Projecten die in 2017 subsidie hebben ontvangen

Stichting IPSO

Normaliseren van psychosociale klachten na de diagnose kanker en verbeteren vindbaarheid van formele en informele psychosociale zorg.

Dit project ontwikkelt producten als korte filmpjes, infographics en facstheets om patiënten, naasten en zorgverleners beter te informeren over de psychosociale gevolgen bij kanker. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijker vermeld waar de beschikbare zorg en ondersteuning te vinden is en hoe deze wordt bekostigd. De producten komen gratis beschikbaar via www.kanker.nl en social media.

Belangenvereniging van Kleine Mensen

Kleine mensen met een grote kinderwens: ontwikkeling van de Grote Wensenlijsttool.

Het project ontwikkelt een webbased Grote Wensenlijsttool. Deze tool bestaat uit medische, keuze-ondersteunende en ervaringsdeskundige informatie. Door het gebruik van de tool ontstaat bewustwording en wordt de doelgroep beter geïnformeerd. Daardoor kan de psychosociale impact worden beperkt of voorkomen.

Emma Kinderziekenhuis 

KLIK/AMC

Van implementatie naar optimalisatie van psychosociale zorg voor het zieke kind: verbetering van digitale informatievoorziening op maat voor zorgverleners, kinderen en ouders door middel van KLIK.

KLIK is een platform voor optimale signalering van psychosociale problemen van zieke kinderen. Het platform heeft een impuls nodig om barrières op het niveau van de gebruiker (patiënten en ouders), de organisatie (de zorgverleners) en de interventie (het portaal) te overwinnen.

IKNL

Transparantie Psychosociale gevolgen en zorg bij kanker

Dit project vergroot de bewustwording van de zorgprofessionals, als belangrijke voorwaarde om de zorg voor psychosociale gevolgen bij kanker te verbeteren. Dit gebeurt door specifieke registratie en door het inzichtelijk maken van de stand van zaken op basis van informatie van de Nederlandse Kankerregistratie. Daarnaast worden landelijke verbetertrajecten ingezet, zoals het aanbieden van een te ontwikkelen E-learning module en masterclasses om de kennis bij professionals te vergroten.

  • meer informatie over IKNL

Nederlandse Klinefelter Vereniging

‘Klinefelter en dan?’; Informatievoorziening over diagnose KS tijdens een vruchtbaarheidsbehandeling’.

Het project zorgt ervoor dat zorgverleners mannen en hun partner goed kunnen informeren over de psychosociale gevolgen van Klinefelter Syndroom; een syndroom dat vaak pas gedurende een vruchtbaarheidsbehandeling wordt herkend. Er wordt niet alleen informatie gegeven over de verminderde vruchtbaarheid, maar ook over de psychosociale gevolgen van KS. Daarvoor worden drie producten ontwikkeld: een digitale folder, een digitaal informatietraject en een video. Deze producten worden in tenminste vier academische ziekenhuizen actief aangeboden in de spreekkamer.

Nee-eten!

Eerlijke voorlichting aan ouders van kinderen met sondevoeding

Door dit project krijgen ouders goede informatie over de psychosociale gevolgen van het niet eten van hun kind als gevolg van sondevoeding. Deze informatie wordt door zorgverleners in ziekenhuizen actief aangeboden, zodat ouders zich samen met de zorgverlener kunnen voorbereiden op mogelijke eetproblemen van hun kind en de psychosociale gevolgen daarvan.

Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Dialoogmodel bij ingrijpende somatische aandoeningen

Dit project past de Dialoogmodel methodiek toe. Deze methodiek creëert onder zorgverleners en patiënten bewustzijn over en inzicht in mogelijke psychosociale gevolgen bij de behandeling van somatische aandoeningen. Vroegtijdig inzicht maakt vroegtijdige aandacht mogelijk, waardoor psychosociale gevolgen beperkt kunnen worden.

Stichting Kind en Ziekenhuis

Versterking van de draagkracht bij ouders van een zorgintensief kind bij samen beslissen met zorgverleners

Er wordt een speciale ‘versterkings- en inzichttool’ ontwikkeld, bedoeld voor ouders van een zorgkind. Dit helpt hen om samen met zorgverleners te beslissen over het beste traject en goed de mogelijke gevolgen voor hun kind, henzelf en andere gezinsleden te overzien.

Onderdeel van de tool wordt een ‘geïntegreerde sociale kaart’ waarmee ouders snel contact kunnen leggen met zorgverleners in geval van psychosociale spanningen.

Patiëntenfederatie Nederland

Bewustwording, signalering en vindbaarheid van psychosociale klachten en zorg vergroten bij patiënt, naaste en zorgverlener

Doel van dit project is eraan bijdragen dat psychosociale zorg een vast onderdeel wordt van zorgbehandelingen. Signaleren, informeren en bewustmaken zijn binnen dit project de sleutelwoorden waarmee psychosociale zorg beter moet worden ingebed in behandeltrajecten. Ontwikkeling van vragenlijsten om psychosociale klachten beter te herkennen bij bepaalde patiëntengroepen en ook het bieden van voorlichting en in kaart brengen van behandelmogelijkheden.

IKNL

Hij moet toch eten? Psychosociale gevolgen van het onvermogen tot eten

De psychosociale gevolgen van niet kunnen eten zijn bij kanker onderbelicht. Het doel van dit project is om dit te verbeteren. Er wordt informatie ontwikkeld om patiënten en hun naasten van informatie en handvatten te voorzien. Voor verpleegkundigen wordt informatiemateriaal ontwikkeld om hun bewustwording te vergroten dat patiënten (en hun naasten) met psychosociale problemen kunnen kampen als gevolg van het niet kunnen eten. Alle voorlichtingsmiddelen komen gratis beschikbaar via www.voedingenkankerinfo.nl en www.kanker.nl.

  • meer informatie over IKNL

ParkinsonNet

Parkinson op de kaart

Verbetering van de psychosociale ondersteuning van Parkinsonpatiënten en hun naasten. Hiervoor wordt een middel ontwikkeld om de psychosociale zorgbehoefte van parkinsonpatiënten in kaart te kunnen brengen. Informatievoorziening via verschillende kanalen en uitbreiding van het aantal (psychosociale) hulpverleners binnen ParkinsonNet.

NIVEL

Routekaart psychosociale zorg spinale spieratrofie (SMA)

Voor patiënten met spinale spieratrofie (SMA) wordt een ‘routekaart’ ontwikkeld. Deze brengt patiëntbehoeften en het aanbod van psychosociale zorg in beeld en maakt tegelijkertijd helder hoe beiden van invloed zijn op het zorgproces. De routekaart is ook een wegwijzer op welke momenten in het zorgproces er speciale aandacht moet zijn voor psychosociale ondersteuning. De routekaart heeft als doel een positieve beïnvloeding van de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten.

Helen Dowling Instituut

Fitter bij hartziekten, kanker en longaandoeningen

Patiënten met ernstige somatische aandoeningen helpen zich fitter te voelen is het doel van dit project. Informatiemateriaal wordt ontwikkeld om patiënten en zorgverleners bewuster te maken van de psychosociale gevolgen van vermoeidheid. Voor patiënten worden zelfhulpmiddelen ontwikkeld om zich minder moe te voelen. Al deze informatie wordt actief verspreid onder zorgvragers en zorgverleners.

Radboud UMC

Psychosociale gevolgen van beroerte op jonge leeftijd. Over herkennen, erkennen en verkennen

Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 4.000 mensen op jonge(re) leeftijd een beroerte. De psychosociale gevolgen hiervan zijn groot, maar vaak worden deze pas laat onderkend. Een online platform met interactieve informatieuitwisseling voor patiënten, naasten en zorgverleners moet de herkenning en bewustwording vergroten. Dit moet leiden tot maatschappelijke erkenning (o.a. van sociale instanties) en tot gerichte hulpverlening ten aanzien van functioneel herstel.

Stichting Care4BrittleBones

Psychosociale zorg bij patiënten met osteogenesis imperfecta

Dit project wil de psychosociale zorg bij patiënten met brozebottenziekte op de kaart zetten met een brede informatievoorziening. Die is bestemd voor iedereen die beroepsmatig of anderszins te maken heeft met een patiënt met osteogenesis imperfecta. Klachten benoemen en in kaart brengen, moet leiden tot meer bewustwording dat brozebottenziekte tot psychosociale klachten kan leiden en dat (laagdrempelige) zorg hiervoor nodig is.

Radboud UMC

Transmurale zorg en interdisciplinaire samenwerking (Transit): signalering, zorgplan en kennis delen

Een kwart van alle kinderen met ingrijpende medische aandoeningen is geestelijk kwetsbaar en wordt hierdoor geremd in hun sociale ontwikkeling. Doel van Transit is om gelijktijdig met de somatische diagnose te signaleren of psychosociale zorg nodig zal zijn. Er wordt een digitale omgeving gebouwd om kennis uit te wisselen tussen de eerste- en tweedelijnszorg en om samenwerking te ondersteunen.

Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis (AvL)

Mannen met borstkanker: transparantie van de medische en psychosociale zorg

In oktober 2017 is de digitale Wegwijzer 'Mannen met borstkanker' gelanceerd. Dit is een website voor patiënten en zorgprofessionals die met behulp van dit project tot een landelijk platform moet uitgroeien. Dit project breidt de informatievoorziening verder uit, met o.a.:

  • informatie over psychosociale en seksuele gevolgen van borstkanker bij mannen;
  • meer informatie over erfelijkheidsonderzoek en de mogelijke psychosociale  gevolgen.

Kennisoverdracht

Alle projectorganisaties komen regelmatig bij elkaar om kennis uit te wisselen en op basis daarvan verder te onderzoeken waar projecten elkaar kunnen versterken/verder brengen. Dit is in lijn met de doelstelling van de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg om financiële ondersteuning te geven aan projecten die de potentie hebben om landelijk een ‘olievlekwerking’ te realiseren ten aanzien van de opbrengsten.”

Contactpersoon

De contactpersoon voor deze subsidieregeling is Walter Salzmann, wsalzmann@zinl.nl.