Indienen projectidee ‘subsidieregeling Veelbelovende zorg’ (fase 1)

Voordat een subsidie wordt aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Een projectidee is een beknopte beschrijving van een project. Hierin staat onder andere een beschrijving van veiligheid en werkzaamheid en relevantie van de interventie bij de te onderzoeken patiëntenpopulatie.

Subsidieregeling Veelbelovende zorg

Je wilt de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Onderzoek doen naar veelbelovende geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Met deze regeling stelt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar.

De criteria waaraan uw subsidieaanvraag moet voldoen, staan beschreven in de regeling ‘subsidieregeling Veelbelovende zorg’. De tekst op de website van het Zorginstituut is een toelichting hierop. In geval van inhoudelijke verschillen is de tekst in de regeling leidend. 

Projectidee Veelbelovende zorg

Voordat u subsidie kunt aanvragen met de subsidieregeling Veelbelovende zorg, moet u eerst een projectidee indienen. Dit is een beknopte projectbeschrijving met daarin een onderbouwing van de werkzaamheid en veiligheid en de relevantie van het onderwerp. Daarnaast bevat het projectidee een korte versie van het onderzoeksvoorstel en een inschatting van het budget. Het doel van het indienen van het projectidee is de kansrijke onderwerpen te selecteren en het werk voor potentiële aanvragers te reduceren.

Tip: voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg dienen zorgaanbieders en onderzoekers samen te werken met relevante patiëntenverenigingen en beroepsgroepen. Daarom is een steunbetuiging verplicht.

Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg. Op de pagina Tijdspad subsidierondes vindt u de actuele planning per ronde. 

Indienen projectidee via ProjectNet

Projectideeën kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via ProjectNet van ZonMw. Heeft u nog niet eerder gewerkt met ProjectNet dan moet u zich eerst aanmelden als 'nieuwe gebruiker'. Hoe dit moet staat beschreven in de handleiding ProjectNet.

Toelichting ProjectNet

In het document 'Toelichting bij aanmeldformulier - projectidee ronde 6’ staat de toelichting bij de invulvelden van het indieningssysteem ProjectNet en de verplichte bijlage.

Daarnaast raden wij u aan om voor het opstellen van het onderzoeksvoorstel het document ‘Tips voor opstellen van PICOTs’ goed te lezen.

Verplichte bijlage

Het volgende formulier moet de indiener verplicht invullen en als bijlage toevoegen in ProjectNet. Andere bijlagen worden niet geaccepteerd.

Bijlage aanmeldformulier – projectidee ronde 6

Toetsing van het projectidee

Op verzoek van de Advezo bepalen medewerkers van het Zorginstituut eerst of de te onderzoeken behandeling onder één van de volgende 3 soorten zorg valt:

  • geneeskundige zorg; 
  • farmaceutische zorg; 
  • hulpmiddelenzorg.

Daarnaast toetsen zij of de enige reden dat de behandeling bij de betreffende aandoening niet vergoed wordt uit het basispakket uitsluitend gelegen is aan het feit dat de zorg niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk

Als het projectidee aan deze 2 criteria voldoet, toetst de Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) of de veiligheid is aangetoond, de werkzaamheid aannemelijk is gemaakt, risico en baten in balans zijn en of het onderwerp relevant is. Daarnaast toetst de Advezo globaal de kwaliteit en haalbaarheid van de onderzoeksopzet. Op basis van het projectidee adviseert de Advezo vervolgens of het zinvol is om een subsidieaanvraag in te dienen. Bij een positief advies verwerkt de Advezo in dit advies ook aandachtspunten voor het uitwerken van de subsidieaanvraag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies over de onderzoeksopzet of het betrekken van extra specialistische expertises.

Het advies van de Advezo is niet bindend. Als een indiener toch besluit een subsidieaanvraag in te dienen, dan is dit mogelijk.

Volledige procedure subsidieregeling Veelbelovende zorg

Op de pagina Criteria en procedure 'Subsidieregeling veelbelovende zorg' vindt u de volledige procedure. Hier leest u ook welke onderwerpen in aanmerking komen voor subsidie volgens de regeling.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Sinds de start van de subsidieregeling Veelbelovende zorg begin 2019, verzamelen wij alle relevante inhoudelijke vragen en antwoorden over de regeling. Een overzicht van deze FAQ’s vindt u op de pagina ‘Veelgestelde vragen over de Subsidieregeling veelbelovende zorg’

Contact

Hebt u een vraag over de subsidieregeling Veelbelovende zorg die niet bij de FAQ’s staat? Dan kunt u contact met ons opnemen via veelbelovendezorg@zinl.nl.