Zinnige Zorg voor mensen met eczeem (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met eczeem.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met eczeem nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het gehele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Hierbij gaan we onder andere na:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken die betrokken partijen hebben gemaakt en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project (implementatiefase) oppakken.

Startbijeenkomst verdiepingsfase

Op 19 november 2019 organiseerde het Zorginstituut een bijeenkomst met de partijen die bij de zorg voor mensen met eczeem zijn betrokken. In deze bijeenkomst hebben we samen met hen het zorgtraject van de patiënt doorgenomen. Aanwezigen konden op basis van hun ervaring in de praktijk aangeven waar het zorgtraject beter kan. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige  Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Eczeem en Psoriasis 19 november 2019

Het Zorginstituut gaat de geprioriteerde knelpunten nader analyseren en onderbouwen, samen met klankbordgroepen waarin betrokken partijen deelnemen.

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met eczeem is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van huid en onderhuid’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van huid en onderhuid

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

De geselecteerde onderwerpen zijn eczeem en psoriasis. Deze worden in de verdiepingsfase verder onderzocht.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Anja Duursma (projectleider)
E-mail: ADuursma@zinl.nl
Mobiel: 06 - 22 63 98 82

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase Eczeem en de daaraan voorafgaande screeningsfase 'Ziekten van huid en onderhuid'.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Huidpatiënten Nederland (HPN)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistents (NAPA)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse vereniging van huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
 • Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)