Zinnige Zorg voor mensen met maagklachten (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met maagklachten.

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten met maagklachten nog beter kan. Om dit nader te onderzoeken nemen we het gehele zorgtraject onder de loep, vanuit het gezichtspunt van de patiënt. We gaan nader in op het zorgtraject van mensen met brandend maagzuur (gastro-oesofageale refluxziekte) en mensen met een verstoorde spijsvertering (functionele dyspepsie).

In de verdiepingsfase gaan we onder andere na:

 • wat als goede zorg staat beschreven in de kwaliteitsstandaarden (richtlijnen);
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de patiënt wordt ervaren.

De resultaten van het onderzoek beschrijft het Zorginstituut in een ‘verbetersignalement’. Op basis hiervan kunnen de betrokken partijen de verbeteringen in de volgende fase van het project (implementatiefase) uitvoeren.

Tweede vervolgbijeenkomst

Op 17 november 2020 vond de tweede vervolgbijeenkomst plaats. Hierin hebben we de deelnemers geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en deze resultaten gezamenlijk besproken. Ook maakten we de eerste aanzet tot globale verbeterafspraken. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase Maagklachten 17 november 2020

Eerste vervolgbijeenkomst

Op 21 september 2020 vond een eerste vervolgbijeenkomst plaats. Hierin hebben we de resultaten gepresenteerd van het kwalitatief onderzoek naar voorlichting en patiënteninformatie, dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau Equalis in samenwerking met Kinase.

Equalis-rapport Voorlichting en samen beslissen: ervaringen van patiënten met maagklachten

Ook zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar PPI-gebruik bij volwassenen (met maagklachten en als maagbescherming), uitgevoerd door de vakgroep maag-darm-leverziekten van het Radboudumc. Na een plenaire discussie hebben we de eerste ideeën geïnventariseerd voor verbeterafspraken over deze onderwerpen. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst verdiepingsfase Maagklachten 21 september 2020

Startbijeenkomst verdiepingsfase

Op 5 november 2019 vond de startbijeenkomst van het project plaats. Hierin hebben we samen met de betrokken partijen systematisch het zorgtraject van de patiënt doorgenomen. De partijen hebben op basis van hun ervaring in de praktijk aangegeven waar het zorgtraject beter kan. Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Maagklachten 5 november 2019

Na deze startbijeenkomst stellen we onderzoeksvragen op, in overleg met de partijen. Het onderzoek kan onder meer bestaan uit analyse van declaratiedata, statusonderzoek of interviews. Het onderzoek (door Zorginstituut of externe partijen) levert dan informatie over delen van het zorgtraject waar de zorg mogelijk zinniger kan.

Achtergrondinformatie

De verdiepingsfase is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Ziekten van het spijsverteringsstelsel’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen het onderwerp maagklachten geselecteerd. De onderbouwing voor deze keuze is te lezen in het ‘Rapport screeningsfase Systematische analyse Ziekten van het spijsverteringsstelsel’.

Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Ziekten van het spijsverteringsstelsel

Dit rapport is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de betrokken partijen en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Werkwijze Zinnige Zorg

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' staat beschreven hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Iris Groeneveld (projectleider)
E-mail: ZZMaagklachten@zinl.nl
Telefoon: 06 - 12 31 86 21

TijdlijnEen overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase 'Maagklachten' en de daaraan voorafgaande screeningsfase 'Ziekten van het spijsverteringsstelsel'.

Betrokken partijen

 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
 • Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
 • Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL)
 • Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie (NVGIC)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Maag Lever Darm Stichting (MLDS)
 • Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging (PDSB)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)