Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)

Mensen in Nederland moeten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige en betaalbare zorg. Nu, en in de toekomst. Zorgevaluatie kan daarbij helpen. Met zorgevaluatie wordt antwoord gegeven op de vraag welke zorg, voor welke patiënten het meest zinnig is.

Zorgevaluatie

Verschillende partijen voeren momenteel zorgevaluaties uit. Dat is nodig omdat veel zorg nog niet is geëvalueerd. Tegelijkertijd zijn er uitdagingen. Het uitvoeren van zorgevaluatie is in toenemende mate administratief belastend en duurt lang. En bovenal blijkt de implementatie van de uitkomsten uit zorgevaluatie in de praktijk lastig. Om zorgevaluatie een vast onderdeel van reguliere zorgprocessen en zorgverlening te laten zijn te laten, is het Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik opgezet.

Doel van het Programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik

Het doel van het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik is het realiseren van gepast gebruik van zorg door het verbinden van partijen. Dit gebeurt met een afgestemde kwaliteitscyclus van agenderen, evalueren en implementeren van kennis over wat goede zorg is. Zodat de beschikbare publieke middelen effectief besteed worden. Uitkomsten van zorgevaluaties gaan daadwerkelijk een verandering in de praktijk teweegbrengen. Uitgangspunt is dat zorgevaluatie over 5 jaar onderdeel is van de reguliere zorgprocessen en zorgverlening.

Het Zorginstituut heeft 2 rollen in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik:

  1. Gegeven de expertise van het Zorginstituut vanuit het programma Zinnige Zorg participeert het Zorginstituut inhoudelijk in het programma (rol op inhoud).
  2. Het Zorginstituut als organisatie heeft de rol om het proces zoals door de HLA-partijen zal worden overeengekomen te faciliteren en te monitoren, en te signaleren wanneer het niet volgens de vastgestelde planning verloopt (rol op proces).

Met beide rollen wil het Zorginstituut een bijdrage leveren aan de ambitie die partijen zich hebben gesteld. We realiseren ons dat dit alleen kan slagen als partijen zich eigenaar kunnen tonen.

Meer informatie

Het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik heeft een eigen website. Op deze website staat alle informatie over het programma: website Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG).

Contactpersoon

Prof. dr. Sjoerd Repping
E-mail: SRepping@zinl.nl
Telefoon:  06 - 83 26 93 20

Betrokken partijen

Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van alle HLA-partijen en gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstituut Nederland met ZonMw als strategisch partner. De betrokken HLA partijen zijn:

  • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
  • Patiëntenfederatie Nederland
  • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
  • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN