Indienen subsidieaanvraag veelbelovende zorg (fase 2)

Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. De regeling is op 1 februari 2019 in werking getreden. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag is uitgebreider dan het eerder ingestuurde projectidee en gaat dieper in op de relevantie en aanpak van het onderzoek. Per jaar zijn er 2 rondes voor het aanvragen van subsidie.

De rondes voor het indienen van een uitgewerkte subsidieaanvraag 2019 zijn gesloten. Indienen is dus niet meer mogelijk. Informatie over de tijdschema’s van de aankomende 2 rondes in 2020 zijn te vinden op de pagina 'Veelbelovende zorg'.

Toetsing subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

Nadat de subsidieaanvraag is ingediend, benadert ZonMw referenten. Dit zijn externe deskundigen die de kwaliteit van een aanvraag beoordelen en ieder een rapport uitbrengen. De aanvrager wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een schriftelijke reactie te geven.

De Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) toetst de subsidieaanvraag aan de criteria zoals vermeld in de Staatscourant, waaronder relevantie en kwaliteit. Hierbij neemt de commissie de aanvraag, het commentaar van de referenten en de reactie van de aanvrager op de rapporten mee. De commissie adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de prioritering van de aanvragen aan de hand van een prioriteringsmatrix.

Het Zorginstituut besluit, namens de minister, binnen 5 maanden na ontvangst van de subsidieaanvraag over het wel of niet verlenen van de subsidie. Aanvragen komen alleen voor subsidie in aanmerking als aan alle criteria van de regeling is voldaan.

Op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg - werkwijze en procedure' staat alle informatie over de subsidieregeling.