Evaluatie invoering Zorgstandaard Integrale Geboortezorg

Zorginstituut Nederland heeft op 1 juni 2017 de indicatorenset Integrale Geboortezorg vastgesteld. Daarmee is de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg compleet. De verantwoordelijkheid voor de invoering van de zorgstandaard ligt nu bij de regionale verloskundige samenwerkingsverbanden. Het Zorginstituut zal de invoering van de standaard volgen en evalueren.

Cliëntgerichte zorgstandaard gereed

De Zorgstandaard Integrale Geboortezorg beschrijft vanuit het perspectief van de zwangere vrouw voor elke fase in de zwangerschap de noodzakelijk geachte zorg en begeleiding. In de standaard staan:

  • de basiszorg die iedere zwangere aangeboden hoort te krijgen;
  • de aanvullende zorg volgens de geldende richtlijnen, aangevuld met regionale en lokale afspraken.

Uiterlijk januari 2020 zal overal in Nederland de verleende geboortezorg cliëntgericht zijn zoals in de zorgstandaard is beschreven.

Om de geboortezorg cliëntgericht te kunnen inrichten, zijn onder regie van het Zorginstituut en het College Perinatale Zorg (CPZ) de volgende onderdelen opgeleverd:

Alle onderdelen zijn opgenomen op de website Zorginzicht.

VSV’s vullen afspraken zorgstandaard regionaal in

Verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgers en andere professionals in de geboortezorg maken deel uit van een regionaal verloskundig samenwerkingsverband (VSV). Het is de bedoeling dat ze hierin multidisciplinair samenwerken. Daardoor wordt de zorg beter op elkaar afgestemd en dalen de kosten. Bovendien kunnen de zorgverleners op deze manier beter inspelen op de wensen en behoeften van de zwangere. Een deel van de VSV’s werkt al op deze manier.

Alle VSV’s werken nu aan de invoering van de afspraken uit de zorgstandaard. Voor hun eigen regionale samenwerkingsverband hebben zij een plan van aanpak gemaakt. Hierin geven de VSV's aan hoe ze gaan voldoen aan de voorwaarden die in de zorgstandaard zijn beschreven. Daarna starten de VSV’s met de uitvoering van hun plannen.

TijdlijnEen overzicht van de ontwikkeling en implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg en indicatoren