Evaluatie Wondzorg

Het Zorginstituut evalueert het advies 'Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid' en het standpunt 'Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem'. In de evaluatie Wondzorg volgen we wat het effect is geweest van deze 2 producten op de praktijk.

Evaluatie advies functiegerichte omschrijving

Het Zorginstituut adviseerde in januari 2014 om de aanspraak op verbandmiddelen functiegericht te omschrijven als 'hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid'. Hierdoor kunnen deze hulpmiddelen makkelijker instromen in het verzekerde pakket als zij voldoen aan de pakketcriteria. We hebben de volgende evaluatievraag opgesteld:

1. Is er een verandering in aantal declaraties en kosten van verbandmiddelen sinds het uitbrengen van het advies 'Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid'?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we een landelijke databestand gebruikt met daarin alle extramuraal vergoede verbandmiddelen (databank van het Geneesmiddelen en hulpmiddelen Informatie Project, GIP). In het databestand zien we geen duidelijke stijging na het uitbrengen van ons advies in 2014. 

Evaluatie standpunt antibacteriële verbandkleding

Het Zorginstituut bracht in september 2015 het standpunt ‘Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem’ uit. Hierin concludeerden wij dat het gebruik van antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Daardoor komt het niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). We hebben de volgende evaluatievraag opgesteld:

2. Is er een verandering in het aantal gebruikers en de kosten van antibacteriële verbandkleding sinds het uitbrengen van het standpunt ‘Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem’?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we het GIP gebruikt en gekeken naar alle extramuraal vergoede antibacteriële verbandkleding tot en met 2021. Het uitbrengen van het standpunt in september 2015 leidde tot een sterke daling van het aantal gebruikers en de kosten van antibacteriële verbandkleding. We zien wel weer een geleidelijke stijging na 2016 bij personen ouder dan 10 jaar. We hebben gekeken of deze trend zich in 2023 voortzette. We rapporteren hierover in 2024.

Externe veldpartijen gaven aan dat het niet meer vergoeden van antibacteriële verbandkleding negatieve gevolgen zou kunnen hebben op het ziekenhuisbezoek en het gebruik van corticosteroïden bij patiënten met constitutioneel eczeem. Om deze reden hebben we de volgende 2 evaluatievragen opgesteld:

3. Is er een verandering in aantal en duur van ziekenhuisopnamen voor constitutioneel eczeem sinds het uitbrengen van het standpunt 'Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem'?

4. Is er een verandering in het gebruik van corticosteroïdzalf bij constitutioneel eczeem sinds het uitbrengen van het standpunt 'Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem'?

Om deze vragen te beantwoorden hebben we de volgende landelijke databestanden gebruikt voor data analyse:

  • GIP-bestand met extramuraal vergoede antibacteriële verbandkleding en extramuraal vergoede corticosteroïdzalf; 
  • databestand met geregistreerde ziekenhuisbezoeken voor constitutioneel eczeem (DIS).

Uit de resultaten blijkt dat de invoering van het standpunt geen negatieven effecten heeft gehad op het aantal en de duur van ziekenhuisopnamen en op het gebruik van corticosteroïden.

Er moet worden opgemerkt dat het traject ‘voorwaardelijke toelating van medische zilverkleding en antibacteriële verbandkleding met chitosan toevoeging bij kinderen en volwassenen met matig tot ernstig constitutioneel eczeem’ nog loopt. Dit traject wordt begin 2024 afgesloten met een duiding. Op basis van de uitkomst van deze duiding kan antibacteriële verbandkleding voor (bepaalde groepen) patiënten met constitutioneel eczeem vervolgens wel of niet vanuit het basispakket van de Zvw worden vergoed.

Meer informatie

Louise van Oeffelen
E-mail: LOeffelen@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 55 01 84

Planning

De resultaten van de evaluatie geven momenteel geen aanleiding voor het inzetten van vervolgacties. We blijven het aantal gebruikers en de kosten van antibacteriële verbandkleding volgen, om te zien of de stijgende trend zich voortzet. Een laatste evaluatie volgt na afronding van het traject van voorwaardelijke toelating in 2024.