Indienen projectidee veelbelovende zorg (fase 1)

Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt

Projectidee

Voordat een subsidie wordt aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Een projectidee is een beknopte beschrijving van een project. Hierin staat onder andere een beschrijving van de veiligheid en de werkzaamheid en relevantie van de interventie bij de te onderzoeken patiëntenpopulatie.

De subsidieregeling

De subsidieregeling veelbelovende zorg is gepubliceerd in de Staatscourant. De tekst op deze website is een toelichting; bij verschillen tussen de website en de regeling is de tekst van de regeling leidend.

Meer informatie over welke zorg in aanmerking komt voor subsidie staat op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg – werkwijze en procedure'.

Planning subsidieronde 5 (honorering in 2022 – eerste ronde)

Tijdspad subsidieronde 5 (toekenning in 2022 – eerste ronde)

Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 2 februari 2021
Deadline indienen projectidee Dinsdag 6 april 2021, vóór 14:00 uur
Ontvangst advies commissie Uiterlijk 30 juli 2021
Deadline indienen subsidieaanvraag

Donderdag 30 september 2021, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

Ontvangst commentaar referenten Begin november 2021
Deadline indienen wederhoor Midden november 2021
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 28 februari 2022
Startdatum project Tussen 1 maart 2022 en uiterlijk 1 september 2022
Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten Uiterlijk 1 maart 2023

Indiening projectidee via ProjectNet

Projectideeën kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via ProjectNet van ZonMw. Heeft u nog niet eerder gewerkt met ProjectNet dan moet u zich eerst aanmelden als 'nieuwe gebruiker'. Hoe dit moet staat beschreven in de handleiding 'ProjectNet'.

Toelichting voor invullen aanmeldformulier

In het document ‘Toelichting aanmeldformulier - projectidee ronde 5’ staat de toelichting bij de invulvelden van het indieningssysteem ProjectNet en de verplichte bijlage.

Daarnaast raden wij u aan om voor het opstellen van het onderzoeksvoorstel het document ‘Tips voor het opstellen van PICOTs’ goed te lezen.

Verplichte bijlage

Het volgende formulier moet de indiener verplicht invullen en als bijlage toevoegen in ProjectNet. Andere bijlagen worden niet geaccepteerd.

Toetsing projectidee

Op verzoek van de adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) voeren medewerkers van het Zorginstituut een eerste toets uit op basis van de informatie in het projectidee. Zij bepalen dan of de interventie geneeskundige zorg, farmaceutische zorg of hulpmiddelenzorg betreft. Daarnaast toetsen zij of het feit dat de zorg niet voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ de enige reden is waarom de zorg bij de te onderzoeken aandoening niet uit het basispakket wordt vergoed. Alle projectideeën die aan de criteria voldoen, worden door de commissie getoetst aan de hand van de overige criteria in de regeling. Die criteria zijn onder meer de relevantie en globaal de kwaliteit. Vervolgens geeft de commissie een niet-bindend advies over wel of niet uitwerken van de subsidieaanvraag, met een toelichting op dat advies. Bij een advies om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, verwerkt de commissie aandachtspunten voor het uitwerken van de aanvraag in de adviesbrief. Hierbij kunnen bijvoorbeeld aandachtpunten meegegeven worden op het gebied van onderzoeksdesign, of het betrekken van specialistische disciplines bij het onderzoek. Als een indiener tegen het advies in toch een subsidieaanvraag wil indienen, dan wordt dringend verzocht dat uiterlijk 6 weken na dagtekening van de adviesbrief te melden.

Volledige procedure

Op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg – werkwijze en procedure' staat de volledige procedure omschreven. Daar staat ook uitgelegd welke zorgvormen in aanmerking komen voor subsidie.

Voor informatie

Aanvullende inhoudelijke informatie kan gevraagd worden per e-mail: veelbelovendezorg@zinl.nl.