Indienen subsidieaanvraag veelbelovende zorg (fase 2)

Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. De regeling is op 1 februari 2019 in werking getreden. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag is uitgebreider dan het eerder ingestuurde projectidee en gaat dieper in op de relevantie en aanpak van het onderzoek.

Indienen subsidieaanvraag via ProjectNet

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via ProjectNet van ZonMw.

Sluitingsdatum voor het indienen van subsidieaanvragen is:

  • dinsdag 28 januari 2020 vóór 14.00 uur (uitsluitend mogelijk als u in de 2e ronde 2019 een projectidee heeft ingediend).

Indien u overweegt om als vervolg op het projectidee een subsidieaanvraag in te dienen en u komt via de link niet in ProjectNet (ZonMw), neemt u dan zo snel mogelijk contact op met het bureau via veelbelovendezorg@zinl.nl. Graag met vermelding van het projectnummer van uw projectidee.

Toelichting ProjectNet

In het document ‘Toelichting bij aanvraagformulier - subsidieaanvraag’ staat de toelichting bij de invulvelden van het indieningssysteem ProjectNet van ZonMw. Maak verder gebruik van de tussenkopjes.

Verplichte bijlagen

De volgende bijlagen moet de indiener verplicht invullen en toevoegen wanneer hij een uitgewerkte subsidieaanvraag indient. Andere bijlagen worden niet geaccepteerd.

Daarnaast moet de indiener nog 2 bijlagen meesturen, hiervoor is geen format:

  • Bijlage 7 – Steunbetuigingen
  • Bijlage 8 – Systematische review

Referenten

Nadat de subsidieaanvraag is ingediend, benadert ZonMw referenten. Dit zijn externe deskundigen die de kwaliteit van een aanvraag beoordelen en ieder een rapport uitbrengen. De aanvrager wordt vervolgens in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken een schriftelijke reactie te geven.

Toetsing subsidieaanvraag

De Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) toetst de subsidieaanvraag aan de criteria zoals vermeld in de Staatscourant, waaronder relevantie en kwaliteit. Hierbij neemt de commissie de aanvraag, het commentaar van de referenten en de reactie van de aanvrager op de rapporten mee. De commissie adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de prioritering van de aanvragen aan de hand van onderstaande prioriteringsmatrix.

Prioriteringsmatrix
Commissieoordeel Zeer relevant Relevant Laag relevant
Zeer goede kwaliteit 1 4 afwijzen
Goede kwaliteit 2 5 afwijzen
Voldoende kwaliteit 3 6 afwijzen
Matige kwaliteit afwijzen afwijzen afwijzen
Onvoldoende kwaliteit afwijzen afwijzen afwijzen

Het Zorginstituut besluit, namens de minister, binnen 5 maanden na ontvangst van de subsidieaanvraag over het wel of niet verlenen van de subsidie. Aanvragen komen alleen voor subsidie in aanmerking als aan alle criteria van de regeling is voldaan.

Planning 1e ronde 2019

Tijdschema 1e ronde 2019 – U kunt niet meer deelnemen aan deze ronde, tenzij u een projectidee heeft ingediend tijdens deze ronde

Openstelling indienen projectidee

Donderdag 14 maart 2019

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 14 mei 2019, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 24 projectideeën ingediend

Ontvangst advies commissie

Uiterlijk 22 augustus 2019

Deadline indienen subsidieaanvraag

Dinsdag 22 oktober 2019, vóór 14:00 uur

Ontvangst commentaar referenten

Medio november 2019

Deadline indienen wederhoor

Begin december 2019

Besluit (honoreren of afwijzen); start project

Tussen 22 maart en uiterlijk 22 september 2020

Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten

Uiterlijk 22 maart 2021

Planning 2e ronde

Tijdschema 2e ronde 2019 – U kunt niet meer deelnemen aan deze ronde, tenzij u een projectidee heeft ingediend tijdens deze ronde

Openstelling indienen projectidee 

Donderdag 27 juni 2019

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 27 augustus 2019 vóór 14.00 uur

Ontvangst advies commissie

Uiterlijk 28 november 2019

Deadline indienen subsidieaanvraag

Dinsdag 28 januari 2020, vóór 14:00 uur

Ontvangst commentaar referenten

Begin maart 2020

Deadline indienen wederhoor

Medio maart 2020

Besluit (honoreren of afwijzen); start project

Tussen 28 juni en uiterlijk 28 december 2020

Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten

Uiterlijk 28 juni 2021

Aanvullende informatie

Aanvullende inhoudelijke informatie kan gevraagd worden per e-mail: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Bij technische vragen betreffende het gebruik van het elektronisch indiensysteem ProjectNet, dan kan contact worden opgenomen met de helpdesk van ZonMw. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur.

Telefoon: 070 - 34 95 178
E-mail: projectnet@zonmw.nl

Tip: Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen terugbellen.

Publicaties