Veelbelovende zorg: subsidieregeling voor onderzoek naar potentieel veelbelovende zorg

Je wilt de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Maar onderzoek doen naar veelbelovende geneeskundige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de subsidieregeling Veelbelovende zorg.

Subsidieregeling Veelbelovende zorg

De subsidieregeling Veelbelovende zorg is bedoeld voor relatief dure zorg die effectief lijkt. Deze zorg wordt echter niet vergoed uit het basispakket, omdat niet bewezen is dat de zorg minstens even effectief is als de bestaande (gebruikelijke) behandeling in Nederland. Het onderzoek naar de effectiviteit komt door het ontbreken van de financiering van de zorg niet van de grond, met als gevolg dat potentieel effectieve zorg de patiënt niet bereikt. Met de financiële steun via de subsidieregeling Veelbelovende zorg kunnen behandelaren het benodigde onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg ten opzichte van bestaande behandelingen wel uitvoeren.

Zorginstituut Nederland voert de subsidieregeling Veelbelovende zorg uit samen met ZonMw, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Jaarlijks is maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Per jaar zijn er 2 aanvraagrondes. 

Doel subsidieregeling Veelbelovende zorg

Iedereen heeft recht heeft op goede zorg. Het Zorginstituut maakt dit mogelijk door bewezen effectieve en kosteneffectieve zorg ten opzichte van bestaande behandeling(en) toe te laten tot het basispakket en het daarvoor benodigde onderzoek (inclusief de zorg) te financieren. Met de subsidieregeling Veelbelovende zorg dragen het Zorginstituut en ZonMw bij aan de kwaliteit en toegankelijkheid van zorgstelsel. Het Zorginstituut en ZonMW voeren de regeling Veelbelovende zorg uit, de Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) toetst de subsidieaanvragen.

Veelbelovende zorg in het basispakket

De overheid bepaalt welke zorg er in het basispakket zit. Alleen zorg die aan de 'stand van de wetenschap en praktijk’ voldoet, kan in het basispakket worden toegelaten. Als pakketbeheerder beoordeelt het Zorginstituut of zorg voldoet aan dit criterium. Hierbij staat de volgende vraag centraal: is de nieuwe zorg even effectief als of effectiever dan de bestaande behandeling die al vergoed wordt bij de betreffende patiëntenpopulatie? Daarnaast dient een zorgverzekeraar alleen doelmatige zorg in te kopen. Met andere woorden: zorg die even effectief is, maar duurder dan de bestaande (gebruikelijke) behandeling, hoeft door een zorgverzekeraar niet vergoed te worden uit het basispakket.

Aanvrager subsidieregeling Veelbelovende zorg

Met de subsidieregeling Veelbelovende zorg is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. De hoofdaanvrager van de subsidieregeling moet een bestuurlijk vertegenwoordiger zijn van een zorgaanbieder.

Criteria subsidieregeling Veelbelovende zorg

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg moeten het projectidee en de subsidieaanvraag aan een aantal criteria voldoen.

Op de pagina 'Criteria en procedure Veelbelovende zorg' staan die criteria uitgebreid beschreven.

Projectidee en subsidieaanvraag Veelbelovende zorg

Het aanvragen van een subsidie met de regeling veelbelovende zorg bestaat uit 2 fasen, het projectidee en de subsidieaanvraag.

Fase 1: projectidee

Fase 1 is het indienen van het projectidee. Hiervoor beschrijft de indiener onder meer de werkzaamheid en veiligheid van de zorg bij de betreffende aandoening en de relevantie van het gekozen onderwerp (interventie-indicatiecombinatie). Daarnaast bevat het projectidee een korte versie van het onderzoeksvoorstel en een inschatting van het budget. Op basis van het projectidee adviseert de Advezo vervolgens of het zinvol is om een subsidieaanvraag in te dienen. Bij een positief advies verwerkt de Advezo in dit advies ook aandachtspunten voor het uitwerken van de subsidieaanvraag. Op de pagina ‘Indienen projectidee’ staat alle informatie over deze eerste fase van de procedure.

Fase 2: subsidieaanvraag

Fase 2 is de daadwerkelijke subsidieaanvraag. Subsidieaanvragen (aanvragen) kunnen uitsluitend ingediend worden, als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend. Een subsidieaanvraag is uitgebreider dan een projectidee. Een aanvraag bevat onder andere een uitgebreidere versie van het onderzoeksvoorstel, systematische review en intentieverklaringen van betrokken zorgaanbieders. Als de subsidieaanvraag is ingediend, benadert ZonMw referenten. Dit zijn externe, onafhankelijke deskundigen die de kwaliteit van een aanvraag beoordelen en ieder een rapport uitbrengen. De Advezo toetst de subsidieaanvraag aan de criteria zoals vermeld in de subsidieregeling Veelbelovende zorg, waaronder relevantie en kwaliteit. Hierbij neemt de Advezo de aanvraag, het commentaar van de referenten en de reactie van de aanvrager op de rapporten mee. Aanvragen komen alleen in aanmerking voor subsidie als aan alle criteria van de regeling is voldaan. De Advezo adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut aan de hand van een prioriteringsmatrix over de aanvragen die voldoen aan de criteria. Namens de minister van VWS neemt het Zorginstituut binnen 5 maanden een besluit over het wel of niet verlenen van subsidie. Op de pagina ‘Indienen subsidieaanvraag’ staat alle informatie over deze tweede fase van de procedure.

Op de pagina ‘Veelbelovende zorg - voorwaarden en procedure’ staat een uitgebreide toelichting op de volledige procedure voor het indienen van het projectidee en subsidieaanvraag bij de subsidieaanvraag Veelbelovende zorg.  

Informatiebijeenkomsten

Voordat u een projectidee indient, is het belangrijk dat u goed weet wat er bij de gehele subsidieaanvraag komt kijken en wat er van u verwacht wordt. Samen met ZonMw organiseert het Zorginstituut jaarlijks een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is in de Subsidieregeling veelbelovende zorg. Onder hen zijn bijvoorbeeld zorgaanbieders die de subsidie willen aanvragen, maar ook partijen die betrokken zijn bij reeds gestart projecten, zoals patiëntenorganisaties. Tijdens deze bijeenkomsten lichten commissieleden en medewerkers van ZonMw en het Zorginstituut alle aspecten van de regeling uitgebreid toe en geven zij tips voor het indienen van het projectidee en de subsidieaanvraag. Na afloop van hun presentaties is er tijd voor vragen uit de zaal. 

De laatste bijeenkomst vond online plaats op dinsdag 2 februari. In een interactief programma kwamen alle ins en outs van de subsidieregeling aan bod. Van deze bijeenkomst zijn 3 filmpjes gemaakt. In deze filmpjes worden de stappen van de subsidie aanvraag uitgelegd en tips meegegeven waar de Adviescommissie op let bij de beoordeling van de aanvragen. 

Bekijk de video 'Succesfactoren voor een geslaagde subsidieaanvraag Veelbelovende zorg'
Bekijk de video 'Tips voor het schrijven van uw projectidee voor de subsidieregeling Veelbelovende zorg' 
Bekijk de video 'Informatie en achtergrond van de subsidieregeling Veelbelovende zorg'

Veelgestelde vragen (FAQ)

Sinds de start van de subsidieregeling Veelbelovende zorg begin 2019, verzamelen wij alle relevante inhoudelijke vragen en antwoorden over de regeling. Een overzicht van deze FAQ’s vindt u op de pagina ‘Veelgestelde vragen over de subsidieregeling Veelbelovende zorg’.

Contact

Hebt u een vraag over de subsidieregeling Veelbelovende zorg die niet bij de FAQ’s staat? Dan kunt u contact met ons opnemen via veelbelovendezorg@zinl.nl.