Evaluatie actualisatie Landelijk Indicatieprotocol (LIP) kraamzorg en zorg op maat

In het rapport ‘Kraamzorg: verzekerd van een goed begin?’ adviseert Zorginstituut Nederland de minister van VWS om kraamzorg in het basispakket van de Zorgverzekeringswet te handhaven. Daarnaast adviseert het Zorginstituut om de inhoud en omvang van de kraamzorg beter af te stemmen op de individuele behoefte van de verzekerde. Als onderdeel hiervan adviseert het Zorginstituut de beroepsgroep om het Landelijk Indicatieprotocol (LIP) te actualiseren. Naar aanleiding van het rapport ‘Kraamzorg: verzekerd van een goed begin?’ volgt het Zorginstituut de ontwikkelingen rondom de actualisatie van het LIP. Daarnaast volgt het Zorginstituut de trend in het aantal uren kraamzorg dat aan verzekerden wordt geleverd.

De onderzoeksvragen en methode

Bij deze evaluatie staan de volgende vragen centraal:

  1. welke initiatieven onderneemt de beroepsgroep om te zorgen voor de actualisatie van het LIP en hiermee het realiseren van meer maatwerk?
  2. wat is de ontwikkeling in het aantal uren kraamzorg dat aan verzekerden wordt verleend en duidt deze erop dat er sprake is van meer zorg op maat?

Voor informatie

Sylvia Vijgen
Telefoon: 06 - 20 36 86 21
E-mail: SVijgen@zinl.nl