Indienen subsidieaanvraag subsidieregeling Veelbelovende zorg (fase 2)

Een subsidieaanvraag voor de regeling veelbelovende zorg kan worden ingediend als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. Op deze pagina leggen we uit hoe het indienen van een subsidieaanvraag in zijn werk gaat en hoe de aanvraag getoetst wordt.

Subsidieregeling Veelbelovende zorg

Je wilt de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Onderzoek doen naar veelbelovende geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Met deze regeling stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar.

De criteria waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen, staan beschreven in de subsidieregeling Veelbelovende zorg. De tekst op de website van het Zorginstituut is een toelichting hierop. In geval van inhoudelijke verschillen is de tekst in de regeling leidend.

Indienen subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag is uitgebreider dan het projectidee en gaat dieper in op onder andere de relevantie en aanpak van het onderzoek. Per jaar zijn er 2 rondes voor het aanvragen van subsidie. De deadline voor het indienen van een aanvraag in de tweede aanvraagronde van 2022 is donderdag 29 september 2022 vóór 14:00 uur via ProjectNet.

Wilt u een subsidieaanvraag indienen, maar komt u via de link niet bij uw subsidieaanvraag, neem dan zo snel mogelijk contact op door een e-mail te sturen naar: veelbelovendezorg@zinl.nl. Graag met vermelding van het projectnummer van uw projectidee.

Toelichting ProjectNet

In het document ‘Toelichting bij aanvraagformulier’ vindt u een toelichting bij de invulvelden van ProjectNet van ZonMw, het systeem waarmee u de subsidieaanvraag indient. 

Verplichte bijlagen bij de subsidieaanvraag

Onderstaande bijlagen moeten verplicht worden ingevuld en toegevoegd bij het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag. Andere bijlagen worden niet geaccepteerd.

Daarnaast moet u nog 3 bijlagen meesturen, hiervoor is geen format.

  • Bijlage 8 Steunbetuigingen
  • Bijlage 9 Systematische review
  • Bijlage 11 Reaction to the comments of the committee

Planning indienen subsidieaanvraag

Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Op de pagina Tijdspad subsidierondes vindt u de actuele planning per ronde. 

Toetsing subsidieaanvraag

Nadat een subsidieaanvraag is ingediend, wordt deze in 2 stappen getoetst. Eerst vraagt ZonMw referenten om de aanvraag te beoordelen. Dit zijn externe en onafhankelijke deskundigen die de kwaliteit van een aanvraag beoordelen en ieder een rapport uitbrengen. De aanvrager krijgt 2 weken de tijd om een schriftelijke reactie op deze rapporten te geven.

In stap 2 toetst de Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) de subsidieaanvraag aan de criteria zoals vermeld in de regeling. De Advezo neemt de aanvraag, het commentaar van de referenten en de reactie van de aanvrager op de rapporten mee in de beoordeling. De Advezo mag, mits gemotiveerd, afwijken van het oordeel van de referenten, bijvoorbeeld naar aanleiding van de reactie van een aanvrager. Ook kan de commissie de argumenten van een referent anders wegen of bij verschillen tussen referenten de argumenten van één referent (bv. de klinische expert) zwaarder laten meewegen. Aanvragen komen alleen voor subsidie in aanmerking als aan alle criteria van de regeling is voldaan. Indien het subsidieplafond in een ronde wordt overschreden, dan wordt het beschikbare budget verdeeld op basis van rangorde. De rangorde wordt bepaald met de prioriteringsmatrix. De Advezo adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de prioritering van de subsidieaanvragen die voldoen aan de criteria aan de hand van de prioriteringsmatrix. Vervolgens neemt het Zorginstituut, namens de minister van VWS, een besluit over het wel of niet verlenen van subsidie.

Prioriteringsmatrix
Commissieoordeel Zeer relevant Relevant Laag relevant
Zeer goede kwaliteit 1 4 Afwijzen; niet voldaan aan criterium relevantie
Goede kwaliteit 2 5 Afwijzen; niet voldaan aan criterium relevantie
Voldoende kwaliteit 3 6 Afwijzen; niet voldaan aan criterium relevantie
Matige kwaliteit Afwijzen; niet voldaan aan criterium kwaliteit Afwijzen; niet voldaan aan criterium kwaliteit Afwijzen; niet voldaan aan criteria relevantie en kwaliteit
Onvoldoende kwaliteit Afwijzen; niet voldaan aan criterium kwaliteit Afwijzen; niet voldaan aan criterium kwaliteit Afwijzen; niet voldaan aan criteria relevantie en kwaliteit

Meer informatie over de criteria en procedure van de subsidieregeling leest u op de pagina Criteria en procedure 'Subsidieregeling veelbelovende zorg'.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Sinds de start van de Subsidieregeling veelbelovende zorg begin 2019, verzamelen wij alle relevante inhoudelijke vragen en antwoorden over de regeling. Een overzicht van deze FAQ’s vindt u op de pagina ‘Veelgestelde vragen over de subsidieregeling Veelbelovende zorg’

Contact

Hebt u een vraag over de Subsidieregeling veelbelovende zorg die niet bij de FAQ’s staat? Dan kunt u contact met ons opnemen via veelbelovendezorg@zinl.nl.