Gehonoreerde projecten 2022

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ is een stimulans voor projecten die Samen beslissen realiseren door het gebruik van uitkomstinformatie. In 2022 is het thema ‘Samen beslissen met kinderen’.

1. Project ‘Samen beslissen: dat wil ik!’

Verbeteren van Samen beslissen met kinderen in de eerste- en tweedelijns paramedische zorg, zodat:

 • wensen en ideeën van het kind centraal staan;
 • keuzes de eigen regie versterken;
 • het behandelplan past bij de situatie van het kind; en
 • beslissingen samen worden genomen op basis van passende (uitkomst)informatie. 

Verwachte projectresultaten

Het belangrijkste resultaat van dit project is de toegenomen regie van kinderen op hun behandeling, waarbij zij zullen ervaren dat beslissingen niet langer óver maar mét hen worden genomen. Door zelf keuzes te kunnen maken en samen te beslissen wordt afgestemd op de motivatie en de situatie van het kind. Verandering in gedrag van de zorgprofessionals is hiervoor een voorwaarde.

Het tweede resultaat is de implementatie van een instrument voor uitkomstinformatie bij de deelnemende zorgaanbieders, dat ook door andere zorgaanbieders toegepast kan worden. Dit project draagt bij aan de Juiste Zorg Op de Juiste Plek door verbeterde samenwerking en inzicht in het effect van verschillende behandelingen op basis van uitkomstinformatie.

Indiener: Revalidatie Friesland

Samenwerkingspartners: Kindteam Drachten, ErgoActief, Oudervereniging Balans, Stichting Kind en Ziekenhuis, KinderAdviesRaad Revalidatie Friesland

2. Project ‘Een grote stem voor kleine mensen’

Kind & Ziekenhuis gaat, samen met anderen, kinderen beter in staat stellen om volwaardig mee te beslissen over hun zorg. In het project 'Een grote stem voor kleine mensen' krijgen zij instrumenten aangereikt waarmee ze hun eigen behoeften en wensen kunnen bepalen en naar voren kunnen brengen, zodat hun stem echt telt. Bij kinderen wordt getoetst of ze dit ook zo ervaren.

Verwachte projectresultaten

Resultaat van 'Een grote stem voor kleine mensen' is dat kinderen zelf kunnen nagaan welke zorg en begeleiding ze willen en dit ook (samen met ouders) kunnen verwoorden, zodat ze volwaardig meebeslissen over hun zorg. Het project richt zich in eerste instantie op kinderen die ook zorg nodig hebben in de eigen omgeving, maar de instrumenten zullen breed toepasbaar worden gemaakt.

Na het project zijn kinderen beter in staat hun zorg een plek te geven in hun leven. Kinderen en ouders zijn zich ervan bewust dat ze volwaardig kunnen meebeslissen. Zorgprofessionals zullen inzien dat passende zorg niet mogelijk is zonder de stem van het kind te horen en daarom volwaardig meebeslissen willen faciliteren.

Indiener: Kind & Ziekenhuis

Samenwerkingspartners: Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg, Kinderverpleegkunde.nl, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), V&VN Kinderverpleegkunde, Brancheorganisatie Integrale Kind Zorg (BINKZ), TVN Zorgt (zorg aan kinderen in de eigen omgeving), KinderThuisZorg Nederland (zorg aan kinderen en hun gezinnen in de eigen omgeving)

3. Project ‘Be-My-Coach’

Be-My-Coach draagt bij aan terugdringen van overgewicht en obesitas bij kinderen (van 4 tot 18 jaar). Een te ontwikkelen en voor kinderen aansprekende e-Health-app helpt het kind (en gezin) bij gezamenlijke besluitvorming over behandelmogelijkheden en leefstijlverbetering. Omdat samen beslissen ook een omslag vergt in denken en doen van zorgprofessionals, versterken we de samenwerking in de keten.  

Verwachte projectresultaten:

 • kind en gezin gebruiken samen met de (zorg)professionals de ontwikkelde e-Health-app;
 • de (zorg)professionals werken prettig samen volgens gedefinieerde zorgpaden;
 • (zorg)professionals wisselen eenvoudig relevante informatie uit via een platform en op basis van toestemming van kind (en gezin);
 • zowel kind (en gezin) als (zorg)professionals zien positieve resultaten van het project.

Tijdens het project enthousiasmeren we partijen binnen en buiten de regio over Be-My-Coach. Hiermee willen we een impuls geven aan een onomkeerbare beweging waarin meer kinderen toewerken naar blijvende leefstijlverandering, waarover zij zelf kunnen meebeslissen op basis van (uitkomst)informatie.

Indiener: Mura Zorgadvies

Samenwerkingspartners: tijdens het project wordt samengewerkt met relevante betrokken en belanghebbende partijen binnen én buiten de Gelderse Vallei. Ziekenhuis Gelderse Vallei, Di-eetgezond, Leefstijl Expertise Centrum, MUMC+ en de Nederlandse Stichting Over Gewicht gaan samen met Mura Zorgadvies (algemeen projectleider) en Mediquest (technisch projectleider) aan de slag in het project Be-My-Coach. Dit doen zij o.a. in samenwerking met Coalitie Preventie regio Foodvalley, gemeente Ede, GGD Gelderland-Midden en Netwerk KinderDiëtisten

4. Project ‘Samen begrijpen en beslissen met kinderen, die psychische en/of aanhoudend lichamelijke klachten hebben’

We maken met kinderen en ouders al in de eerste lijn een integrale analyse van de situatie, stellen persoonlijke doelen van het kind vast en welke hulp van wie hiervoor nodig is. We leren wat samen begrijpen en beslissen vraagt om deze persoonlijke doelen te realiseren.

Verwachte projectresultaten

 • Een breed toepasbare werkwijze voor kinderen met psychische klachten en/of ALK in de eerste lijn waarin ze direct meebeslissen. De bijbehorende integrale analyse kan het kind meenemen bij begeleiding in het sociale domein en school, maar ook bij een eventuele verwijzing naar gespecialiseerde zorg.
 • In de regio Utrecht hebben 100 kinderen een integrale analyse gemaakt met de hulpverleners in hun eigen zorgnetwerk (formeel en informeel).
 • Dankzij de samenwerking en input van kinderen, gezinnen en hulpverleners verbeteren we de aanpak (via scholingen) en de vorm om samen begrijpen en beslissen mogelijk te maken.

Indiener: UMC Utrecht

Samenwerkingspartners: (A) Afdeling Huisartsgeneeskunde, Julius Centrum, UMC Utrecht; projectleiding. (B) Huisartsen: Stichting O&I Eerstelijnsgezondheidszorg Gemeente De Bilt; Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra en huisartsenpraktijken Binnenstad. (C) Afdeling Psychiatrie, UMC Utrecht: prof. Dr. Floortje Scheepers, psychiater; teamleider Innovatie, data scientist, datamanager. (D) D. Wilhelmina Kinderziekenhuis: Prof. Dr. Elise van der Putten, kinderarts; adviseur patiëntenparticipatie. (E) Jeugdgezondheidszorg (gemeente Utrecht): Jooske Verburg, jeugdarts. (F) Lokalis: buurtteams jeugd en gezin Utrecht. (G) KOOS en Spoor030; specialistische jeugdGGZ. (H) Patiëntenorganisatie MIND. (I)  Zorgverzekeraar CZ. (J) Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

5. Project ‘Samen beslissen in de eerstelijns kinderfysiotherapie’

Kinderen hebben het recht om te participeren in de samenleving en om gehoord te worden door zorgprofessionals. In Nederland worden jaarlijks meer dan 23.000 kinderen behandeld door een eerstelijns kinderfysiotherapeut, bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke beperking of motorische achterstand. Er bestaat voor kinderfysiotherapeuten echter geen systematische aanpak voor participatie van het kind in zorg.

Verwachte projectresultaten

Het belangrijkst doel is om Samen beslissen te implementeren in de eerstelijns kinderfysiotherapie en daarmee de stem van het kind te betrekken bij het bespreken van onderwerpen, inventariseren van behoeftes en stellen van doelen.

 • Achterhalen van belangrijke uitkomsten (zowel patiënt-gerapporteerd als klinisch) en onderwerpen, door middel van focusgroepen met kinderen, ouders en kinderfysiotherapeuten.
 • Selecteren van de beste meetinstrumenten voor deze groep kinderen (voortbouwend op generieke set voor kinderen die nu wordt ontwikkeld binnen programma Uitkomstgerichte Zorg).
 • Co-creatie van dashboards, met gegevens op individueel en geaggregeerd niveau, voor support rondom bespreken van doelen en maken keuzes.
 • Bestaande tools om Samen beslissen voor kinderen mogelijk te maken worden geëvalueerd en geïntegreerd. We ontwikkelen een training voor gebruik van Samen beslissen-tools, interpreteren en gebruiken van uitkomstinformatie en interpreteren van dashboards.
 • Implementatie en valorisatie van tools, dashboards en training. In 15 eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijken implementeren we het ‘KLIK PROM-portaal’, inclusief de gekozen kernset, tools en dashboard.   

Indiener: KLIK PROM-expertteam bestaande uit Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Psychosociale Zorg, Emma Kinderziekenhuis (dr. Lotte Haverman, Hedy van Oers), Kinderfysiotherapie HvA (prof. Raoul Engelbert), NVFK, Hogeschool Utrecht (dr. Manon Bloemen), UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie (dr. Marjolijn Ketelaar)

Samenwerkingspartners: Patiëntenorganisaties VSOP, Care4Neo, Balans, CP, SBH, Stichting Kind&Ziekenhuis, NVK, Fitkids, ToP-programma, Dutch Flemish PROMIS en zorgverzekeraar CZ

6. Project ‘Samen beslissen bij kinderen met astma’

Weten wat kinderen met astma belangrijk vinden, welke doelen zij hebben en ze betrekken bij beslissingen over hun gezondheid, zijn fundamentele elementen van kind- en gezinsgerichte zorg. Het (door)ontwikkelen en implementeren van uitkomstinformatie, een keuzehulp én meer afstemming tussen de eerste, tweede en derde lijn ondersteunen het Samen beslissen-proces in de spreekkamer en verbeteren de astmacontrole.

Verwachte projectresultaten

Uitkomstinformatie en een keuzehulp voor kinderen met astma ter ondersteuning van Samen beslissen.

 • definitie van belangrijke beslismomenten in transmurale zorgpaden;
 • inzet van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en e-Health-platform voor veilige opslag en transmurale overdracht van data;
 • onlinescholing voor zorgmedewerkers voor Samen beslissen bij kinderen met astma;
 • verbetering van astmacontrole, kwaliteit van leven, zelfmanagement en transmurale samenwerking bij kinderen met astma;
 • implementatie Samen beslissen bij kinderen met astma in de regio Zuid-Limburg en een opstapje naar implementatie richting de Onderwijs en Opleidingsregio Zuid-Oost Nederland (OORZON-regio) en landelijk.

Indiener: Maastricht UMC+ en Zuyderland MC

Samenwerkingspartners: Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg (HOZL), Medisch Coördinatiecentrum Omnes (MCC Omnes), Research Network Family Medicine (RNFM)/Huisartsgeneeskunde Maastricht, Quli (PGO-aanbieder), Longfonds, zorgverzekeraar CZ

7. Project ‘Digitaliseren van uitkomstmaten bij kinderen met overgewicht en obesitas (DUKOO)’

In dit project worden in co-creatie met jongeren van 12 tot 17 jaar met overgewicht en obesitas bestaande digitale tools geïntegreerd tot een afgestemd ‘persoonlijke gezondheidsomgeving’ (PGO). Dit PGO faciliteert het leerproces hoe we informatie uit uitkomstmaten voor kinderen met overgewicht en obesitas op meerdere vlakken kunnen inzetten.

Verwachte projectresultaten:

 • vergroten van eigen regie van het kind, en daarmee motivatie en therapietrouw;
 • leren hoe de vastgelegde uitkomstmaten kunnen worden ingezet om tot ‘samen beslissen’ te komen voor een op maat behandeling van kind en gezin.

Indiener: Kinderfysio Noord

Samenwerkingspartners: Kinderfysio Noord (Marloes Meurs, MSc, MBA), Hogeschool Utrecht, Lectoraat Leefstijl en Gezondheid (Marike Boonzaaijer), Fysio Ketenzorg Noord, Gerrit, Nederlandse Stichting Over Gewicht (Willy Hatenboer), De kinderartsenpraktijk (Saskia Bouma), KNGF/NVFK beroepsvereniging (kinder)fysiotherapeuten, Partnerschap Overgewicht Nederland (PON)