Veelbelovende zorg

Per 1 februari 2019 is de subsidieregeling veelbelovende zorg in werking getreden. Het doel van deze regeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.

Opname in het basispakket

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Om de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de zorg vast te stellen is kwalitatief goed onderzoek nodig. Via deze regeling is het mogelijk subsidie te krijgen voor tijdelijke financiering van de veelbelovende zorg. Binnen de subsidieperiode verzamelt de onderzoeksgroep gegevens over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie ten opzichte van de huidige standaard- of gebruikelijke behandeling(en). Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar.

Welke zorg komt in aanmerking?

De regeling financiert zowel de kosten voor de zorg van deelnemende patiënten (minimaal 80%) als voor  het onderzoek (maximaal 20%). De looptijd van een traject is maximaal 6 jaar. Informatie over de criteria waaraan een onderwerp moet voldoen, staan beschreven in de Staatscourant.

Informatie

De 1e projectideeën kunnen naar verwachting van half maart tot half mei 2019 worden aangeboden. Exacte informatie over de 1e subsidieronde en de -regeling worden op korte termijn gepubliceerd op de websites van Zorginstituut Nederland en ZonMw.

Op dinsdag 19 februari vindt er een informatiebijeenkomst over subsidieregeling veelbelovende zorg plaats, aanmelden is niet meer mogelijk.

Kortere en eenvoudigere procedure

De subsidieregeling veelbelovende zorg wordt uitgevoerd door het Zorginstituut in samenwerking met ZonMw en vervangt de huidige regeling 'Voorwaardelijke Toelating' die sinds 2012 bestaat. Met deze nieuwe regeling wordt de doorlooptijd van de voorbereidingsprocedure verkort en vereenvoudigd en is er 2 keer per jaar de mogelijkheid tot indienen. Door deze veranderingen kan veelbelovende zorg, als die bewezen effectief en doelmatig blijkt te zijn, sneller bij de patiënt terecht komen.