Indienen projectidee veelbelovende zorg (fase 1)

Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. De regeling is op 1 februari 2019 in werking getreden. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Projectidee

Voordat een subsidie wordt aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Een projectidee is een beknopte beschrijving van een project. Hierin staat onder andere het doel en de relevantie van het project.

De subsidieregeling

De regeling is op 15 januari gepubliceerd in de Staatscourant. De tekst op deze website is een toelichting; bij verschillen tussen website en regeling is de tekst van de regeling leidend. Meer informatie over welke zorg in aanmerking komt voor subsidie staat op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg – werkwijze en procedure'.

Indiening projectidee via ProjectNet van ZonMw

Projectideeën kunnen uitsluitend elektronisch worden ingediend via ProjectNet van ZonMw. Heeft u nog niet eerder gewerkt met ProjectNet dan moet u zich eerst aanmelden als 'nieuwe gebruiker'. Hoe dit moet staat beschreven in de handleiding 'ProjectNet'.

Sluitingsdatum voor het indienen van projectideeën is dinsdag 27 augustus 2019 vóór 14.00 uur

Toelichting ProjectNet

In het document ‘Toelichting bij aanmeldformulier - projectidee’ staat de toelichting bij de invulvelden van het indieningssysteem ProjectNet van ZonMw. Maak verder gebruik van de tussenkopjes.

Verplichte bijlagen

De volgende bijlagen moet de indiener verplicht invullen en toevoegen wanneer hij een projectidee indient. Andere bijlagen worden niet geaccepteerd.

Daarnaast moet de indiener nog 2 bijlagen meesturen, hiervoor is geen format:

  • Bijlage 4 – steunbetuigingen
  • Bijlage 5 – History grant application (indien van toepassing)

Toetsing projectidee

Op verzoek van de adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) zullen medewerkers van het Zorginstituut op basis van de informatie in het projectidee een eerste toetst uitvoeren en bepalen of de interventie geneeskundige zorg, farmaceutische zorg of hulpmiddelenzorg betreft. Daarnaast toetsen zij of de enige reden is waarom de zorg bij de te onderzoeken aandoening niet uit het basispakket wordt vergoed, gelegen is in het feit dat de zorg niet voldoet aan de 'stand van de wetenschap en praktijk'. Alle projectideeën die aan bovenstaande criteria voldoen worden door de commissie getoetst aan de hand van de overige criteria in de regeling, waaronder de relevantie en globaal de kwaliteit. Vervolgens geeft de commissie een niet-bindend advies over al dan niet uitwerken van de subsidieaanvraag met een toelichting daarop. Bij een advies om een uitgewerkte subsidieaanvraag in te dienen, verwerkt de commissie in zijn adviesbrief aandachtspunten voor het uitwerken van de aanvraag. Hierbij kunnen bijvoorbeeld aandachtpunten meegegeven worden op het gebied van onderzoeksdesign of het betrekken van specialistische disciplines bij het onderzoek. Als een indiener tegen het advies in toch een subsidieaanvraag wil indienen, dan wordt dringend verzocht uiterlijk 6 weken na dagtekening van de adviesbrief te melden dat hij/zij een subsidieaanvraag wil indienen.

Planning 2e ronde

Tijdschema 2e ronde 2019 – U kunt nog deelnemen aan deze ronde

Openstelling indienen projectidee 

Donderdag 27 juni 2019

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 27 augustus 2019 vóór 14.00 uur

Ontvangst advies commissie

Uiterlijk 28 november 2019

Deadline indienen subsidieaanvraag

Dinsdag 28 januari 2020, vóór 14:00

Ontvangst commentaar referenten

Begin maart 2020

Deadline indienen wederhoor

Medio maart 2020

Besluit (honoreren of afwijzen); start project

Tussen 28 juni en uiterlijk 28 december 2020

Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten

Uiterlijk 28 juni 2021

Volledige procedure

Op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg – werkwijze en procedure' staat de volledige procedure omschreven. Daar staat ook uitgelegd welke zorgvormen in aanmerking komen voor subsidie.

Voor informatie

Aanvullende inhoudelijke informatie kan gevraagd worden per e-mail: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Bij technische vragen betreffende het gebruik van het elektronisch indiensysteem ProjectNet, kan contact worden opgenomen met de helpdesk van ZonMw. Deze is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur.
Telefoon: 070 - 34 95 178
E-mail: projectnet@zonmw.nl

Tip: Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer zodat wij u eventueel kunnen terugbellen.

Publicaties