Visie op stimuleren van kwaliteitsverbetering van zorg met Register en Toetsingskader

Zorginstituut Nederland stimuleert de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland. Dit doet het Zorginstituut onder meer door kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten (kwaliteitsinstrumenten) te beoordelen aan de hand van het Toetsingskader, en daarna openbaar te maken via het Register. Om zo goed mogelijk aan te blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de zorg, herziet het Zorginstituut periodiek zijn visie op het stimuleren van kwaliteitsverbetering van zorg met het Register en Toetsingskader. Dit is in de periode van augustus tot en met december 2018 opnieuw gedaan, in samenwerking met partijen in de zorg die zich bezighouden met het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten. De Raad van Bestuur van het Zorginstituut heeft de herziene visie op 12 december 2018 vastgesteld.

Accenten in kwaliteitsverbetering van zorg

De herziene visie geeft weer waar het Zorginstituut de komende jaren het accent legt bij de doorontwikkeling en inzet van het Toetsingskader en Register. Dat houdt in dat er bij de volgende aanpassing van het Toetsingskader aandacht is voor:

  • substantiële meerkosten;
  • leren en verbeteren;
  • samen beslissen.

Ook bevat de visie 2 voorwaarden die moeten worden ingevuld om de ambities van het Zorginstituut te realiseren:

  • het stimuleren van de beschikbaarheid van uitkomstinformatie die voor de cliënt relevant is;
  • juiste, tijdige en veilige gegevensuitwisseling in de zorg.

Doel Toetsingskader en Register

Het Zorginstituut stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten zoals kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en meetinstrumenten. De partijen in de zorg (organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars) zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelen van deze instrumenten. Als zij een kwaliteitsinstrument aan het Zorginstituut aanbieden, beoordeelt het Zorginstituut aan de hand van de criteria uit het Toetsingskader of dit product opgenomen kan worden in het openbare Register.

Het belangrijkste doel van het Toetsingskader is waarborgen dat kwaliteitsinstrumenten van goede kwaliteit zijn en dat ze goed op elkaar aansluiten. Dit betekent dat deze instrumenten:

  • beschrijven wat goede zorg is;
  • de kwaliteit van de zorg inzichtelijk maken;
  • gebruikt kunnen worden bij het bevorderen van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg.