Zinnige Zorg voor mensen met eczeem (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met eczeem.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met eczeem nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het hele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Hierbij gaan we onder andere na:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken die de betrokken partijen hebben gemaakt en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen voeren de afgesproken verbeteringen in de volgende fase van het project (implementatiefase) uit.

Vervolgbijeenkomst verdiepingsfase

Op 2 december 2021 was er een vervolgbijeenkomst voor de projecten 'Zinnige Zorg voor mensen met eczeem' en 'Zinnige Zorg voor mensen met psoriasis'. Het doel van de bijeenkomst was om samen met de betrokken partijen verbeterafspraken te maken voor de verbetermogelijkheden ‘Bevorder gepast gebruik van zorg in de behandeling’ en ‘Bevorder Samen beslissen’. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase Eczeem en Psoriasis 2 december 2021

Vervolg verdiepingsfase

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met eczeem is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van huid en onderhuid’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. Die onderwerpen zijn eczeem en psoriasis. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van huid en onderhuid

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister van VWS.

In de verdiepingsfase onderzoeken we de 2 geselecteerde onderwerpen verder. Net als in de screeningsfase werken we hierbij samen met de partijen die bij de zorg rond eczeem zijn betrokken.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt nu inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.

Meer informatie

Contactpersoon: Anja Duursma (projectleider)
E-mail: ADuursma@zinl.nl
Mobiel: 06 - 22 63 98 82

Tijdlijn

Een overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase van 'Zinnige Zorg Eczeem' en de daaraan voorafgaande screeningsfase van het Zinnige Zorg-project 'Ziekten van huid en onderhuid'.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Huidpatiënten Nederland (HPN)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistents (NAPA)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse vereniging van huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
 • Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties