Zinnige Zorg voor mensen met klachten vanuit de lage rug (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject mensen met klachten vanuit de lage rug. In het voorjaar van 2021 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor mensen met klachten vanuit de lage rug te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut volgt en ondersteunt de implementatie waar nodig.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast, dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met klachten vanuit de lage rug.

Zinnige Zorg - Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug

Samen met patiënten, zorgverleners, Zorgverzekeraars Nederland en andere partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn én welke afspraken hierover zijn gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan.

Wat gaan mensen met klachten vanuit de lage rug merken?

De betrokken partijen hebben 2 onderwerpen voor verbetering benoemd en hierover afspraken gemaakt met elkaar. De 2 onderwerpen zijn:

 • zorg in de hele keten beter afstemmen;
 • voorlichting en keuze-informatie voor patiënten verbeteren.

De onderwerpen die hierbij als eerste aandacht moeten krijgen, zijn:

 • verwijzingen naar de tweede lijn beter afstemmen;
 • beeldvormend onderzoek beter afstemmen;
 • de juiste behandeling op het juiste moment doen.

Startbijeenkomst implementatiefase

Op 16 september 2021 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de betrokken partijen. In deze bijeenkomst informeerden partijen op hoofdlijnen hoe ze de verbeterafspraken hebben opgepakt. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst implementatiefase Lage rug 16 september 2021

Implementatie

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen.

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteracties monitoren door jaarlijks met partijen over de voortgang te overleggen. Hierover brengen we een voortgangsrapportage uit aan de minister van VWS.

Evaluatie

Ongeveer 3 jaar na publicatie van het ‘Verbetersignalement Klachten vanuit de lage rug’ zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.

Meer informatie

Contactpersoon: Marianne Horn (projectleider)
E-mail: mhorn@zinl.nl
Telefoon: 06 - 30 50 71 29

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de implementatiefase Klachten vanuit de lage rug. De verdiepingsfase en de screeningsfase Ziekten van het zenuwstelsel gingen daaraan vooraf.

Betrokken partijen

 • Dutch Spine Society (DSS)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 'de Wervelkolom' (NVVR)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
 • Pijnpatiënten naar één stem
 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF)
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties