Zinnige Zorg voor mensen met maculadegeneratie (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met maculadegeneratie.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten in het zorgtraject maculadegeneratie nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het gehele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt.   

We zullen onder andere nagaan:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

Het Zorginstituut beschrijft de resultaten van het verdiepend onderzoek in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken die betrokken partijen hebben gemaakt en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project (implementatiefase) oppakken.

Vervolgbijeenkomsten verdiepingsfase

Op 12 en 26 november 2020 organiseerde het Zorginstituut vervolgbijeenkomsten met de betrokken partijen. Vanwege de coronamaatregelen vonden deze plaats via Webex beeldconferentie. In deze bijeenkomsten hebben we gezamenlijk de voorlopige conclusies van de onderzoeken in de verdiepingsfase doorgenomen. Dit is terug te lezen in het verslag van de bijeenkomst. 

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase Maculadegeneratie 12 en 26 november 2020

Tijdens de bijeenkomsten zijn 2 onderzoeken gepresenteerd, die u kunt downloaden:

Nivel-rapport Informatievoorziening en communicatie binnen het zorgtraject maculadegeneratie

Cochrane-rapport Voeding en voedingssupplementen bij leeftijdsgebonden maculadegeneratie

Startbijeenkomst met betrokken partijen

Op 3 december 2019 organiseerde het Zorginstituut een bijeenkomst met de partijen die bij de zorg rond maculadegeneratie zijn betrokken. In deze bijeenkomst hebben we samen met deze partijen het zorgtraject van de patiënt doorgenomen. De partijen konden op basis van hun ervaring in de praktijk aangeven waar het zorgtraject beter kan. Deze suggesties staan in het verslag van de bijeenkomst.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Maculadegeneratie 3 december 2019

Aan de hand van thema’s binnen het zorgtraject zijn onderzoeksvragen opgesteld. Hiermee kan het Zorginstituut doelgericht onderzoek (laten) doen naar delen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan.

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met maculadegeneratie is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van het Oog’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. De onderbouwing voor de deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van het oog

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

De geselecteerde onderwerpen zijn maculadegeneratie en staar. Maculadegeneratie wordt in de verdiepingsfase verder onderzocht. In de eerste periode van de verdiepingsfase van Zinnige Zorg voor mensen met staar zijn de kwaliteitsindicatoren en lopende initiatieven op het gebied van staar onderzocht en is verkennend literatuuronderzoek gedaan. Daaruit kwamen onvoldoende concrete verbeterpunten voort voor een Zinnige Zorg-verdiepingstraject.  Op basis van dit onderzoek is besloten geen vervolg te geven aan de verdieping van Zinnige Zorg Staar. Wel wordt staar geagendeerd in het project Uitkomstgerichte Zorg van het Zorginstituut.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Iris Groeneveld (projectleider)
E-mail: zzoog@zinl.nl
Mobiel: 06 – 12 31 86 21 

Tijdlijn

Een overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase Maculadegeneratie en de daaraan voorafgaande screeningfase 'Ziekten van het oog'.

Betrokken partijen

 • Bartiméus
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Koninklijke Visio
 • Maculavereniging
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistents (NAPA)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Verzorging (VOVZ)
 • Oogvereniging Nederland
 • Optometristen Vereniging Nederland (OVN)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)