Stand van zaken Flash Glucose Monitoring

Er kan nog geen duidelijkheid worden gegeven over de vraag of Flash Glucose Monitoring (FGM, FreeStyle Libre) uit het basispakket wordt vergoed voor diabetespatiënten die vingerprikken. Zorginstituut Nederland beschikt nog niet over voldoende informatie om hierover een onderbouwd standpunt in te nemen. Veldpartijen doen onderzoek naar de positie van FGM in vergelijking tot vingerprikken. Pas als er meer duidelijkheid komt over welke patiënten in aanmerking zouden moeten komen voor FGM, kan het Zorginstituut een standpunt in gaan nemen.

FGM al vergoed voor 4 patiëntengroepen

Flash Glucose Monitoring (FGM) is een systeem om continu suikerwaarden te meten. Sinds het voorjaar van 2018 kunnen 4 typen diabetespatiënten dit hulpmiddel vergoed krijgen met terugwerkende kracht tot 27 november 2017. Het gaat hierbij om mensen die al in aanmerking kwamen voor vergoeding van RTCGM-systemen (Real Time Continue Glucose Monitor). Sinds de publicatie van het standpunt van het Zorginstituut dat de vergoeding aan deze 4 patiëntengroepen mogelijk maakt, neemt de lobby om FGM voor alle diabetespatiënten te vergoeden, in kracht toe. Het gaat om ongeveer 1,1 miljoen mensen.

Veldpartijen adviseren over meerwaarde  

In Nederland wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van FGM voor vingerprikkers. Op basis van de uitkomsten hiervan zullen medisch-specialisten, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars in de Rondetafel Diabeteszorg bepalen voor welke (groepen) vingerprikkers FGM een medische meerwaarde heeft in vergelijking tot ‘gewoon’ vingerprikken. Op basis van het onderzoek, het advies van de veldpartijen en ander relevant onderzoek uit binnen- en buitenland kan het Zorginstituut een standpunt innemen of en voor welke groepen vingerprikkers FGM tot de verzekerde zorg mag behoren.

Geen standpunt meer in 2018

Het Zorginstituut komt tot een standpunt op basis van een wettelijk proces dat ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ heet. Het Zorginstituut legt standpunten altijd voor commentaar aan veldpartijen voor. Eind 2018 is het onderzoek naar de effectiviteit van FGM nog niet afgerond. Wanneer het zo ver is, zullen de medisch-specialisten, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars in de Rondetafel met elkaar moeten besluiten of de uitkomsten voldoende zijn om vast te stellen welke patiënten voor vergoeding van FGM in aanmerking zouden moeten komen. Pas als dat vaststaat, kan het Zorginstituut een standpunt gaan innemen.