Subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg

De subsidieregeling ‘Transparantie over de Kwaliteit van Zorg’ is een stimulans voor projecten die streven naar begrijpelijke en vindbare informatie over de kwaliteit van zorg voor patiënten en die zorgverleners en patiënten leren die informatie te gebruiken om samen te beslissen. De eerste ronde van deze subsidievoorziening van het Zorginstituut liep van 2016 tot en met 2019 en richtte zich elk jaar op een specifiek thema. De regeling is dusdanig succesvol gebleken, dat die met 5 jaargangen wordt verlengd. De eerste van die 5 jaargangen zou oorspronkelijk starten in 2020, maar is door de coronacrisis opgeschort tot 2021.

Samen beslissen over passende zorg

De Subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg loopt sinds 2016. Het programma sluit aan bij het programma Uitkomstgerichte zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is bedoeld om een impuls te geven aan de mogelijkheden voor patiënten en zorgverleners om samen te beslissen over de best passende zorg.

48 projecten in 4 jaargangen

In 4 jaargangen, van 2016 tot en met 2019, hebben 48 projecten gebruikgemaakt van de subsidieregeling. De meeste van die projecten zijn inmiddels ingebed in het zorgsysteem en kunnen zonder subsidie worden voortgezet. De projecten beslaan de thema’s ‘Samen beslissen’ (2016), ‘Psychosociale gevolgen bij ingrijpende somatische aandoeningen’ (2017), ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen’ (2018) en ‘Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen Beslissen in ketens in de curatieve zorg’ (2019).

Regeling wordt verlengd

De subsidieregeling heeft veel bruikbare projecten, ideeën en resultaten opgeleverd. Zo is bijvoorbeeld Samen beslissen in de huisartsenpraktijk ingebed door gebruik te maken van de ‘3 goede vragen’, helpen verschillende projecten bij het samen beslissen bij de zorg voor mensen met kanker, zijn er diverse tools ontwikkeld voor het herkennen van psychosociale gevolgen bij ernstige somatische aandoeningen en worden keuzehulpen ontwikkeld zodat patiënt, huisarts en medisch specialist samen kunnen beslissen over de beste behandelopties. De projecten uit alle jaargangen hebben met elkaar gemeen dat ze informatie over de kwaliteit van zorg voor patiënten beter vindbaar en begrijpelijk willen maken. De projecten focussen sinds jaargang 2018 op het leren gebruiken van al die informatie door zorgverleners en patiënten.

Vanwege het succes van de subsidieregeling is het voornemen van het ministerie van VWS om deze met 5 jaargangen te verlengen, van 2021 tot 2025. Dit voornemen wordt samen met het voorstel voor de nieuwe subsidieregeling in het najaar met de Tweede Kamer gecommuniceerd. Na instemming van de Tweede Kamer wordt de verleging definitief en wordt die gepubliceerd in de Staatscourant. Volgens de planning zal de publicatie in de Staatscourant eind 2020 of begin 2021 plaatsvinden.

Start subsidieregeling 2020-2025 uitgesteld vanwege coronacrisis

Als gevolg van de coronacrisis hebben Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS in overleg met elkaar besloten dat jaargang 2020 van de subsidieregeling wordt opgeschort naar 2021. Vanaf 2021 tot en met 2025 verschuift het zwaartepunt van de subsidieregeling naar de zorg in de eerste lijn. Dat is bijvoorbeeld de zorg door huisartsen of thuisverpleging. In de projecten zal worden samengewerkt tussen de eerste-, tweede- en/of derdelijns curatieve zorg, waarbij het initiatief vanuit de eerste lijn komt.

Over het thema van jaargang 2021

Onder andere door de vergrijzing neemt de zorgvraag van ouderen toe. Ouderen hebben naast functionele beperkingen vaak ook verschillende (chronische) aandoeningen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn en kampen met complexe zorgvragen.

In 2021 ondersteunt het subsidieprogramma projecten die het gebruik van uitkomstinformatie bevorderen bij Samen beslissen met kwetsbare ouderen. Uitkomstinformatie gaat over de resultaten van de behandeling: als die informatie wordt vastgelegd, kan die artsen en patiënten helpen bij het kiezen van een behandeling. Uitkomstinformatie helpt bij het leveren van persoonsgerichte zorg: zorg waarin de patiënt centraal staat en niet zijn of haar beperking of ziekte. Door de patiënt centraal te stellen, kan passende zorg of ondersteuning worden geboden.

Naast het gebruik van uitkomstinformatie zijn andere zaken van belang voor het leveren van persoonsgerichte zorg aan kwetsbare ouderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevorderen van goede communicatie en samenwerking tussen betrokken zorgverleners onderling en met de patiënt en zijn naasten. Zo ontstaan zorg- en ondersteuningsnetwerken, waarin de patiënt de regie voert.

Een onomkeerbare beweging op gang brengen en houden

De projecten die van de subsidieregeling gebruikmaken, moeten een onomkeerbare beweging in gang zetten. Om dit te bereiken, selecteren we aan de hand van een aantal criteria de projecten die van meet af aan de focus leggen op structurele inbedding van hun project in de zorg, óók na afloop van de subsidieperiode. Projecten moeten daarnaast bijdragen aan het verspreiden van kennis en ervaring over de in gang gezette beweging, zodat deze steeds verder uitbreidt.

Zorginstituut voert regeling uit

Het verbeteren van de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten is een van de taken van het Zorginstituut. Op basis van deze wettelijke taak heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de uitvoering van de stimuleringsregeling bij het Zorginstituut neergelegd.

Voor de subsidieregeling Transparantie over de kwaliteit van zorg is de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS van toepassing.

Subsidieregeling is vervolg op het Jaar van de Transparantie

De subsidieregeling is een vervolg op het Jaar van de Transparantie. Dat liep van maart 2015 tot en met maart 2016 en was een initiatief van de minister van VWS. In het Jaar van de Transparantie spanden alle partijen in de zorg zich extra in om de beschikbaarheid en vindbaarheid van betrouwbare en begrijpelijke informatie voor patiënten te verbeteren. De aandacht en ondersteuning voor projecten in de zorg die zijn gericht op het vergroten en benutten van transparantie wordt met de regeling 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg' gecontinueerd.