Vereenvoudiging aanspraak diabeteshulpmiddelen

Op dit moment vallen de diabeteshulpmiddelen binnen 2 verschillende aanspraken in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorginstituut Nederland heeft in de loop van de tijd de nodige signalen ontvangen dat de huidige situatie het voor de uitvoering onnodig lastig zou maken om kwalitatief goede zorg te leveren aan diabetespatiënten.

Huidige situatie

De diabeteshulpmiddelen vallen op dit moment óf onder de aanspraak hulpmiddelenzorg (hmz) óf onder de aanspraak geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten plegen te bieden (medisch-specialistische zorg, msz). Het gaat om de bloedglucosemeters, insulinepennen, insulinepompen, glucosemonitors, ketonen teststrips en alle noodzakelijk toebehoren.
De plaats van een hulpmiddel binnen de Zvw is onder meer bepalend voor de bekostiging hiervan.

Signalen

De positionering van de diabeteshulpmiddelen onder verschillende aanspraken leidt regelmatig tot onduidelijkheden en discussies. Bijvoorbeeld over interacterende hulpmiddelen die onder verschillende aanspraken vallen, zoals insulinepompen en real time-Continue Glucose Monitoring (rt-CGM).
Voor diabeteshulpmiddelen die vanuit het ziekenhuis moeten worden verstrekt, geldt dat het budget voor deze diabeteshulpmiddelen (over het algemeen) niet is geoormerkt. Er zijn signalen dat hierdoor niet iedere diabetespatiënt de meest adequate zorg zou krijgen.

Vereenvoudiging aanspraak diabeteshulpmiddelen

Het Zorginstituut is van mening dat er voldoende signalen zijn dat binnen de huidige situatie mogelijk niet iedere diabetespatiënt het meest adequate hulpmiddel krijgt. En dat de kwaliteit van de diabeteshulpmiddelenzorg daardoor onder druk staat. Dit is reden om nu het specifieke vraagstuk over de diabeteshulpmiddelen op te pakken. Dit loopt parallel aan een bredere vraag die voorligt bij het ministerie van VWS over de afbakening van de aanspraak msz met andere aanspraken binnen de Zvw.
Het doel is, budgetneutraal, de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg voor de individuele diabetespatiënt bevorderen, binnen de bestaande wettelijke kaders. Dit is ook in lijn met het verzoek van de minister aan het Zorginstituut om “te overwegen de aanspraak op diabeteshulpmiddelen te vereenvoudigen, zodat de kwaliteit, doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de zorg voor de diabetespatiënt beter gewaarborgd wordt.”

Voor informatie

Carin Nyst
Telefoon: 06 - 20 49 97 03
E-mail: CNyst@zinl.nl

Planning

Start dossier

augustus 2019
Start technische consultatie 1 oktober 2019 en 17 december 2019
Start bestuurlijke consultatie 8 - 24 januari 2020
Publicatie februari 2020

Betrokken partijen

 • Diabetes Vereniging Nederland (DVN)
 • Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG)
 • Diagned
 • Federatie van Technologie branches (FHI)
 • Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)