Zinnige Zorg voor mensen met osteoporose (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met osteoporose.

Verdiepend onderzoek osteoporose

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met osteoporose nog beter kan. Omdat we vanuit het perspectief van de patiënt naar de zorg willen kijken, nemen we in de verdiepingsfase het hele zorgtraject bij osteoporose zoals de patiënt dat doorloopt onder de loep. We kijken ook naar de organisatie van zorg. Dat biedt een goede basis om de samenhang tussen diagnose, behandeling en nazorg te waarborgen en concrete verbeteracties te formuleren.

We zullen onder andere nagaan:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de patiënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

Het Zorginstituut beschrijft de resultaten van het verdiepend onderzoek in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project oppakken. Dit is de implementatiefase.

Eerste bijeenkomst verdiepingsfase

Op 6 november 2018 vond de eerste bijeenkomst van het project plaats. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen het zorgtraject van de patiënt met osteoporose doorgenomen. De partijen hebben op basis van hun ervaring in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject verbeterd kan worden. Ook is de ontwikkeling van een nieuwe richtlijn (start in 2019) besproken.

Zinnige Zorg - Verslag eerste bijeenkomst verdiepingsfase Osteoporose 6 november 2018

Tweede bijeenkomst verdiepingsfase

Op 21 mei 2019 vond een tweede bijeenkomst plaats met de betrokken partijen. Hierin hebben we de stand van zaken en de voorlopige onderzoeksresultaten besproken. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag tweede bijeenkomst verdiepingsfase Osteoporose 21 mei 2019

Derde bijeenkomst verdiepingsfase

Op 3 oktober 2019 vond een vervolgbijeenkomst plaats met de betrokken partijen. Hierin heeft het Zorginstituut nadere onderzoeksgegevens gepresenteerd en hebben we samen met de betrokken partijen mogelijke verbeterafspraken benoemd. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase Osteoporose 3 oktober 2019

Achtergrondinformatie

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met osteoporose is de 2e fase van het project 'Zinnige Zorg - Endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsziekten'. In de 1e fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen osteoporose als onderwerp geselecteerd waar mogelijkheden liggen voor betere kwaliteit en doelmatigheid. Dit wordt in de verdiepingsfase verder onderzocht. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het 'Rapport screeningsfase Systematische analyse Endocriene ziekten, voedings- en stofwisselingsziekten'.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Endocriene ziekten, voedingsstoornissen en stofwisselingsziekten

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Iris Groeneveld (projectleider)
E-mail: igroeneveld@zinl.nl
Mobiel: 06 - 12 31 86 21

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in verdiepingsfase en de voorafgaande screeningfase.

Betrokken partijen

 • Ergotherapie Nederland (EN)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
 • Nederlandse Stichting Over gewicht
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVH)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR)
 • Osteoporose Vereniging
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde (Verenso)