Thema 2018: Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

'Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen' was in 2018 het thema van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg. Het thema lag in het verlengde van het programma 'Uitkomstinformatie voor Samen beslissen' dat ook door het Zorginstituut wordt uitgevoerd. Beide programma’s bestaan los van elkaar.

Patiënten hebben recht op volledige informatie om goed te kunnen beslissen over de best passende behandeling.
Om ervoor te zorgen dat zorgverleners en patiënten samen gaan beslissen, voert Zorginstituut Nederland, sinds 2015, vijf jaar lang de stimuleringsregeling Transparantie over de kwaliteit van Zorg uit.
Deze regeling financiert projecten waarbij patiënten en zorgverleners samen werken om informatie over de kwaliteit van zorg te maken én te gebruiken.
Tot 2020 stelt het ministerie van VWS hiervoor een subsidie van 5 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Elk  jaar wordt een nieuw thema gekozen.
Projecten binnen de eerste of tweedelijns curatieve zorg kunnen subsidie krijgen. Ze moeten daarvoor voldoen aan de criteria die voor de regeling gelden.

Zonder informatie over de kwaliteit van zorg kunnen patiënten en zorgverleners niet samen beslissen over de best passende behandeling.
De stimuleringsregeling maakt het mogelijk dat dit wel kan.

In 2018 is het thema: 'Het gebruiken van Uitkomstinformatie voor Samen Beslissen'.
Samen Beslissen houdt in dat de patiënt in overleg met de zorgverlener de best passende behandeling kan kiezen.
Om dit te kunnen is het hele verhaal nodig.
Iemands persoonlijke omstandigheden moeten worden meegewogen.
En het moet ook mogelijk zijn de behandelopties van andere zorgverleners bij de uiteindelijke keuze te betrekken.
In 2018 ondersteunt de stimuleringsregeling zorgverleners en patiënten die uitkomstinformatie inzetten in het proces van samen beslissen.

Verschillende zorgverleners ontwikkelen al uitkomstinformatie.
Het Zorginstituut nodigt deze 'voorlopers' uit om in samenwerking met patiënten een projectvoorstel te doen.

Projecten lopen maximaal twee jaar.
In 2019 wordt het laatste thema bekend gemaakt.
Eind 2020 loopt de regeling af.
Er is dan een niet te stoppen ontwikkeling in gang gezet voor méér transparantie over de kwaliteit van zorg.
Ga via onderstaande link direct naar alle informatie over de stimuleringsregeling plus het aanvraagformulier op zorginstituutnederland.nl

16 projecten in 2018

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moesten projecten voldoen aan de algemene en (thema)specifieke criteria van het beleidskader 'Subsidiëren van transparantie over de kwaliteit van zorg 2018'. Van 31 januari 2018 tot 31 maart 2018 konden partijen een aanvraag indienen voor subsidiëring. In totaal hebben 52 consortia van zorgpartijen en patiëntenverenigingen een projectvoorstel gedaan. In juni 2018 zijn 16 van die voorstellen goedgekeurd. Het gaat om zogeheten voorlopers. De goedgekeurde projecten ontvangen na de zomer van 2018 gedurende 2 jaar subsidie. Na afloop van die periode moeten projecten op eigen kracht kunnen worden voortgezet. De opgedane kennis en bereikte resultaten moeten landelijk worden gedeeld en zonder winstoogmerk toegankelijk worden gemaakt.

Subsidieplafond verhoogd

In 2018 werd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in totaal € 11,1 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld. Dit is ruim € 6 miljoen meer dan de voorgaande 2 jaren waarin de regeling al van kracht was. Bij de start van de regeling in 2016 werd € 20 miljoen beschikbaar gesteld tot 2020: dat kwam neer € 5 miljoen per subsidiejaar. Door de hoge kwaliteit van de ingediende voorstellen is voor 2018 besloten om eenmalig het subsidieplafond te verhogen naar € 11,1 miljoen.

Tweedelijns zorg

Bij de 16 projecten die in 2018 zijn goedgekeurd, worden bestaande uitkomstindicatoren ingezet in het proces van Samen beslissen tussen artsen en patiënten in de tweedelijns zorg. Het gaat om de volgende projecten:

Het verrijken van keuzehulpen met uitkomstinformatie en informatie die voor cliënten belangrijk is

Implementatie in 12 ziekenhuizen
Indiener: Patiënt+

Samen beslissen op de IC

Het gebruik van uitkomstinformatie bij gezamenlijke besluitvorming over IC-opname en behandelkeuzes op de IC.
Indiener: Radboudumc

ARTREUZE

Het ontsluiten en toepasbaar maken van uitkomstinformatie in de heup- en knieartrose-database.
Indiener: Radboudumc

Samen sturen

Kiezen voor optimale depressiebehandeling op basis van zorgdata en cliëntvoorkeuren.
Indiener: UMCG

Beslist samen! Met spreekkamer-informatie op maat

Onder andere doorontwikkeling van het leerplein ‘Beslist Samen!’ (projecten 2016). Ontwikkelen en toepassen van patiëntrelevante informatie over de toepassing van uitkomstinformatie.
Indiener: Academisch Medisch Centrum (AMC), NFU-consortium Kwaliteit van Zorg

CONtext

Bijdragen aan een optimale kwaliteit van leven van patiënten door medische uitkomstinformatie over behandelingen in het besluitvormingsproces op maat af te stemmen op de persoonlijke context.
Indiener: Stichting Katholieke Universiteit Radboudumc

De nazorgportal

Samen beslissen na brandwonden
Indiener: Nederlandse Brandwonden Stichting

Samen beslissen in de traumazorg: transparant en efficiënt

Indiener: Stichting Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Verbeteren van Samen beslissen rondom zwangerschap en geboorte door het implementeren van uitkomstinformatie (de zogeheten ICHOM uitkomstenset)

Onder andere door een keuzehulp en voorlichtingsmateriaal voor verloskundigen en zwangeren.
Indiener, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam

Betekenisvolle keuze-informatie voor de juiste spreekkamer

Door de inzet van uitkomstinformatie en met ondersteuning door de huisarts, patiënten in staat stellen om te kiezen voor een ziekenhuis dat het beste past bij wie zij zijn en wat ze nodig hebben.
Indiener: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Joint Decision Support: gezamenlijke inzet voor optimale gezondheidsuitkomsten

Het ontwikkelen van een (data)platform dat informatie uit verschillende bronnen binnen het ziekenhuis bundelt en deze via een dashboard voor arts en patiënt in de spreekkamer toegankelijk maakt.  
Indiener: Stichting Maasstad Ziekenhuis

Samen beslissen bij ouderen met multimorbiditeit

Invoering van een gespreksmodel op basis van persoonlijke uitkomstinformatie.
Indiener: Stichting Vilans

PROSPECT

PROStaatkanker keuzehulP voor neveneffECTen
Indiener: Stichting Zuyd Hogeschool

Individuele prognostische profielen voor gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

Indiener: Stichting ClaudicatioNet

Samen beslissen met patiënten met hoofd-halskanker

Indiener: Erasmus MC - KNO

Het structureel verbeteren van het verwijsproces via de huisarts

Het ontwikkelen van een zorgranksysteem dat uitkomstinformatie ontsluit voor huisarts en patiënt
Indiener: Zorg In Ontwikkeling (ZIO)

Kwartaalbijeenkomsten

Om de kennisdeling tussen de projecten te stimuleren en een vinger aan de pols te houden van de voortgang, organiseert het Zorginstituut kwartaalbijeenkomsten waarbij de projectleiders elkaar ontmoeten en in gesprek gaan.

Subsidieregeling in 2019

In 2019 is in het kader van de stimuleringsregeling 'Transparantie over de kwaliteit van zorg' een nieuwe subsidieronde gestart. Het thema van die subsidieronde is ‘Gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen in ketens in de curatieve zorg’.