Zinnige Zorg voor mensen met maculadegeneratie (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met maculadegeneratie.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten in het zorgtraject maculadegeneratie nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het gehele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt.   

We zullen onder andere nagaan:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

Het Zorginstituut beschrijft de resultaten van het verdiepend onderzoek in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken die betrokken partijen hebben gemaakt en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project (implementatiefase) oppakken.

Kwalitatief onderzoek door het Nivel en Amsterdam UMC

In opdracht van het Zorginstituut voeren het Nivel en Amsterdam UMC in de zomer van 2020 het onderzoek ‘Zinnige Zorg - Zorgtraject Maculadegeneratie’ uit. Hiervoor gaan zij telefonische interviews houden met patiënten en betrokken zorgverleners. De vragen gaan onder meer over ervaringen met informatievoorziening en communicatie over maculadegeneratie. Het doel van het onderzoek is om knelpunten en verbeterpunten in het zorgtraject te inventariseren. De resultaten dienen als input om het zorgtraject maculadegeneratie verder te verbeteren, vanuit het perspectief van patiënten en zorgverleners.

Het kwalitief onderzoek richt zich voornamelijk op de volgende aspecten:

 • communicatie en informatievoorziening gedurende het zorgtraject;
 • 'samen beslissen' bij behandeling en diagnostiek;
 • voeding en preventie;
 • prognose en toekomstperspectief;
 • revalidatieondersteuning en -hulpmiddelen.

Meer informatie over dit onderzoek en de mogelijkheden voor deelname is te vinden op de website van het Nivel.

Startbijeenkomst met betrokken partijen

Op 3 december 2019 organiseerde het Zorginstituut een bijeenkomst met de partijen die bij de zorg rond maculadegeneratie zijn betrokken. In deze bijeenkomst hebben we samen met deze partijen het zorgtraject van de patiënt doorgenomen. De partijen konden op basis van hun ervaring in de praktijk aangeven waar het zorgtraject beter kan. Deze suggesties staan in het verslag van de bijeenkomst.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Maculadegeneratie 3 december 2019

Aan de hand van thema’s binnen het zorgtraject zijn onderzoeksvragen opgesteld. Hiermee kan het Zorginstituut doelgericht onderzoek (laten) doen naar delen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan.

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met maculadegeneratie is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van het Oog’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. De onderbouwing voor de deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van het oog

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

De geselecteerde onderwerpen zijn maculadegeneratie en staar. Deze worden in de verdiepingsfase verder onderzocht.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Anneke  Blaauw (projectleider)
E-mail: zzoog@zinl.nl
Mobiel: 06 - 12 03 81 15

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase Maculadegeneratie en de daaraan voorafgaande screeningfase 'Ziekten van het oog'.

Betrokken partijen

 • Bartiméus
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Koninklijke Visio
 • Maculavereniging
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistents (NAPA)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse vereniging voor Oogheelkundige Verpleging en Verzorging (VOVZ)
 • Oogvereniging Nederland
 • Optometristen Vereniging Nederland (OVN)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)