Indienen subsidieaanvraag veelbelovende zorg (fase 2)

Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. De regeling is op 1 februari 2019 in werking getreden. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag is uitgebreider dan het eerder ingestuurde projectidee en gaat dieper in op de relevantie en aanpak van het onderzoek. Per jaar zijn er 2 rondes voor het aanvragen van subsidie.

Indienen subsidieaanvraag via ProjectNet

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via ProjectNet van ZonMw.

De eerste ronde voor het indienen van een uitgewerkte aanvraag in 2020 is gesloten. De tweede ronde gaat begin januari 2021 open. U kunt een  uitgewerkte aanvraag uitsluitend indienen, als u in de tweede ronde 2020 een projectidee hebt ingediend.

Als u overweegt om in vervolg op het projectidee een subsidieaanvraag in te dienen en via de link niet in ProjectNet (ZonMw) komt, neem dan zo snel mogelijk contact op met het team Veelbelovende zorg via  e-mail: veelbelovendezorg@zinl.nl. Graag met vermelding van het projectnummer van uw projectidee.

Toelichting ProjectNet

In het document ‘Toelichting bij aanvraagformulier’ staat de toelichting bij de invulvelden van het indieningssysteem ProjectNet van ZonMw. Maak verder gebruik van de tussenkopjes.

Verplichte bijlagen

De volgende bijlagen moet de indiener verplicht invullen en toevoegen wanneer hij een uitgewerkte subsidieaanvraag indient. Andere bijlagen worden niet geaccepteerd.

Daarnaast moet de indiener nog 3 bijlagen meesturen, hiervoor is geen format:

  • Bijlage 7 – Steunbetuigingen
  • Bijlage 8 – Systematische review
  • Bijlage 9 – Reaction to the comments of the committee

Planning

Tijdschema 2e ronde 2020
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Woensdag 22 juli 2020
Deadline indienen projectidee Dinsdag 22 september 2020, vóór 14:00 uur
Ontvangst advies commissie Uiterlijk 2 januari 2021
Deadline indienen subsidieaanvraag Dinsdag 2 maart 2021, vóór 14:00 uur
Ontvangst commentaar referenten Medio maart 2021
Deadline indienen wederhoor Begin april 2021
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 2 augustus 2021
Startdatum project Tussen 2 augustus 2021 en uiterlijk 2 februari 2022
Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten Uiterlijk 2 augustus 2022

Toetsing subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

  • Nadat de subsidieaanvraag is ingediend, benadert ZonMw referenten. Dit zijn externe deskundigen die de kwaliteit van een aanvraag beoordelen en ieder een rapport uitbrengen. De aanvrager wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een schriftelijke reactie te geven.
  • De Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) toetst de subsidieaanvraag aan de criteria zoals vermeld in de Staatscourant, waaronder relevantie en kwaliteit. Hierbij neemt de commissie de aanvraag, het commentaar van de referenten en de reactie van de aanvrager op de rapporten mee. De commissie adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de prioritering van de aanvragen aan de hand van een prioriteringsmatrix.
  • Het Zorginstituut besluit, namens de minister, binnen 5 maanden na ontvangst van de subsidieaanvraag over het wel of niet verlenen van de subsidie. Aanvragen komen alleen voor subsidie in aanmerking als aan alle criteria van de regeling is voldaan.

Op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg - werkwijze en procedure' staat alle informatie over de subsidieregeling.