Subsidieregeling: Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

De subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ bestaat uit 5 jaargangen (2021-2025). Per jaargang is 5 miljoen euro beschikbaar. Een project kan maximaal 1 miljoen euro toegekend krijgen. Met deze regeling stimuleert het Zorginstituut het goede gesprek tussen zorgvragers en zorgverleners.

Doel van de subsidieregeling

Het doel de subsidieregeling ‘Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen’ is dat mensen op basis van uitkomstinformatie zelf kunnen meebeslissen over welke zorg het beste bij hen past. Vanaf 2021 tot en met 2025 ligt het zwaartepunt van de subsidieregeling op de zorg in de eerste lijn. Dat is bijvoorbeeld de zorg door huisartsen of wijkverpleging. In de projecten zal worden samengewerkt tussen de eerste-, tweede- of derdelijns curatieve zorg, waarbij het initiatief vanuit de eerste lijn komt.

Persoonsgerichte zorg en verbinding eerste, tweede en derde lijn

In de regeling van 2021 ligt het accent op persoonsgerichte zorg. Hiermee wil het Zorginstituut benadrukken dat in de besluitvorming niet alleen medische doelen, zoals genezing, belangrijk zijn. Persoonlijke doelen en kwaliteit van leven spelen ook een rol. Bijvoorbeeld dat iemand zo lang mogelijk zelfstandig kan functioneren en eigen regie behoudt. Soms kan kiezen voor minder optimaal of niet behandelen dan een beter passende keuze zijn.

Een ander accent in de regeling van 2021 is dat projecten een verbinding moeten leggen tussen de eerste en tweede lijn. Een organisatie uit de eerste lijn (huisartsen, wijkverpleging) moet de hoofdaanvrager zijn.

Gesubsidieerde projecten geven impuls aan de beweging van Samen beslissen en aan het leren gebruiken van uitkomstinformatie daarin. Projecten duren maximaal 2 jaar. Daarna worden de activiteiten op eigen kracht door de deelnemende organisaties voortgezet (structurele inbedding).

Thema 2021: Samen beslissen met kwetsbare ouderen

Onder andere door de vergrijzing neemt de zorgvraag van ouderen toe. Ouderen hebben naast functionele beperkingen vaak ook meerdere (chronische) aandoeningen tegelijkertijd, waardoor ze kampen met complexe zorgvragen en extra kwetsbaar zijn.

In 2021 ondersteunen we met de subsidieregeling projecten die het leren gebruiken van uitkomstinformatie bevorderen bij Samen beslissen met kwetsbare ouderen over persoonsgerichte zorg. Door de informatiestroom tussen de eerste, tweede en derde lijn te verbeteren, kunnen we zorgvragers en hun naasten beter helpen in hun zoektocht naar goede informatie over de best passende  zorg in hun specifieke vaak complexe situatie.

Uitkomstinformatie gaat over de resultaten van de behandeling. Als die informatie wordt vastgelegd, kan die zorgvragers en zorgverleners helpen bij het kiezen of achterwege laten van een behandeling. Uitkomstinformatie helpt bij het leveren van persoonsgerichte zorg. Daaronder verstaan we zorg waarin de doelen van de zorgvrager centraal staan en waar niet alleen naar de beperking of ziekte wordt gekeken. Uitgangspunt is dat de oudere in zijn of haar specifieke situatie daadwerkelijk baat heeft bij behandeling en dat die helpt om de gestelde doelen te realiseren.

Ook andere zaken zijn belangrijk voor het leveren van persoonsgerichte zorg aan kwetsbare ouderen. Bijvoorbeeld het bevorderen van goede communicatie en samenwerking. Niet alleen tussen betrokken zorgverleners onderling, maar ook met de oudere en zijn naasten. Zo ontstaan zorg- en ondersteuningsnetwerken, waarin de patiënt en zijn naasten de regie voeren.

Indieningsperiode projectvoorstellen jaargang 2021 gesloten

Op 21 december 2020 publiceerde de Staatscourant het beleidskader voor de subsidieregeling. Tot 1 april 2021 konden zorgnetwerken hun subsidieaanvragen voor jaargang 2021 indienen. Er zijn 11 subsidieaanvragen ingediend. Het thema  in 2021 is: ‘Samen beslissen met kwetsbare ouderen’.

Vervolgprocedure

De commissie beoordeelt of de subsidieaanvragen voldoen aan de criteria. Uiterlijk 1 juli 2021 laat de beoordelingscommissie het besluit over de subsidieverlening weten.

Veelgestelde vragen

Alle vragen die we over de subsidieregeling hebben verzameld vindt u als download op de pagina veelgestelde vragen.

Criteria

De criteria in de subsidieregeling zijn geordend rond 3 onderwerpen. Een projectvoorstel moet dus aan alle 3 soorten criteria voldoen. Het gaat om:

  • inhoudelijke criteria;
  • criteria die te maken hebben met het implementeren van de beoogde verandering;
  • criteria die de kans op doorwerking en inbedding zo groot mogelijk maken.

Over de subsidieregeling en rol Zorginstituut

De subsidieregeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen' is het vervolg op de succesvolle subsidieregeling ‘Transparantie over de kwaliteit van de zorg’. Deze liep van 2016-2020. De regeling sluit aan bij het programma ‘Uitkomstgerichte zorg’ van het ministerie van VWS. In januari 2020 heeft het ministerie het Zorginstituut gevraagd om verder te gaan met het stimuleren van Samen beslissen en een plan te maken voor het vervolg op de subsidieregeling Transparantie over de Kwaliteit van Zorg. Dit plan is goedgekeurd door de Tweede Kamer, met de eis dat in 2021 het accent ligt op kwetsbare ouderen. Hun situatie vraagt aandacht. Doordat kwetsbare ouderen vaak meerdere chronische aandoeningen tegelijk hebben, gebruiken ze meer zorg dan niet-kwetsbare ouderen. Zij komen voor vele keuzes te staan, waarbij Samen beslissen kan helpen.

Het Zorginstituut voert het subsidieprogramma uit in nauw overleg met het ministerie van VWS. Het Zorginstituut levert een actieve en krachtige bijdrage aan het op gang brengen en houden van de beweging van Samen beslissen. We vervullen een rol als aanjager, verbinder, facilitator en meedenker. Tegelijkertijd zorgen we ervoor een goede subsidieverstrekker te zijn door het beschikbare subsidiegeld doelmatig en rechtmatig te besteden.

Aan elk project wordt een projectbegeleider gekoppeld vanuit het Zorginstituut. De projectbegeleider functioneert als een scharnier tussen de projecten en het Zorginstituut. Toegekende subsidieprojecten lopen 2 jaar.

Verbeteren toegankelijkheid en kwaliteit van zorg

Tussen 2016 en eind 2019 zijn al meer dan 40 projecten gestart waarbij patiëntenorganisaties en zorgverleners nauw samenwerken bij de ontwikkeling en het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen beslissen. Al deze projecten hebben subsidie ontvangen van Zorginstituut Nederland (via de regeling ‘Transparantie over de kwaliteit van Zorg’), met als doel actief de ontwikkeling, inzet en het gebruik van uitkomstinformatie bij Samen beslissen te bevorderen. Daarmee verbeteren we samen de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg.