Tussenevaluatie advies plastische chirurgie

Dit rapport bevat de resultaten van de eerste tussenrapportage ter evaluatie van het advies 'Uitbreiding basispakket Zvw met enkele behandelingen van plastisch-chirurgische aard en medisch-noodzakelijke circumcisie' uit 2016. Daarin adviseerde het Zorginstituut de minister van VWS om per 1 januari 2017 een aantal behandelingen van plastisch-chirurgische aard en medische-noodzakelijk circumcisie aan het basispakket van de Zvw toe te voegen. Daarbij is afgesproken dat het Zorginstituut de kosten en volumes van de uitvoer van bovenooglidcorrecties en medisch-noodzakelijke circumcisie zou volgen. Deze tussenrapportage is het eerste resultaat daarvan.

Bovenooglidcorrectie

Het aantal patiënten dat behandeld wordt voor een bovenooglidcorrectie ten laste van de Zvw en de kosten hiervan zijn hoger dan geraamd in de periode 2017-2019. Er is wel een dalende trend zichtbaar. We vinden de cijfers niet zorgelijk, maar blijven het wel monitoren.

De uitvoer van de materiële controle gaat redelijk. Wel signaleren we dat partijen hierbij verschillende ervaringen hebben. Daarom vinden we het belangrijk dat partijen uitzoeken welke knelpunten er zijn. We blijven graag met partijen in contact over de uitkomsten hiervan.

Medisch-noodzakelijke circumcisie

Om de implementatie van het advies in kaart te brengen is gekeken naar de trend over de tijd, in plaats van een vergelijking met de oorspronkelijke raming. De raming bleek namelijk onvoldoende betrouwbaar.

Het totaal aantal patiënten en de kosten voor circumcisie ten laste van de Zvw laten in de periode 2017-2019 een redelijk stabiel beeld zien dat over de tijd lijkt te normaliseren. Op basis van de DIS-data, waarin ook naar het aantal niet-vergoede trajecten gekeken kan worden, zien we wel een toename van het totaal aantal behandelingen met circumcisie na ingang van het advies. Ook is het aantal niet-vergoede trajecten sindsdien behoorlijk afgenomen.

We hebben na bespreking van de bevindingen geen aanwijzingen of signalen dat het aantal gedeclareerde circumcisies boven verwachting is gestegen na publicatie van het advies. Wel vinden we dat de bevindingen uit deze evaluatie voldoende aanleiding vormen om de monitoring van deze behandeling op kosten en volume voort te zetten.

Vervolg evaluatie

Het Zorginstituut zal in 2023 de ontwikkelingen opnieuw bekijken.