Rondetafel Diabeteszorg: verbetering geneesmiddelzorg en hulpmiddelenzorg voor diabetespatiënten

De Rondetafel Diabeteszorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de diabeteszorg en het bevorderen van gepast gebruik van geneesmiddelen en hulpmiddelen voor deze chronische stofwisselingsziekte.

Voordeel van deze wijze van samenwerken

Een voordeel van deze samenwerking is dat kansrijke nieuwe behandelmethodes sneller voor vergoeding in aanmerking komen. Door vroegtijdige afstemming tussen alle betrokken partijen is het mogelijk om in aanloop naar een advies van het Zorginstituut processen als onderzoek en richtlijnontwikkeling meer parallel en interactief te laten verlopen. Deze samenwerking maakt het mogelijk de bij specifieke behandelingen behorende medicijngroep met geneesmiddelen van diverse fabrikanten in 1 keer te beoordelen.

Voordeel van dit overlegorgaan

Doordat alle betrokken partijen regelmatig samenkomen is vroegtijdige afstemming mogelijk in aanloop naar een advies of standpunt van het Zorginstituut. Ook processen als onderzoek en richtlijnontwikkeling verlopen met een betere onderlinge samenwerking. Hierdoor kunnen kansrijke nieuwe behandelmethodes eerder voor vergoeding in aanmerking komen. De samenwerking maakt het mogelijk in één keer geneesmiddelen van diverse fabrikanten te beoordelen die behoren bij specifieke behandelingen.

Flash Glucose Monitoring

De Rondetafel Diabeteszorg heeft nu de volgende onderwerpen op de agenda staan:

Vergaderingen

De Rondetafel Diabeteszorg vergadert 6 keer per jaar. De NDF zit de vergaderingen voor.

Eerste resultaat

Sinds de start van de Rondetafel Diabetes in september 2016, heeft de samenwerking al tot meerdere successen geleid. Toenmalig minister Schippers van VWS nam het advies van het Zorginstituut over om de combinatie basale insuline plus bloedglucose verlagende GLP1-medicatie en bijbehorende vergoedingscriteria te vergoeden. Deze combinatiebehandeling is voor een duidelijk omschreven categorie diabetespatiënten. Het gaat om patiënten met diabetes type 2 die, naast eventuele orale medicatie, met langwerkende insuline hun streefwaarden niet halen en een BMI≥ 30 kg/m2 hebben. Sinds januari 2017 wordt de combinatiebehandeling uit het basispakket vergoed.

Combinatie basale insuline plus bloedglucoseverlagende GLP1-medicatie bij diabetes mellitus type 2

Tweede resultaat

In juni 2017 is een tweede resultaat bereikt: op advies van de Rondetafel Diabetes kunnen 2 extra groepen mensen met diabetes voortaan gebruik maken van Real Time Continue Glucose Monitoring (RTCGM). Voor vrouwen met diabetes die zwanger willen worden en voor mensen met diabetes type 1 die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën en/of ongevoeligheid om hypoglykemie waar te nemen, valt de RTCGM voortaan onder de verzekerde zorg. De RTCGM is een kleine glucosesensor, die onder de huid wordt geplaatst. Het glucosegehalte wordt hiermee permanent in de gaten gehouden. Er kan direct worden gereageerd op schommelingen in de bloedglucosewaarden.

Het advies van de Rondetafel Diabeteszorg is overgenomen door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) die aan zijn achterban het advies heeft gegeven deze zorg voortaan te beschouwen als behorend tot het verzekerde pakket. Voor een aantal andere specifieke groepen, zoals kinderen met diabetes type 1, gold dit al.

Real Time Continue Glucose Monitoring voor meer diabetespatiënten in basispakket

Betrokken partijen

De Rondetafel Diabeteszorg is een samenwerkingsverband van: 

  • de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF)
  • Diabetesvereniging Nederland (DVN)
  • Stichting BIDON
  • zorgverleners (medisch specialisten en huisartsen)
  • zorgverzekeraars
  • producenten
  • het Zorginstituut

Publicaties