Advies Randvoorwaarden gepast gebruik

Het advies ‘Stimuleren van passende zorg en digitale zorg’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat in op mogelijkheden voor het stimuleren van het leveren van passende zorg. De minister voor Medische Zorg en Sport heeft het Zorginstituut gevraagd om samen met de NZa een vervolgadvies op te stellen over de noodzakelijke randvoorwaarden om gepast gebruik structureel in te bedden in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Advies ‘Stimuleren van passende zorg en digitale zorg’

Het advies ‘Stimuleren van passende zorg en digitale zorg’ reikt een aantal handvatten aan voor het stimuleren van het leveren van passende zorg en digitale zorg. Het advies komt voort uit de wetenschap, dat niet alle zorg die geleverd wordt past bij de zorgvraag van de patiënt. Ook wordt benoemd dat digitale zorg waarde toevoegt voor zorgvragers en zorgaanbieders.

Voor passende zorg en digitale zorg zijn gedragsveranderingen nodig bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgvragers. Daarnaast zijn veranderingen nodig in de bekostiging van zorg. Er moet minder gestuurd worden op productie en meer op het leveren van zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg. In samenwerking met het Zorginstituut buigt de NZa zich nu over een vervolgadvies met daarin de noodzakelijke randvoorwaarden om gepast gebruik structureel in te bedden in de Zvw.

Doel vervolgadvies ‘Randvoorwaarden gepast gebruik’

We streven naar zorg die past bij de zorgvragen van alle 17 miljoen Nederlanders. Die zorg moet bewezen bijdragen aan het functioneren van mensen en aan hun kwaliteit van leven. Om dat te kunnen bereiken, moet de zorg aansluiten bij de situatie en de wensen van de patiënt. We gaan daarom op zoek naar de randvoorwaarden die nodig zijn, zodat de zorgvrager (de patiënt) en de zorgverlener goede beslissingen kunnen maken. Daarbij letten we op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg.

Planning van het project

Het project bestaat uit 2 onderdelen. Eerst inventariseren we welke randvoorwaarden nodig zijn om gepaste zorg in de praktijk te stimuleren. Uit die inventarisatie volgt een advies, dat begin november 2020 aan de minister voor Medische Zorg en Sport wordt uitgebracht.

Het tweede onderdeel van het project is het opstellen van een werkagenda om de randvoorwaarden verder te ontwikkelen. Samen met partijen uit het veld onderzoeken het Zorginstituut en de NZa de komende jaren welke randvoorwaarden belangrijk zijn voor het leveren van gepaste zorg. Op basis van hun inbreng en ideeën geven we stap voor stap invulling aan de voorwaarden en bereiden we de implementatie ervan voor. Dit tweede deel van het project geeft dus concreet uitvoering aan het advies ‘Stimuleren van passende zorg en digitale zorg’ én aan het vervolgadvies ‘Randvoorwaarden gepast gebruik’.