Veelbelovende zorg

Je wilt de beste zorg voor de patiënt en daarvoor is onderzoek nodig. Onderzoek doen naar veelbelovende nieuwe behandelingen, genees- of hulpmiddelen is duur. Vooral de kosten van zorg voor patiënten tijdens onderzoeken zijn vaak hoog en lastig te financieren. Daarom is er de subsidieregeling 'Veelbelovende zorg'. De regeling is op 1 februari 2019 in werking getreden. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Subsidieregeling veelbelovende zorg - werkwijze en procedure
 

Opname in het basispakket

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het ten minste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren.

De subsidieregeling

Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het project volgt binnen 6 maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg tot het basispakket behoort.

De subsidieregeling veelbelovende zorg is gepubliceerd in de Staatscourant. De tekst op deze website is een toelichting; bij verschillen tussen website en regeling is de tekst van de regeling leidend.

Procedure bij de regeling veelbelovende zorg

In de onderstaande tekst staat de procedure op hoofdlijnen beschreven. Zie de pagina ‘Subsidieregeling veelbelovende zorg - werkwijze en procedure’ voor een uitgebreidere omschrijving en bekijk de infographic ‘Subsidieregeling veelbelovende zorg’, voor een compact overzicht.

Procedure op hoofdlijnen voor aanvraag subsidie voor veelbelovende zorg

Procedure bij het aanvragen van een subsidie

Projectidee

Voordat een subsidie kan worden aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Hierin staat onder andere het doel en de relevantie van het project. Meer informatie over het indienen van een projectidee staat op de pagina 'Indienen projectidee'.

Toetsing projectidee

Op basis van de informatie in het projectidee geeft de Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) advies aan de indiener over het al dan niet uitwerken van de subsidieaanvraag. Bij een positief advies, verwerkt de commissie in zijn adviesbrief aandachtspunten voor het uitwerken van de aanvraag.

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag is uitgebreider dan een projectidee en gaat dieper in op de relevantie en aanpak van het project. Meer informatie over het indienen van een uitgewerkte aanvraag staat op de pagina 'Indienen uitgewerkte subsidieaanvraag'.

Toetsing subsidieaanvraag

Na indiening wordt de subsidieaanvraag door referenten beoordeeld. Na ontvangst van het referentencommentaar, krijgt de aanvrager 2 weken om schriftelijk op het commentaar van de referenten te reageren. Vervolgens toetst de commissie de aanvraag aan de criteria zoals beschreven in de subsidieregeling veelbelovende zorg, waaronder relevantie en kwaliteit. Op basis van de informatie in de aanvraag, het commentaar van de referenten en de reactie van de aanvrager hierop, adviseert de commissie de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de prioritering van de aanvragen. Het Zorginstituut besluit vervolgens, namens de minister, over al dan niet verlenen van de subsidie.

Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. De subsidieregeling veelbelovende zorg wordt 2 maal per jaar opengesteld. Bij de 1e ronde bedraagt het subsidieplafond € 40 miljoen. Indien het subsidieplafond niet bereikt wordt, dan wordt het resterende bedrag overgeheveld naar de 2e ronde van datzelfde kalenderjaar.

Tijdspad subsidieronde 2020

Voor het indienen van projectideeën en uitgewerkte subsidieaanvragen wordt gebruik gemaakt van het indieningssysteem ProjectNet van ZonMw. De subsidieregeling veelbelovende zorg wordt 2 maal per jaar opengesteld.

Tijdspad subsidieronde 3 (toekenning in 2021 – eerste ronde)

Tijdschema 1e ronde – honorering in 2021

Processtap

Datum

Openstelling indienen projectidee Vrijdag 7 februari 2020

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 7 april 2020, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 24 projectideeën ingediend

Deadline indienen subsidieaanvraag

Dinsdag 13 oktober 2020, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.

Ontvangst commentaar referenten

Begin november 2020

Deadline indienen wederhoor

Eind november 2020

Besluit (honoreren of afwijzen)

Uiterlijk 15 maart 2021

Startdatum project

Tussen 15 maart 2021 en uiterlijk 15 september 2021

Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten

Uiterlijk 15 maart 2022

Tijdspad subsidieronde 4 (toekenning in 2021 – tweede ronde)

Tijdschema 2e ronde – honorering in 2021
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Woensdag 22 juli 2020

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 22 september 2020, vóór 14:00 uur

In totaal zijn er 14 projectideeën ingediend

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 2 januari 2021
Deadline indienen subsidieaanvraag

Dinsdag 2 maart 2021, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend

Ontvangst commentaar referenten Medio maart 2021
Deadline indienen wederhoor Begin april 2021
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 2 augustus 2021
Startdatum project Tussen 2 augustus 2021 en uiterlijk 2 februari 2022
Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten Uiterlijk 2 augustus 2022

Tijdspad subsidieronde 5 (toekenning in 2022 – eerste ronde)

Tijdschema 1e ronde – honorering in 2022
Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 2 februari 2021

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 6 april 2021, vóór 14:00 uur

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 30 juli 2021
Deadline indienen subsidieaanvraag

Donderdag 30 september 2021, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.
Ontvangst commentaar referenten Begin november 2021
Deadline indienen wederhoor Midden november 2021
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 28 februari 2022
Startdatum project Tussen 1 maart 2022 en uiterlijk 1 september 2022
Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten Uiterlijk 1 maart 2023

Tijdspad subsidieronde 6 (toekenning in 2022 – tweede ronde)

Tijdschema 2e ronde – honorering in 2022

Processtap Datum
Openstelling indienen projectidee Dinsdag 27 juli 2021

Deadline indienen projectidee

Dinsdag 28 september 2021, vóór 14:00 uur

Ontvangst advies commissie Uiterlijk 24 januari 2022
Deadline indienen subsidieaanvraag

Donderdag 24 maart 2022, vóór 14:00 uur

Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend ingediend worden als in dezelfde ronde een projectidee is ingediend.
Ontvangst commentaar referenten Eind april 2022
Deadline indienen wederhoor Midden mei 2022
Besluit (honoreren of afwijzen) Uiterlijk 24 augustus 2022
Startdatum project Tussen 1 september 2022 en uiterlijk 1 maart 2023
Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten Uiterlijk 1 september 2023

Meer informatie

Meer informatie over de criteria, de procedure en het indienen van een projectidee of aanvraag staat op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg'. Aanvullende informatie kan gevraagd worden per e-mail: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt