Procedure subsidieregeling Veelbelovende zorg

De procedure voor het aanvragen van subsidie met de Subsidieregeling veelbelovende zorg verloopt in 2 fasen. Die fasen en de bijbehorende toetsing staan op deze pagina beschreven.

In deze video van het Zorginstituut Nederland wordt uitleg gegeven over het aanvragen en beoordelen van een subsidieaanvraag Veelbelovende zorg.

UPTEMPO BEAT

BEELDTEKST: Hoe doe ik een subsidieaanvraag Veelbelovende zorg?

VROUW: Wilt u subsidie aanvragen bij de subsidieregeling Veelbelovende zorg? Dan zijn er een aantal fases die u doorloopt voordat u een subsidie krijgt. We leggen u uit hoe een aanvraag in z'n werk gaat.

Voordat u een subsidie kunt aanvragen, dient u eerst een projectidee in. Dit is een korte beschrijving van een interventie-indicatiecombinatie die u wilt onderzoeken. U beschrijft dat de interventie veilig is en de werkzaamheid aannemelijk. Bovendien beschrijft u de relevantie van de behandeling en de onderzoeksopzet. Nog een tip: betrek zo snel mogelijk relevante experts zoals een methodoloog, een HTA-expert en onderzoekers met ervaring met grootschalig onderzoek.

Let op dat uw projectidee voldoet aan de criteria. Het kan bijvoorbeeld niet gaan om zorg die al vergoed wordt uit het basispakket van de zorgverzekering. Voldoet uw projectidee aan alle criteria? Dien dan op tijd uw volledig projectidee in via Mijn ZonMw.

BEELDTEKST: Advies over projectidee.

VROUW: De adviescommissie Veelbelovende zorg adviseert over het wel of niet verder uitwerken van een subsidieaanvraag. Bij een positief advies krijgt u aandachtspunten mee. Bijvoorbeeld over een onderzoeksdesign. Na het advies heeft u ongeveer twee maanden de tijd om een volledige subsidieaanvraag te schrijven. Werk hierbij het onderzoeksvoorstel uit, schrijf een systematische review en stel een begroting op. En vergeet de relevante steunbetuigingen niet.

BEELDTEKST: Aanvraag indienen.

VROUW: Uw subsidieaanvraag wordt als eerste voorgelegd aan een aantal externe referenten. En na ongeveer vijf weken krijgt u commentaar. Binnen twee weken geeft u hierop weer een schriftelijke reactie.

BEELDTEKST: Beoordeling.

VROUW: Uiteindelijk wordt de aanvraag beoordeeld op alle criteria. De adviescommissie kijkt naar de aanvraag, de referentenrapporten en uw reactie daarop. Binnen zes maanden na indiening van uw aanvraag besluit het Zorginstituut of de subsidie wordt verleend.

Meer weten? Lees dan alles over de regeling, het tijdspad en de criteria op onze website. En tot slot nog een laatste tip. Neem in een vroeg stadium contact op met het team van Veelbelovende zorg.

BEELDTEKST: Alle informatie vindt u terug op www.zorginstituutnederland.nl/veelbelovendezorg. Logo ZonMw en Zorginstituut Nederland.

Fase 1: Indienen van het projectidee

Vóór het indienen van een subsidieaanvraag voor subsidie, moet u eerst een projectidee indienen. Dit is een beknopte projectbeschrijving met daarin onder andere een onderbouwing van de werkzaamheid en veiligheid en de relevantie van het gekozen onderwerp (oftewel, de gekozen interventie-indicatiecombinatie). Daarnaast bevat het projectidee een korte versie van het onderzoeksvoorstel en een inschatting van het budget. De Advezo toetst het projectidee en geeft advies over of het al dan niet zinvol is om een subsidieaanvraag in te dienen. Het indienen van het projectidee valt in  fase 1 van de procedure veelbelovende zorg.

Toetsing projectidee

Op verzoek van de Advezo zullen medewerkers van het Zorginstituut eerst bepalen of de te onderzoeken behandeling onder één van de volgende 3 soorten zorg valt: 

  • geneeskundige zorg; 
  • farmaceutische zorg; 
  • hulpmiddelenzorg.

Daarnaast toetst zij of de enige reden dat de behandeling bij de betreffende aandoening niet uit het basispakket wordt vergoed, gelegen is aan het feit dat de zorg niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Als het projectidee aan deze criteria voldoet, dan toetst de Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) met name de werkzaamheid, veiligheid, risico-batenverhouding, relevantie en haalbaarheid onderzoek. Daarnaast toetst zij globaal de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. Op basis van het projectidee adviseert de Advezo vervolgens of het zinvol is om een subsidieaanvraag in te dienen. Bij een positief advies verwerkt de Advezo in dit advies ook aandachtspunten voor het uitwerken van de subsidieaanvraag.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies over het onderzoeksopzet of het betrekken van extra specialistische expertises.

Tip: Voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg dienen zorgaanbieders en onderzoekers samen te werken met relevante patiëntenverenigingen en beroepsgroepen. Daarom is een steunbetuiging verplicht.

Het advies van de Advezo is niet bindend. Als een indiener toch besluit een subsidieaanvraag in te willen indienen, dan is dit mogelijk.

Op de  pagina 'Indienen projectidee' staat beschreven hoe het indienen van een projectidee gaat.

Fase 2: indienen van een subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden, als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. Een subsidieaanvraag is uitgebreider dan een projectidee. Deze gaat dieper in op de relevantie van het onderwerp en bevat onder andere een uitgebreidere versie van het onderzoeksvoorstel, systematische review en intentieverklaringen van betrokken zorgaanbieders. Daarnaast moet de aanvrager een begroting indienen, gebaseerd op de werkelijke kosten van de zorg en het onderzoek, gespecificeerd naar activiteiten zoals opgenomen in de subsidieaanvraag.

Toetsing subsidieaanvraag

Als de subsidieaanvraag is ingediend, benadert ZonMw referenten. Dit zijn onafhankelijke deskundigen die de kwaliteit van de subsidieaanvraag toetsen en ieder een rapport uitbrengen. De aanvrager krijgt daarna de gelegenheid om binnen 2 weken een schriftelijke reactie te geven.

De Advezo toetst de subsidieaanvraag aan de criteria zoals vermeld in de  regeling, waaronder relevantie en kwaliteit. Hierbij neemt de Advezo de aanvraag, het commentaar van de referenten en de reactie van de aanvrager op de rapporten mee. De Advezo mag gemotiveerd afwijken van het oordeel van de referenten, bijvoorbeeld indien de reactie van de aanvrager hiertoe aanleiding geeft. Ook kan de commissie de argumenten van een referent anders wegen of bij verschillen tussen referenten de argumenten van één referent (bv. de klinische expert) zwaarder meewegen.  Indien het subsidieplafond in een ronde wordt overschreden, dan wordt het beschikbare budget verdeeld op basis van rangorde. De rangorde wordt bepaald met de prioriteringsmatrix. Aanvragen komen alleen voor subsidie in aanmerking als aan alle criteria van de regeling is voldaan. De Advezo adviseert de Raad van Bestuur aan de hand van een prioriteringsmatrix over de aanvragen die voldoen aan de criteria.  Namens de minister van VWS neemt het Zorginstituut binnen 5 maanden een besluit over het wel of niet verlenen van subsidie.

Op de  pagina 'Indienen subsidieaanvraag' staat meer informatie over fase 2: de subsidieaanvraag.