Standpunt neuromodulatie bij chronische pijn

Zorginstituut Nederland vervult in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) de functie van pakketbeheerder. Dit houdt onder meer in dat het Zorginstituut aan de hand van de geldende wetgeving en regelgeving beoordeelt welke zorg vergoed kan worden uit het basispakket. Een van de behandelingen waarvoor het Zorginstituut op dit moment zo’n beoordeling doet, is neuromodulatie bij chronische pijn.

Effectiviteit neuromodulatie beoordelen

Neuromodulatie is een behandeling voor patiënten met chronische pijn bij wie alle andere manieren om pijn te bestrijden onvoldoende of geen effect hebben. Het Zorginstituut beoordeelt of neuromodulatie bij chronische pijn voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dat betekent dat we bepalen of neuromodulatie bij die patiëntgroepen effectief is. Het Zorginstituut beoordeelt dit voor 9 patiëntengroepen, waaronder patiënten met:

 • Pijn na operaties aan de wervelkolom (failed back surgery syndroom met radiculaire pijn).
 • Pijn bij Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS).
 • Bepaalde zenuwpijn:
  • zenuwpijn bij suikerziekte (diabetische neuropathie);
  • blijvende pijn bij gordelroos.
 • Pijn bij bepaalde bloedvataandoeningen, zoals:
  • 'etalagebenen' (claudicatio intermittens); of
  • perifeer arterieel vaatlijden (PAV).

Conceptstandpunt: alleen vergoeding voor aantal indicaties met kwaliteitssysteem en overgangsregeling voor patiënten

Het  Zorginstituut heeft in juni 2019 een conceptstandpunt opgesteld. Hierin zijn de reacties verwerkt van de partijen die over het standpunt zijn geconsulteerd (zie 'Betrokken partijen' onder aan deze pagina).

De hoofdlijnen van het conceptstandpunt zijn:

 • Voor 3 aandoeningen kan neuromodulatie onder de basisverzekering vallen. Hieraan is wel een belangrijke voorwaarde verbonden. Namelijk dat de behandeling alleen wordt vergoed als deze plaatsvindt in een goed functionerend kwaliteitssysteem. De 3 aandoeningen zijn:
  • pijnlijke diabetische neuropathie;
  • CRPS; en
  • failed back surgery syndroom met radiculaire pijn.
 • Voor patiënten die op dit moment al een neurostimulator hebben voor een aandoening die niet onder de vergoeding van het basispakket valt, zullen de betrokken partijen een overgangsregeling maken.

Het conceptstandpunt is op 3 juni 2019 besproken met de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). De WAR kon zich vinden in dit standpunt.

De volgende te nemen stappen

In juli 2019 organiseert het Zorginstituut een overleg met vertegenwoordigers van enkele betrokken partijen. Hierin maken zij afspraken over:

 • welke acties nodig zijn om het kwaliteitssysteem op te zetten voor de 3 indicaties die onder de basisverzekering kunnen vallen;
 • wat de overgangsregeling concreet inhoudt voor patiënten die nu al een neurostimulator hebben.

Na dit overleg zullen de partijen en het Zorginstituut de afspraken verder uitwerken. De planning is dat in september 2019 het definitieve standpunt gereed is. Hierover zal de Raad van Bestuur van het Zorginstituut dan een besluit nemen.

Voor informatie

Ingrid de Groot
E-mail: igroot@zinl.nl
Telefoon: 06 - 22 16 37 60

Planning

Start dossier januari 2018
Overleg met betrokken partijen maart 2018 en maart 2019
Externe consultatie april 2019
Bespreking in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)          juni 2019
Extra consultatie september 2019*
Vaststelling standpunt door RvB Zorginstituut oktober 2019

* Het Zorginstituut heeft na de bespreking in de WAR besloten om nog een aantal onderdelen te toetsen bij de betrokken partijen. Daarom is een extra consultatieronde ingelast. De vaststelling van het standpunt wordt daardoor met een maand verschoven naar oktober 2019.

Betrokken partijen

 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN)
 • Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie (NVvV)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Patiënten Vereniging voor Neuromodulatie (PVVN)
 • Pijn Alliantie in Nederland (PAiN)
 • Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar 1 stem
 • Stichting Landelijk Kwaliteitssysteem Neuromodulatie (SLKN)
 • Vereniging voor Neuromodulatie Nederland (VvNN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)