Indienen projectidee veelbelovende zorg (fase 1)

Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt

Projectidee

Voordat een subsidie wordt aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Een projectidee is een beknopte beschrijving van een project. Hierin staat onder andere het doel en de relevantie van het project.

Projectideeën voor de 2e ronde van 2020 (genaamd subsidieronde 4) kunnen ingediend worden van woensdag 22 juli tot en met dinsdag 22 september 2020 vóór 14.00 uur.

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via ProjectNet van ZonMw.

De subsidieregeling

De subsidieregeling veelbelovende zorg is gepubliceerd in de Staatscourant. De tekst op deze website is een toelichting; bij verschillen tussen de website en de regeling is de tekst van de regeling leidend.

Meer informatie over welke zorg in aanmerking komt voor subsidie staat op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg – werkwijze en procedure'.

Hieronder staat informatie over hoe een projectidee moet worden ingediend.

Indiening projectidee via ProjectNet

Projectideeën kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via ProjectNet van ZonMw. Heeft u nog niet eerder gewerkt met ProjectNet dan moet u zich eerst aanmelden als 'nieuwe gebruiker'. Hoe dit moet staat beschreven in de 'handleiding ProjectNet'.

Toelichting ProjectNet

In het document 'Toelichting bij aanmeldformulier - projectidee' staat de toelichting bij de invulvelden van het indieningssysteem ProjectNet. Maak verder gebruik van de tussenkopjes.

Verplichte bijlagen

De volgende bijlagen moet de indiener verplicht invullen en toevoegen wanneer hij een projectidee indient. Andere bijlagen worden niet geaccepteerd.

Daarnaast moet de indiener nog 2 bijlagen meesturen, hiervoor is geen format:

  • Bijlage 4 – steunbetuigingen
  • Bijlage 5 – History grant application (indien van toepassing)

Toetsing projectidee

Op verzoek van de adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) zullen medewerkers van het Zorginstituut op basis van de informatie in het projectidee een eerste toetst uitvoeren en bepalen of de interventie geneeskundige zorg, farmaceutische zorg of hulpmiddelenzorg betreft. Daarnaast toetsen zij of de enige reden is waarom de zorg bij de te onderzoeken aandoening niet uit het basispakket wordt vergoed, gelegen is in het feit dat de zorg niet voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'.

Alle projectideeën die aan bovenstaande criteria voldoen worden door de commissie getoetst aan de hand van de overige criteria in de regeling, waaronder de relevantie en globaal de kwaliteit. Vervolgens geeft de commissie een niet-bindend advies over al dan niet uitwerken van de subsidieaanvraag met een toelichting daarop. Bij een advies om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, verwerkt de commissie in zijn adviesbrief aandachtspunten voor het uitwerken van de aanvraag. Hierbij kunnen bijvoorbeeld aandachtpunten meegegeven worden op het gebied van onderzoeksdesign of het betrekken van specialistische disciplines bij het onderzoek. Als een indiener tegen het advies in toch een subsidieaanvraag wil indienen, dan wordt dringend verzocht uiterlijk 6 weken na dagtekening van de adviesbrief te melden dat hij/zij een subsidieaanvraag wil indienen.

Planning 2e ronde 2020 (subsidieronde 4)

Tijdschema 2e ronde 2020 - Projectideeën kunnen tussen 22 juli 2020 en 22 september 2020 worden ingediend
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Woensdag 22 juli 2020
Deadline indienen projectidee Dinsdag 22 september 2020, vóór 14:00 uur
Ontvangst advies commissie Uiterlijk 2 januari 2021
Deadline indienen subsidieaanvraag Dinsdag 2 maart 2021, vóór 14:00 uur
Ontvangst commentaar referenten Medio maart 2021
Deadline indienen wederhoor Begin april 2021
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 2 augustus 2021
Startdatum project Tussen 2 augustus 2021 en uiterlijk 2 februari 2022
Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten Uiterlijk 2 augustus 2022

Volledige procedure

Op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg – werkwijze en procedure' staat de volledige procedure omschreven. Daar staat ook uitgelegd welke zorgvormen in aanmerking komen voor subsidie.

Voor informatie

Aanvullende inhoudelijke informatie kan gevraagd worden per e-mail: veelbelovendezorg@zinl.nl.