Criteria subsidieregeling Veelbelovende zorg

Het onderwerp (oftewel, de gekozen interventie-indicatiecombinatie) moet voldoen aan onderstaande criteria om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie.

Criteria

In de eerste fase, het indienen van het projectidee, worden onderwerpen op deze criteria getoetst:

 • De enige reden dat de zorg nog niet uit het basispakket wordt vergoed, is het ontbreken van onderzoeksresultaten die aantonen dat de zorg minstens zo effectief is als de gebruikelijke behandeling in Nederland. Zorg die (nog) niet wordt vergoed uit het basispakket vanwege een wettelijke beperking (bijvoorbeeld  cosmetische chirurgie), komt niet in aanmerking voor subsidie. 
 • De zorg is aantoonbaar veilig en de werkzaamheid is aannemelijk gemaakt bij de betreffende patiëntenpopulatie. Dit wordt onderbouwd met resultaten uit klinisch onderzoek.
 • De risico’s voor de patiënt zijn aanvaardbaar in relatie tot de verwachte gezondheidswinst. 
 • De  Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) vindt het onderwerp minimaal relevant. 
 • De Advezo vindt de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel minimaal voldoende. Dit betekent onder andere dat de Advezo verwacht dat het Zorginstituut met de toekomstige resultaten van het onderzoek kan beoordelen of de betreffende zorg voldoet aan  de stand van de wetenschap en praktijk. 
 • Er is sprake van marktfalen.

Verder komt een onderwerp niet in aanmerking voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg als:

 • De hoofdaanvrager niet een bestuurlijk vertegenwoordiger is van een zorgaanbieder (bijvoorbeeld een ziekenhuis of fysiotherapiepraktijk, zie hiervoor kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS). 
 • Het uitvoeren van het onderzoek enkel of grotendeels door de onderzoekskosten belemmerd wordt, zoals bij relatief goedkope zorg. In dat geval komt het onderzoek mogelijk in aanmerking voor andere subsidieprogramma’s (bijvoorbeeld ZonMw DoelmatigheidsOnderzoek). 
 • Deelname aan of uitbreiding van onderzoek dat al loopt. 
 • Het onderzoek een duplicatie van lopend onderzoek is, waarvan de resultaten worden gebruikt voor een beoordeling van de stand van de wetenschap en praktijk. 
 • De gevraagde financiering voor het uitvoeren van het onderzoek meer dan 20% van het totaal aangevraagde subsidiebedrag bedraagt.

Resultaten van het onderzoek

Met de onderzoeksresultaten moet het Zorginstituut kunnen beoordelen of de zorgbehandeling voldoet aan  de stand van de wetenschap en praktijk. Ook de kosteneffectiviteit moet op basis van die onderzoeksresultaten te beoordelen zijn.

Toetsing relevantie en kwaliteit

De Advezo toetst de subsidieaanvragen op relevantie en kwaliteit en baseert haar oordeel over de relevantie van het onderwerp op: 

 • Wat is de verwachte effectiviteit van de (nieuwe) zorg in vergelijking met de gebruikelijke behandeling(en) in Nederland?
 • Zijn de (meer)kosten in vergelijking met de gebruikelijke behandeling(en) in Nederland aanvaardbaar?
 • Wat is de ziektelast (bestaande uit het geschatte gemiddelde gezondheidsverlies en het aantal patiënten)?

TIP: zorgverzekeraars kopen alleen doelmatige zorg in. Behandelingen die duurder, maar niet effectiever zijn dan de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling(en) kopen zij in principe niet in. In dat geval zijn de meerkosten dus niet aanvaardbaar. 

De Advezo baseert haar oordeel over de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel op: 

 • de onderzoeksvraag; 
 • de hypothese; 
 • het plan van aanpak, met daarin: onderzoeksopzet, uitkomstmaten, data-analyse, sample-size berekening, economische evaluatie; 
 • de haalbaarheid; 
 • de expertise onderzoeksgroep; 
 • de systematische review.

Meer informatie vindt u in  de toelichting bij artikel 1.1 van de regeling.

Resultaten van het onderzoek

Met de onderzoeksresultaten moet het Zorginstituut kunnen beoordelen of de behandeling voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Ook de kosteneffectiviteit moet op basis van die onderzoeksresultaten te beoordelen zijn.