Evaluatierapport Wondzorg - tussenrapportage 2022

Het Zorginstituut evalueert het advies 'Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid' en het standpunt 'Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem'. In de evaluatie Wondzorg volgen we wat het effect is geweest van deze 2 producten op de praktijk. Voor de tussenrapportage 2022 zijn de beschikbare gegevens tot en met 2021 gebruikt. Deze bestanden zijn nog niet compleet. Als deze bestanden compleet zijn, kunnen de voorlopige resultaten veranderen. In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de laatste tussenevaluatie in 2022.

Evaluatie advies functiegerichte omschrijving

Het Zorginstituut adviseerde in januari 2014 om hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid functiegericht te omschrijven. Hierdoor kunnen (nieuwe) hulpmiddelen het verzekerde pakket makkelijker in- en uitstromen. We zien geen duidelijke stijging in extramuraal vergoede verbandmiddelen na het uitbrengen van ons advies in 2014.

Evaluatie standpunt antibacteriële verbandkleding

Het Zorginstituut bracht in september 2015 het standpunt ‘Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem’ uit. Hierin werd geconcludeerd dat het gebruik van antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Daardoor komt het niet in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket van de zorgverzekering. Het standpunt leidde tot een sterke daling van het aantal gebruikers en de bijbehorende kosten van antibacteriële verbandkleding. We zien een geleidelijke stijging na 2016 bij personen ouder dan 10 jaar. We kijken in 2023 of deze trend zich voortzet.

Externe veldpartijen gaven aan dat het niet meer vergoeden van antibacteriële verbandkleding negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor het ziekenhuisbezoek en het gebruik van corticosteroïden bij patiënten met constitutioneel eczeem.

Uit de evaluatie blijkt dat de invoering van het standpunt geen negatieven effecten heeft gehad op het aantal en de duur van ziekenhuisopnamen en op het gebruik van corticosteroïden. Er is geen stijging te zien van het aantal opnamedagen in het ziekenhuis voor constitutioneel eczeem. Daarnaast hebben we geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor een stijging van het gebruik van corticosteroïdzalf.

Er moet worden opgemerkt dat het traject ‘voorwaardelijke toelating van medische zilverkleding en antibacteriële verbandkleding met chitosan toevoeging bij kinderen en volwassenen met matig tot ernstig constitutioneel eczeem’ nog loopt. Dit traject wordt begin 2024 afgesloten met een duiding. Op basis van de uitkomst van deze duiding kan antibacteriële verbandkleding voor (bepaalde groepen) patiënten met constitutioneel eczeem vervolgens wel of niet uit het basispakket van de zorgverzekering worden vergoed.