Zinnige Zorg - Ziekten van huid en onderhuid (screeningsfase)

Op 1 oktober 2018 is Zorginstituut Nederland gestart met het Zinnige Zorgproject ‘Ziekten van huid en onderhuid’. Samen met patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars onderzoekt het Zorginstituut of diagnostiek, behandeling en begeleiding in de zorg bij ziekten van huid en onderhuid patiëntgericht, effectief en doelmatig worden ingezet. Samen kijken we wat nodig is om de zorg voor patiënten verder te verbeteren en onnodige kosten te vermijden.

Stand van zaken: screeningsfase

Zinnige Zorgprojecten bestaan uit 4 fasen. De 1e fase is de screeningsfase. Deze duurt tot augustus 2019. Daarin inventariseert het Zorginstituut samen met alle partijen die betrokken zijn bij de zorg voor ziekten van huid en onderhuid welke onderwerpen kansen bieden om de zorg te verbeteren. Waar mogelijk en wenselijk sluiten we aan bij lopende verbetertrajecten.

Bijeenkomst met partijen

Op 12 maart 2019 organiseerde het Zorginstituut een 1e bijeenkomst met de betrokken partijen om na te gaan waar prioriteiten liggen en samen belangrijke onderwerpen te bepalen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag eerste bijeenkomst Ziekten van huid en onderhuid 12 maart 2019

Het Zorginstituut werkt de geselecteerde onderwerpen eczeem en psoriasis verder uit in een systematische analyse.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige-Zorg-systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

ICD-10-code

Het project 'Zinnige zorg - Ziekten van huid en onderhuid' heeft betrekking op de volgende ICD-10-code: XII Ziekten van huid en subcutis (L00- L99).

ICD is de afkorting van International Classification of Diseases, de internationaal gehanteerde lijst met ziektes van de World Health Organization (WHO).

Meer informatie

Contactpersoon: Kim Boerman (projectleider)
E-mail: KBoerman@zinl.nl
Mobiel: 06 - 52 47 16 56

TijdlijnDeze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de screeningfase.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Hidradenitis Patiënten Vereniging(HPV)
 • Huidpatiënten Nederland (HPN)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistents (NAPA)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Verenging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
 • Psoriasispatiënten Nederland (PN)
 • Vereniging voor Allergie Patiënten (VAP)
 • Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)