Veelbelovende zorg

Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. De regeling is op 1 februari 2019 in werking getreden. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Opname in het basispakket

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren.

De subsidieregeling

De regeling is op 15 januari 2019 gepubliceerd in de Staatscourant. De tekst op deze website is een toelichting; bij verschillen tussen website en regeling is de tekst van de regeling leidend.

Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het project volgt binnen 6 maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg tot het basispakket behoort.

Procedure bij de regeling veelbelovende zorg

In de onderstaande tekst staat de procedure op hoofdlijnen beschreven (voor meer toelichting zie de Staatscourant).

Procedure op hoofdlijnen voor aanvraag subsidie voor veelbelovende zorg

Projectidee

Voordat een subsidie kan worden aangevraagd moet eerst een projectidee worden ingediend. Hierin staat onder andere het doel en de relevantie van het project. Meer informatie over het indienen van een projectidee staat op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg'.

Toetsing projectidee

Op basis van de informatie in het projectidee geeft de Adviescommissie veelbelovende zorg (Advezo) advies aan de indiener over het al dan niet uitwerken van de subsidieaanvraag. Bij een positief advies, verwerkt de commissie in zijn adviesbrief aandachtspunten voor het uitwerken van de aanvraag.

Subsidieaanvraag

Een subsidieaanvraag is uitgebreider dan een projectidee en gaat dieper in op de relevantie en aanpak van het project.

Toetsing subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag wordt na indiening door referenten bekeken. De aanvrager krijgt vervolgens 2 weken om schriftelijk op het commentaar van de referenten te reageren. De commissie toetst de aanvraag aan de criteria zoals beschreven in de Staatscourant, waaronder relevantie en kwaliteit. Op basis van de informatie in de aanvraag, het commentaar van de referenten en de reactie van de aanvrager hierop adviseert de commissie de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de prioritering van de aanvragen. Het Zorginstituut besluit vervolgens, namens de minister, over al dan niet verlenen van de subsidie.

Tijdspad subsidieronde 2019

De subsidieregeling veelbelovende zorg wordt 2 maal per jaar opengesteld. Voor het indienen van projectideeën en uitgewerkte subsidieaanvragen wordt gebruik gemaakt van het indieningssysteem ProjectNet van ZonMw.

Tijdschema 1e ronde 2019
Openstelling indienen projectidee Donderdag 14 maart 2019
Deadline indienen projectidee Dinsdag 14 mei 2019, vóór 14:00 uur
Ontvangst advies commissie Uiterlijk 22 augustus 2019
Deadline indienen subsidieaanvraag Dinsdag 22 oktober 2019, vóór 14:00 uur
Ontvangst commentaar referenten Medio november 2019
Deadline indienen wederhoor Begin december 2019
Besluit (honoreren of afwijzen); start project Tussen 22 maart en uiterlijk 22 september 2020
Uiterste datum goedkeuring METC, oftewel start inclusie van patiënten Uiterlijk 22 maart 2021

Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Bij de 1e ronde bedraagt het subsidieplafond € 40 miljoen. Indien het subsidieplafond niet bereikt wordt, dan wordt het resterende bedrag overgeheveld naar de 2e ronde van datzelfde kalenderjaar.
De 2e ronde in 2019 start naar verwachting eind juni en sluit eind augustus.

Meer informatie

Meer informatie over de criteria, de procedure en het indienen van een projectidee of aanvraag staat op de pagina 'Subsidieregeling veelbelovende zorg'. Aanvullende informatie kan gevraagd worden per e-mail: veelbelovendezorg@zinl.nl.

Zie ook