Zinnige Zorg voor mensen met middenoorontsteking (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn tot verbetering in het zorgtraject voor mensen met middenoorontsteking.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor mensen met middenoorontsteking nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het gehele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt.   

We zullen onder andere nagaan:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de patiënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

Het Zorginstituut beschrijft de resultaten van het verdiepend onderzoek in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken die betrokken partijen hebben gemaakt en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project (implementatiefase) oppakken.

Startbijeenkomst met betrokken partijen

Op 10 december 2019 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de partijen die bij de zorg rond middenoorontsteking zijn betrokken. In deze bijeenkomst hebben we samen met deze partijen het zorgtraject van de patiënt doorgenomen. De partijen hebbenop basis van hun ervaring in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject beter kan. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Middenoorontsteking 10 december 2019

Na deze startbijeenkomst stellen we onderzoeksvragen op, in overleg met partijen. Hiermee kan het Zorginstituut doelgericht onderzoek (laten) doen naar delen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan.

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met middenoorontsteking is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Oor- en gehoorklachten’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Oor- en gehoorklachten

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

De geselecteerde onderwerpen zijn de zorg voor mensen met middenoorontsteking en de zorg voor mensen met slechthorendheid en doofheid. Deze worden in de verdiepingsfase verder onderzocht.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Mariska Stam (projectleider)
E-mail: zzoor@zinl.nl
Mobiel: 06 - 12 34 94 43

Tijdlijn

Een overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase Middenoorontsteking en de daaraan voorafgaande screeningsfase ‘Oor- en gehoorklachten’.

Betrokken partijen

Patiëntenorganisaties

 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Stichting Kind en Ziekenhuis

Verpleegkundigen

 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Wetenschappelijke Verenigingen

 • Federatie  Medisch Specialisten (FMS)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Vereniging voor Audiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinisch Fysici (NVLF)
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)

Zorgaanbieders

 • Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC)  
 • Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Zorgverzekeraars

 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)