Indienen projectidee ‘subsidieregeling Veelbelovende zorg’ (fase 1)

Voordat een subsidie wordt aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Een projectidee is een beknopte beschrijving van een project. Hierin staat onder andere een beschrijving van veiligheid en werkzaamheid en relevantie van de interventie bij de te onderzoeken patiëntenpopulatie.

Subsidieregeling Veelbelovende zorg

Je wilt de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Onderzoek doen naar veelbelovende geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Met deze regeling stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar.

De criteria waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen, staan beschreven in de regeling ‘subsidieregeling Veelbelovende zorg’. De tekst op de website van het Zorginstituut is een toelichting hierop. In geval van inhoudelijke verschillen is de tekst in de regeling leidend. 

Projectidee

Voordat u een subsidie kunt aanvragen bij de subsidieregeling Veelbelovende zorg, moet u eerst een projectidee indienen. Dit is een beknopte beschrijving van een project met daarin onder andere een onderbouwing van de werkzaamheid en veiligheid en de relevantie van het onderwerp. Een projectidee bevat ook een korte versie van het onderzoeksvoorstel. Het doel van het indienen van het projectidee is de kansrijke onderwerpen te selecteren. Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Op de pagina Tijdspad subsidierondes vindt u de actuele planning per ronde. 

Indiening projectidee via MijnZonMw (nog niet geopend)

Projectideeën kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via MijnZonMw. Hebt u nog niet eerder gewerkt met MijnZonMw? Dan moet u zich eerst registeren als 'nieuwe gebruiker'. Hoe dit moet, staat beschreven in de handleiding 'MijnZonMw'.

De twee rondes voor het indienen van een projectidee in 2022 zijn gesloten. Indienen is dus niet meer mogelijk. In 2023 starten 2 nieuwe rondes. Houd de pagina 'Tijdspad subsidierondes' in de gaten voor de exacte data.

Voor het uitdenken van het onderzoeksvoorstel raden wij u aan om het document ‘Tips voor opstellen van PICOTs’ goed te lezen.

Toetsing van het projectidee

Op verzoek van de Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) bepalen medewerkers van het Zorginstituut eerst of de te onderzoeken behandeling onder één van de volgende 3 soorten zorg valt:

  • geneeskundige zorg; 
  • farmaceutische zorg; 
  • hulpmiddelenzorg.

Daarnaast toetsen zij of de enige reden dat de behandeling bij de betreffende aandoening niet vergoed wordt uit het basispakket uitsluitend gelegen is aan het feit dat de zorg niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk

Als het projectidee aan deze 2 criteria voldoet, toetst de Advezo of de veiligheid is aangetoond, de werkzaamheid aannemelijk is gemaakt, risico en baten in balans zijn en of het onderwerp relevant is. Daarnaast toetst de Advezo globaal de kwaliteit en haalbaarheid van de onderzoeksopzet. Op basis van het projectidee adviseert de Advezo vervolgens of het zinvol is om een subsidieaanvraag in te dienen. Bij een positief advies verwerkt de Advezo in dit advies ook aandachtspunten voor het uitwerken van de subsidieaanvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies over de onderzoeksopzet of het betrekken van extra specialistische expertises.

Het advies van de Advezo is niet bindend. Als een indiener toch besluit een subsidieaanvraag in te dienen, dan is dit mogelijk.

Volledige procedure subsidieregeling Veelbelovende zorg

Op de pagina Criteria en procedure 'Subsidieregeling veelbelovende zorg' vindt u de volledige procedure. Hier leest u ook welke onderwerpen in aanmerking komen voor subsidie volgens de regeling.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Sinds de start van de subsidieregeling Veelbelovende zorg begin 2019, verzamelen wij alle relevante inhoudelijke vragen en antwoorden over de regeling. Een overzicht van deze FAQ’s vindt u op de pagina ‘Veelgestelde vragen over de Subsidieregeling veelbelovende zorg’

Contact

Hebt u een vraag over de subsidieregeling Veelbelovende zorg die niet bij de FAQ’s staat? Dan kunt u contact met ons opnemen via veelbelovendezorg@zinl.nl.