Ontwikkeling Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde - doorzettingsmacht

Op 1 december 2018 heeft de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland zijn wettelijke doorzettingsmacht ingezet bij de totstandkoming van het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde. Dat betekent dat het Zorginstituut de regie over de verdere ontwikkeling van het kwaliteitskader heeft overgenomen. De reden hiervoor is dat de ontwikkeling van het kwaliteitskader is vastgelopen, omdat binnen de sector geen overeenstemming is bereikt over wie bekwaam is om cosmetische ingrepen uit te voeren en waar de bekwaamheidseisen worden vastgelegd.

Ontwikkeling Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde

Aan de Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG), de koepelorganisatie in de geneeskundige cosmetische sector, is op 16 december 2014 een subsidie verleend voor het opstellen van een Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde. Dit kwaliteitskader bevat de multidisciplinaire richtlijnen en normen voor de cosmetische geneeskunde. Dat zijn landelijke afspraken over hoe de zorg binnen de cosmetische geneeskunde georganiseerd moet zijn om ervoor te zorgen dat een cliënt overal in Nederland veilige en kwalitatieve goede cosmetische zorg krijgt.

De partijen zijn aan de slag gegaan, maar konden geen overeenstemming bereiken over een kwaliteitskader en de bijbehorende bekwaamheidseisen. Om ervoor te zorgen dat er binnen afzienbare tijd een kwaliteitskader zou komen waarin de partijen zich wel konden vinden, heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde in mei 2017 op de Meerjarenagenda  geplaatst. De coördinatie van de ontwikkeling van een kwaliteitskader lag sindsdien bij het Zorginstituut.

De betrokken partijen hebben vervolgens met ondersteuning van het Zorginstituut samen in een Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde vastgelegd wat zij verstaan onder goede cosmetische zorg. Dit kader hebben de partijen in juni 2018 inhoudelijk geaccordeerd. De betrokken partijen konden het voor 1 december 2018 (de ‘deadline’ op de Meerjarenagenda) echter niet eens worden over:

 • de omschrijving en indeling van de bekwaamheidseisen waaraan zorgverleners die cosmetische ingrepen uitvoeren moeten voldoen;
 • waar deze eisen moeten worden vastgelegd: in het kwaliteitskader of in het opleidingsplan.

Daardoor is het de betrokken partijen niet gelukt om het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde voor 1 december 2018 aan te bieden voor opname in het Register  van het Zorginstituut.

Doorzettingsmacht: regie overnemen

Als het betrokken partijen niet lukt om de opleverdatum van een kwaliteitsproduct te halen, kan het Zorginstituut de zogeheten doorzettingsmacht inzetten . Het Zorginstituut neemt dan de regie van de totstandkoming van het kwaliteitsproduct over. In december 2018 is besloten om de verdere ontwikkeling van het Kwaliteitskader Cosmetische Geneeskunde op deze manier aan te pakken.

Na het besluit heeft de Raad van Bestuur van het Zorginstituut aan de Kwaliteitsraad gevraagd het kwaliteitskader op te stellen en aan te bieden voor opname in het Register. De Kwaliteitsraad gaat de ontwikkeling van het kwaliteitskader niet opnieuw doen, maar sluit zoveel mogelijk aan op wat partijen al hebben ontwikkeld. Tijdens het opstellen van het kader worden relevante partijen op verschillende momenten geconsulteerd. Naar verwachting is het complete kwaliteitskader in het najaar van 2019 gereed.

Meer informatie

Kim Boerman (projectleider)
Telefoon: 06 - 52 47 16 56
E-mail: kboerman@zinl.nl

​Planning

Start doorzettingsmacht kwaliteitskader januari 2019
Analyse en uitwerking oplossingsrichting door de Kwaliteitsraad

februari - juni 2019

Consultatie van betrokken partijen februari, april-mei en juni 2019
Aanbieding van het definitieve kwaliteitskader aan het Zorginstituut door de Kwaliteitsraad oktober 2019
Opname kwaliteitskader in het Register november 2019

Betrokken partijen

 • Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT)
 • Consumentenbond
 • Dutch Aesthetic Laser Association (DALA)
 • Federatie van Medisch Specialisten (FMS)
 • Huisartskliniek
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA)
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG)
 • Nederlandse Stichting Esthetische Geneeskunde (NSEG)
 • Nederlandse Vereniging Voor Cosmetische Chirurgie (NVVCC)
 • Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde (NVCG)
 • Nederlandse Vereniging voor Dento Faciale Esthetiek (NVDFE)
 • Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV)
 • Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC)
 • Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied (NVKNO)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
 • Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA)
 • Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)