Invoering Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG) is op 30 juni 2016 door het Zorginstituut vastgesteld en opgenomen in het Register. Deze kwaliteitsstandaard beschrijft de basiszorg die elke (aanstaande) zwangere of kraamvrouw aangeboden moet krijgen. Na de vaststelling zijn alle partijen in de integrale geboortezorg aan de slag gegaan met de implementatie van de zorgstandaard. Hiervan is regionale samenwerking van alle betrokken partijen in de geboortezorg een belangrijk onderdeel. In 2021 hebben de betrokken partijen de implementatie geëvalueerd. Het Zorginstituut ondersteunt hen hierbij door een onderzoek te laten uitvoeren naar de regionale samenwerking.

Onderzoek naar regionale samenwerking in VSV’s

Verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgers en andere professionals in de geboortezorg maken deel uit van een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Regionale samenwerking in een VSV is een belangrijk onderdeel van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (ZIG). Om te bepalen hoe het daarmee staat, is het Zorginstituut in juni 2020 een onderzoek gestart naar (het ontstaan van) de samenwerking in VSV’s na de vaststelling van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Dit onderzoek is begin 2021 afgerond en gepubliceerd:

Rapport evaluatieonderzoek regionale samenwerking in VSV’s.

VSV’s kunnen de kennis en het inzicht die dit onderzoek oplevert gebruiken om te leren hoe ze succesvoller kunnen samenwerken en netwerken kunnen vormen. Bijvoorbeeld door de kennis en inzicht in te zetten om:

  • de eigen processen te verbeteren;
  • (inter)regionale netwerken met elkaar te verbinden;
  • van elkaar te leren en waar mogelijk landelijke aanpassingen te maken in beleid.

 Het uiteindelijke doel is en blijft de zorg voor moeder en kind te verbeteren.

Uitvoering

Het onderzoek is uitgevoerd door het organisatieadviesbureau Berenschot. Voor dit onderzoek is een klankbordgroep gevormd, met afgevaardigden van:

  • het College Perinatale Zorg (CPZ);
  • de Federatie van VSV’s;
  • de Regionale Consortia.

De klankbordgroep heeft geadviseerd bij de uitwerking van dit onderzoek.

In de zomermaanden van 2020 heeft Berenschot de zorgprofessionals van de verschillende geboortezorgdisciplines van een representatieve selectie van 16 VSV’s geïnterviewd. Daarna zijn in het najaar van 2020 de besturen van 7 van deze geselecteerde VSV’s geïnterviewd. Berenschot heeft de resultaten van het onderzoek in januari 2021 opgeleverd. Daarna formuleren wij aanbevelingen op basis van het advies van de Kwaliteitsraad. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut stelt deze aanbevelingen vervolgens vast.

Voor informatie

Vragen over dit onderzoek kunt u stellen door te mailen naar rstussgen@zinl.nl.

Agendering

Eind mei 2021 heeft het Zorginstituut het onderzoeksrapport aangeboden aan het CPZ, samen met een brief waarin de verbetering van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland wordt geagendeerd, en wij alle betrokken partijen vragen om hun verantwoordelijkheid te nemen en om daar waar nodig hun rol te pakken in de Nederlandse geboortezorg.

Tijdlijn

Een overzicht van de ontwikkeling en implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en indicatoren.