Rapport ‘Verkenning aansluiting Zorgclustermodel GGZ op huidige verzekerde aanspraken Zvw (deel 1)'

Het Zorginstituut onderzoekt een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ. In dit Zorgclustermodel is de bekostiging gebaseerd op zorgvraagzwaarte in plaats op de DSM-classificatie. In dit rapport staan aanbevelingen waarmee partijen het Zorgclustermodel verder kunnen ontwikkelen.

Nieuwe bekostigingssystematiek

Partijen in de GGZ werken onder aanvoering van de Nederlandse Zorgautoriteit aan een nieuwe bekostigingssystematiek voor de geneeskundige GGZ. In deze nieuwe bekostigingssystematiek staat het zogeheten Zorgclustermodel centraal. Dit model is gebaseerd op de zorgvraag van de cliënt in plaats van op de DSM-classificatie. Dit model sluit beter aan op de zorgvraag(zwaarte) van cliënten.

Dit rapport beschrijft de resultaten van een eerste verkenning van dit nieuwe bekostigingsmodel in relatie tot de verzekerde aanspraken geneeskundige GGZ. Biedt dit model betere aanknopingspunten om verzekerde aanspraken te duiden dan de DSM-classificatie? Wat zijn de inhoudelijke en financiële consequenties? Het Zorgclustermodel biedt goede kansen voor een juiste indicatie maar brengt in zijn huidige opzet ook risico's met zich mee. Te lichte problematiek zou kunnen instromen in de geneeskundige GGZ. Om dit risico te beperken en het model beter te laten aansluiten op de verzekerde aanspraken doen wij aanbevelingen voor de doorontwikkeling van het Zorgclustermodel. Ook wordt het belang benadrukt van adequate diagnostiek/assessment en bekostiging.

Advies in 2 delen

Het advies bestaat uit 2 delen. Op dit moment wordt het Zorgclustermodel in de praktijk getest. De resultaten hiervan neemt het Zorginstituut mee bij het definitieve advies in deel 2.