Indienen projectidee veelbelovende zorg (fase 1)

Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. De regeling is op 1 februari 2019 in werking getreden. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Projectidee

Voordat een subsidie wordt aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Een projectidee is een beknopte beschrijving van een project. Hierin staat onder andere het doel en de relevantie van het project.

De subsidieregeling

De regeling is op 15 januari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De tekst op deze website is een toelichting; bij verschillen tussen de website en de regeling is de tekst van de regeling leidend. Meer informatie over welke zorg in aanmerking komt voor subsidie staat op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg – werkwijze en procedure'.

De 2 rondes voor het indienen van een projectidee voor 2019 zijn gesloten. Indienen is dus niet meer mogelijk. In 2020 starten 2 nieuwe rondes, houdt deze website in de gaten voor de exacte data.

Toetsing projectidee

Op verzoek van de adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) zullen medewerkers van het Zorginstituut op basis van de informatie in het projectidee een eerste toetst uitvoeren en bepalen of de interventie geneeskundige zorg, farmaceutische zorg of hulpmiddelenzorg betreft. Daarnaast toetsen zij of de enige reden is waarom de zorg bij de te onderzoeken aandoening niet uit het basispakket wordt vergoed, gelegen is in het feit dat de zorg niet voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'.

Alle projectideeën die aan bovenstaande criteria voldoen worden door de commissie getoetst aan de hand van de overige criteria in de regeling, waaronder de relevantie en globaal de kwaliteit. Vervolgens geeft de commissie een niet-bindend advies over al dan niet uitwerken van de subsidieaanvraag met een toelichting daarop. Bij een advies om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, verwerkt de commissie in zijn adviesbrief aandachtspunten voor het uitwerken van de aanvraag. Hierbij kunnen bijvoorbeeld aandachtpunten meegegeven worden op het gebied van onderzoeksdesign of het betrekken van specialistische disciplines bij het onderzoek. Als een indiener tegen het advies in toch een subsidieaanvraag wil indienen, dan wordt dringend verzocht uiterlijk 6 weken na dagtekening van de adviesbrief te melden dat hij/zij een subsidieaanvraag wil indienen.

Volledige procedure

Op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg – werkwijze en procedure' staat de volledige procedure omschreven. Daar staat ook uitgelegd welke zorgvormen in aanmerking komen voor subsidie.

Voor informatie

Aanvullende inhoudelijke informatie kan gevraagd worden per e-mail: veelbelovendezorg@zinl.nl.