Evaluatie beleidswijzigingen hoorzorg per 1 januari 2013

In januari 2013 hebben beleidswijzigingen in de hoorzorg plaatsgevonden. Het doel hiervan was om de doelmatigheid en de (financiële) toegankelijkheid van de hoorzorg te verbeteren. Om na te gaan of de beoogde effecten van die beleidswijzigingen werden behaald, heeft het Zorginstituut in 2015 een evaluatieonderzoek laten uitvoeren.

Evaluatie

De uitkomsten van het onderzoek toonden aan dat de met de beleidswijzigingen beoogde effecten tot dan toe werden behaald. Wel werd geconstateerd dat de macrokosten van hoorzorg in 2014 aanzienlijk waren gestegen ten opzichte van 2013, als gevolg van zowel een prijs- als een volume-effect. Naar aanleiding hiervan heeft het Zorginstituut de afgelopen jaren de kostenontwikkeling in de hoorzorg gemonitord via de gegevens (code D05) van de GIP databank.

Uit deze gegevens is af te leiden dat de macrokosten en volume van hoortoestellen na 2015 sterk dalen. Wat de oorzaak is van deze sterke daling is uit de huidige gegevens niet af te leiden. Wel valt op dat het gemiddeld vergoede bedrag per verzekerde voor de leeftijdsgroep tot 18 jaar in 2016 een afwijkend patroon vertoont. In tegenstelling tot alle andere leeftijdsgroepen stijgt het bedrag per verzekerde binnen de leeftijdsgroep tot 18 jaar. Dit kan deels verklaard worden door het wegvallen van de eigen bijdrage voor deze leeftijdsgroep in 2016. Verder blijkt dat in leeftijdsgroep 0-18 jarigen het aandeel van de duurdere hoortoestellen in categorie 5 toeneemt. Deze toename in categorie 5 hoortoestellen is niet terug te vinden bij andere leeftijdscategorieën.
Vanaf 2017 is weer een jaarlijkse stijging waar te nemen in macrokosten en volume van hoortoestellen.    

Zinnige Zorg bij slechthorendheid en doofheid

Helaas is het met de huidig beschikbare gegevens niet mogelijk om een evaluatie uit te voeren op microniveau. Wel is het Zinnige Zorg project slechthorendheid en doofheid een verdiepingstraject gestart waar één van de aandachtsgebieden het zorgtraject voor mensen met slechthorendheid is. Het doel van het verdiepingstraject is om inzichtelijk te maken waar de zorg voor patiënten met slechthorendheid verbeterd kan worden. Hiervoor wordt o.a. het zorgtraject rondom hoortoestellen onderzocht waarmee dit onderwerp binnen het Zinnige Zorg traject de aandacht van het Zorginstituut heeft. De evaluatie van de specifieke effecten van de beleidswijziging in 2013 wordt, gezien de huidige kostenontwikkeling en de beperkte bruikbaarheid van beschikbare gegevens, niet voortgezet.