zorg-project 'Zorg bij gynaecologische afwijkingen' is de tweede fase van het Zinnige Zorg-project 'Geboortezorg en zorg bij gynaecologische afwijkingen'. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen voor verder onderzoek (verdieping) geselecteerd:

  • zorg voor vrouwen met afwijkingen van de baarmoederhals (cervixcytologie);
  • zorg voor vrouwen met bekkenbodemklachten.

Samen met de partijen die bij de uitvoering van deze zorg zijn betrokken, onderzoekt het Zorginstituut waar er mogelijkheden zijn voor verbeteringen in deze zorg. De resultaten en de aanbevelingen van dit onderzoek leggen we vast in verbetersignalementen. In de fase die volgt, de implementatiefase, gaan de partijen aan de slag met het doorvoeren van de verbeteringen.

Meer informatie is te vinden op de pagina's:

Zinnige Zorg: basispakket systematisch doorlichten

Het Zorginstituut is in 2013 gestart met het programma 'Zinnige Zorg'. In dit programma lichten het Zorginstituut en partijen in de zorg het huidige basispakket systematisch door.
Voor elk aandoeningsgebied dat is opgenomen in het classificatiesysteem ICD-10, maken we een doorlichting van de geboden zorg. Voor zo’n gebied bepalen we of de zorg effectief en noodzakelijk is en waar de zorg verbeterd kan worden. De kern van Zinnige Zorg is het opsporen en het tegengaan van niet-effectieve en/of onnodige zorg. Hierdoor:

  • verbetert de kwaliteit van de zorg voor de patiënt;
  • neemt de gezondheidswinst toe; en
  • worden onnodige kosten vermeden.

Werkwijze Zinnige Zorg

Iedereen in Nederland heeft recht op zinnige zorg.

Zorg is zinnig wanneer die voor elke patiënt noodzakelijk en bewezen effectief is.
Maar, is de huidige zorg dat eigenlijk wel?
Om daar achter te komen houdt Zorginstituut Nederland de zorg per aandoening tegen het licht. Met Zinnige Zorg projecten onderzoeken we
samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars wat nodig is om de zorg te verbeteren en onnodige behandelingen en kosten te vermijden.

Een Zinnige Zorg project bestaat uit vier fasen.
Stap één is de screeningsfase.
Hierin bekijken we met de betrokken partijen welke zorg er nu wordt geleverd en voor welke onderwerpen het beter kan.
Hierna volgt de verdiepingsfase.
We bepalen per onderwerp wat er écht beter kan en bespreken met de betrokken partijen hoe ze dat gaan realiseren.
In de implementatiefase voeren de partijen de verbeteringen door.
Het Zorginstituut ondersteunt hen waar nodig.
In de laatste fase, de evaluatiefase, kijken we of de doelen zijn bereikt.

Een Zinnige Zorg project maakt duidelijk welke zorg het best passend is voor de patiënt.
Neem de zorg bij slijtage van de knie.
In het verleden werd vaak direct een nieuwe knie geplaatst.
Dat was niet altijd nodig en bovendien belastend voor de patiënt.
Door dit Zinnige Zorg project zijn de richtlijnen aangepast en krijgen patiënten duidelijkere informatie.
De behandeling begint nu met een adviesgesprek, oefentherapie en pijnstillers.
Pas als dit niet geholpen heeft, volgt mogelijk een operatie.
Zo is de zorg bij slijtage van de knie weer zinnig geworden.
Van goede zorg verzekerd.
Niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. 

Lees meer over de werkwijze op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket'.