Evaluatie implantaatgedragen gebitsprothesen

Zorginstituut Nederland evalueert de gevolgen van enkele maatregelen rondom implantaatgedragen gebitsprothesen.

Eerder rapport over implantaatgedragen gebitsprothesen

In 2014 bracht het Zorginstituut een rapport uit met een advies voor maatregelen die de kosten van de zorg rond implantaatgedragen gebitsprothesen kunnen beperken of terugdringen. Ook moesten de maatregelen gepast gebruik van de zorg rond implantaatgedragen gebitsprothesen bevorderen.

Het Zorginstituut adviseerde om de eigen bijdrage voor implantaatgedragen gebitsprothesen aan te passen. Dit omdat de eigen bijdrage voor de conventionele gebitsprothese in de praktijk vaak hoger bleek te zijn dan die voor de complexere implantaatgedragen prothese. Deze verkeerde financiële prikkel zorgde ervoor dat mensen eerder de meer complexe prothese kregen.

Een andere maatregel was het opstellen van zorginhoudelijke richtlijnen. De beroepsgroep heeft richtlijnen opgesteld voor de overkappingsprothese in de edentate boven- en onderkaak. Het Zorginstituut heeft in 2016 verduidelijkt in hoeverre de wettelijke aanspraken overeenkomen met de aanbevelingen uit die richtlijnen.

Evaluatie

In de evaluatie over implantaatgedragen gebitsprothesen evalueren we de gevolgen van enkele maatregelen uit het rapport van 2014. Het Zorginstituut onderzoekt of deze maatregelen hebben geleid tot veranderingen in het volume van en de uitgaven aan de zorg rond implantaatgedragen gebitsprothesen.

We beoordelen in het eerste deel van de evaluatie of de structuur van de eigen bijdrage voor gebitsprothesen is verbeterd en of die maatregel gepast gebruik van zorg heeft bevorderd. Daarnaast onderzoeken we of de nieuwe eigenbijdragestructuur, die geldt sinds 2017, in de praktijk goed uitvoerbaar is.

Om dit te onderzoeken hebben wij de volgende evaluatievraag opgesteld:

 • Heeft ons rapport geleid tot relevante veranderingen in het volume van en de uitgaven aan de zorg rond implantaatgedragen gebitsprothesen?

In het eerste deel van de evaluatie zal de volgende deelvraag beantwoord worden:

 • Is de verkeerde prikkel van het verschil in eigenbijdragestructuur verdwenen na de aanpassing van de eigenbijdrage structuur en de aanpassing van de verzekeringstechnische indicatie voor implantaatgedragen gebitsprothese?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zijn enkele subvragen opgesteld:

 1. Daalt sinds de invoering van de nieuwe eigenbijdragestructuur en de aanpassing van de verzekeringstechnische indicatie het aantal verzekerden met een implantaatgedragen gebitsprothese?
 2. Dalen sinds de invoering van de nieuwe eigenbijdragestructuur de totale kosten voor de implantaatgedragen gebitsprothesen?
 3. Wat zijn de totale kosten voor implantaatgedragen gebitsprothesen in de periode 2014-2018?
 4. Wat zijn de totale kosten voor conventionele gebitsprothesen en wat is het aantal verzekerden met conventionele gebitsprothesen in de periode 2014-2018?

Daarnaast wordt in het eerste deel van de evaluatie nagegaan of de verschillende maatregelen hebben geleid tot een besparing van €10,2 miljoen euro. De volgende evaluatievraag zal hiervoor worden beantwoord:

 • Hebben de genoemde maatregelen geleid tot een besparing van €10,2 miljoen euro, en hoe hebben de kosten zich de laatste jaren ontwikkeld?

Om deze vragen te beantwoorden maken wij gebruik van de jaarstaten van het Zorginstituut.

Tweede deel van de evaluatie

In het tweede deel van de evaluatie onderzoeken we hoe de maatregelen in de praktijk functioneren. De te evalueren vraag is:

 •         Functioneren de ingevoerde maatregelen/wijzigingen in de uitvoeringspraktijk?

Om die vraag te beantwoorden, zijn de volgende deelvragen uitgezet in het veld:

 1. Hoe functioneert de nieuwe eigenbijdrageregeling in de praktijk?
 2. Hoe functioneert de aanscherping van de indicatie voor implantaten in de bovenkaak in de praktijk?
 3. Hoe functioneert de uitbreiding van de aanspraak op implantaatgedragen gebitsprothesen die niet onder de zorgverzekering vallen?
 4. Zijn er andere problemen of knelpunten in de regeling van implantaatgedragen gebitsprothesen die om aandacht vragen?

Planning

De evaluatie wordt als alle gegevens compleet zijn eind 2020 opgeleverd.

Meer informatie

Maayke Lotte de Saint Aulaire

E-mail: msaintaulaire@zinl.nl.