Zinnige Zorg voor mensen met klachten vanuit de lage rug (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met klachten vanuit de lage rug.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten in het zorgtraject ‘klachten vanuit de lage rug’ nog beter kan. Gekozen is om het hele zorgtraject onder de loep te nemen. Dit maakt het makkelijker om concrete verbeteracties te formuleren.

We zullen onder andere nagaan:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

Het Zorginstituut beschrijft de resultaten van het verdiepend onderzoek in een zogeheten verbetersignalement. Hierin staan ook de verbeterafspraken en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project (implementatiefase) oppakken.

Aan de hand van de thema’s die binnen het zorgtraject zijn benoemd, hebben we onderzoeksvragen opgesteld. Hiermee heeft het Zorginstituut doelgericht onderzoek laten doen naar onderdelen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan.

Vervolgbijeenkomst 6 februari 2020

Op 6 februari 2020 was er een vervolgbijeenkomst voor relevante partijen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we kort stilgestaan bij onze aanvullende analyses naar het zorggebruik in de tweede lijn.

Zorggebruik tweede lijn door patienten met klachten vanuit lage rug

Samen met de betrokken partijen hebben we gesproken over de voorgestelde verbetermogelijkheden, welke acties nodig zijn om de verbetermogelijkheden te realiseren en welke partijen betrokken worden bij de acties en welke partij als aanspreekpunt fungeert. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst (incl. presentatie) Klachten vanuit de lage rug 6 februari 2020

Voortgangsbijeenkomst 3 oktober 2019

Op 3 oktober 2019 was er een informerende voortgangsbijeenkomst voor relevante partijen. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen de stand van zaken van het verdiepingsonderzoek doorgenomen. Daarbij hebben we onder meer de samenvattingen van de volgende onderzoeken gepresenteerd:

Analyse van richtlijnen voor lage rugpijn met of zonder uitstralende pijn in het been

NIVEL-rapport Behandeling van klachten vanuit de lage rug in de eerste lijn

Analyse van digitale patiënteninformatie klachten vanuit de lage rug

Partijen konden op basis van hun praktijkervaring ook verder toelichten waar het zorgtraject beter kan. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt, met daarin ook de presentatie die we tijdens de bijeenkomst gaven. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag voortgangsbijeenkomst (incl. presentatie) Klachten vanuit de lage rug 3 oktober 2019

Het Zorginstituut gaat de onderwerpen verder analyseren op basis van de aangedragen punten en zal samen met partijen kijken welke verbeterpunten mogelijk zijn.

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met klachten vanuit de lage rug is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van het zenuwstelsel’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 'klachten vanuit de lage rug' geselecteerd als onderwerp waarbij de kwaliteit en doelmatigheid van zorg mogelijk beter kan. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het screeningsrapport.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van het zenuwstelsel

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Ingrid de Groot (projectleider)
E-mail: igroot@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 16 37 60

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase ‘Klachten vanuit de lage rug’ en de voorafgaande screeningfase 'Ziekten van het zenuwstelsel'.

Betrokken partijen

 • Dutch Spine Society (DSS)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 'de Wervelkolom' (NVVR)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
 • Pijnpatiënten naar één stem
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)