Beoordeling 'stand van de wetenschap en praktijk'

Nederland heeft via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) voor al zijn ingezetenen een op onderlinge solidariteit steunende sociale zorgverzekering gerealiseerd met een ruim basispakket aan zorg. De overheid, die bepaalt wat er in het basispakket zit, heeft ervoor gekozen om ‘de stand van de wetenschap en praktijk’ voor alle verzekerde zorg via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) als begrenzing te laten gelden. Dit komt erop neer, dat alleen zorg die als effectief wordt beschouwd, onderdeel uitmaakt van verzekerde zorg. Als pakketbeheerder beoordeelt het Zorginstituut of zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Om te bevorderen dat deze beoordelingen consistent worden uitgevoerd en ook voor de verantwoording van zijn werkwijze heeft het Zorginstituut in 2007 een beoordelingskader vastgesteld. Dit beoordelingskader is in 2015 geactualiseerd.

Naschrift bij de term 'minderwaarde'

Sinds maart 2021 gebruikt het Zorginstituut niet langer de term ‘minderwaarde’ bij pakketbeoordelingen. In plaats daarvan gebruiken we nu de term ‘voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk’. In een aantal openbare documenten staat nog de oude term ‘minderwaarde’. Dit passen we bij een volgende update aan. Het gaat om de documenten: