Evaluatierapport Wondzorg - tussenrapportage 2017-2018

In september 2015 is het standpunt ‘Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem’ uitgebracht. Toen is aangegeven dat het Zorginstituut de gevolgen van het standpunt 5 jaar zou volgen. Uiteindelijk is besloten om de evaluatie van dit standpunt te combineren met de eerder gestarte evaluatie van het advies ‘Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid’, uitgebracht in januari 2014. De gecombineerde evaluaties worden kortweg Evaluatie Wondzorg genoemd.

Tussenevaluatie

Vanwege de korte monitorperiode en het feit dat de registratiebestanden achterlopen kunnen op dit moment geen definitieve conclusies worden getrokken. De evaluatie wordt in de komende jaren voortgezet. In dit rapport staan de belangrijkste resultaten van de laatste tussenevaluatie 2017-2018. Voor deze tussenevaluatie zijn gegevens tot en met 2016 gebruikt.

Evaluatie advies functiegerichte omschrijving

Het Zorginstituut adviseerde in januari 2014 om hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid functiegericht te omschrijven. Hierdoor kunnen deze hulpmiddelen makkelijker instromen in het verzekerde pakket. We hebben de volgende evaluatievraag opgesteld:

1. Is er een verandering in aantal declaraties en kosten van verbandmiddelen sinds het uitbrengen van het advies 'Functiegerichte omschrijving hulpmiddelen te gebruiken bij stoornissen in de functies van de huid'?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we een landelijke databestand gebruikt met daarin alle extramuraal vergoede verbandmiddelen (databank van het Geneesmiddelen en hulpmiddelen Informatie Project, GIP). In het databestand tot en met 2016 hebben we geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor een verandering van het aantal verstrekte verbandmiddelen en de bijbehorende kosten na invoering van het advies.

Evaluatie standpunt antibacteriële verbandkleding

Het Zorginstituut bracht in september 2015 het standpunt ‘Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem’ uit. Hierin werd geconcludeerd dat het gebruik van antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem niet voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Daardoor komt het niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de Zvw. We hebben de volgende evaluatievraag opgesteld:

2. Is er een verandering in het aantal gebruikers en de kosten van antibacteriële verbandkleding sinds het uitbrengen van het standpunt ‘Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem’?

Om deze vraag te beantwoorden hebben we een landelijk databestand gebruikt met daarin alle extramuraal vergoede antibacteriële verbandkleding tot en met 2016 (GIP). Na het uitbrengen van het standpunt zien we een daling van het aantal gebruikers en de bijbehorende kosten van antibacteriële verbandkleding. Het lijkt erop dat het standpunt op de juiste manier wordt uitgevoerd in de praktijk.

Externe veldpartijen waren bang voor negatieve gevolgen door de invoering van het standpunt. Om deze reden hebben we de volgende 2 evaluatievragen opgesteld:

3. Is er een verandering in aantal en duur van ziekenhuisopnamen voor constitutioneel eczeem sinds het uitbrengen van het standpunt 'Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem'?

4. Is er een verandering in het gebruik van corticosteroïdzalf bij constitutioneel eczeem sinds het uitbrengen van het standpunt 'Antibacteriële verbandkleding bij constitutioneel eczeem'?

Om deze vragen te beantwoorden hebben we de volgende landelijke databestanden gebruikt voor data analyse:

  • Databestand met extramuraal vergoede antibacteriële verbandkleding (GIP)
  • Databestand met extramuraal vergoede corticosteroïdzalf (GIP)
  • Databestand met geregistreerde ziekenhuisbezoeken voor constitutioneel eczeem (DIS)

Uit de resultaten blijkt dat er tot nu toe geen negatieve gevolgen zijn door invoering van het standpunt. Er is geen stijging te zien van het aantal opnamedagen in het ziekenhuis voor constitutioneel eczeem. Daarnaast hebben we geen duidelijke aanwijzingen gevonden voor een stijging van het gebruik van corticosteroïdzalf.

Op dit moment is het waarschijnlijk nog te vroeg om de negatieve gevolgen van het standpunt goed in kaart te brengen. Sommige zorgverzekeraars hebben een overgangsregeling toegepast bij bestaande gebruikers van antibacteriële verbandkleding. Hierdoor konden zij een vergoeding krijgen tot begin 2016. Daarnaast gaat antibacteriële verbandkleding langere tijd mee. Bestaande gebruikers kunnen mogelijk nog een tijd gebruik maken van de kleding die zij eerder vergoed hebben gekregen.

Opmerkingen bij de resultaten

De databestanden van 2015 en 2016 zijn nog niet volledig. Wanneer deze bestanden volledig zijn, kunnen bovenstaande voorlopige resultaten veranderen. Het is daarom op dit moment te vroeg om definitieve conclusies te trekken. De evaluatie wordt in de komende jaren voortgezet.

Evaluatieprogramma Zorginstituut

Om de effecten van de producten van het Zorginstituut op de praktijk van de zorg in kaart te brengen, heeft het Zorginstituut een evaluatieprogramma opgericht. Het beginpunt van een evaluatie of monitor is het beoogde effect van een (of meer) eerder door het Zorginstituut uitgebrachte producten (standpunten, handreikingen, adviezen, etc.).
Met een evaluatie of monitor wil het Zorginstituut vooral inzicht krijgen in het effect van een product op de praktijk van de zorg. Het versterken van de doorwerking van een product speelt daarnaast ook een belangrijke rol.