Startnotitie: Naar reguliere integrale zorg voor kwetsbare ouderen thuis

Deze startnotitie signaleert de knelpunten in de zorg voor kwetsbare ouderen thuis en geeft aan welke stappen genomen kunnen worden om tot een gezamenlijke agenda te komen voor het realiseren van reguliere integrale zorg voor kwetsbare ouderen thuis.

Knelpunten en vervolgstappen

De zorg voor en ondersteuning van kwetsbare ouderen is gefragmenteerd. Alleen een gezamenlijke, op elkaar afgestemde beleidsinspanning van alle betrokken partijen zal dit kunnen verbeteren.De startnotitie geeft een overzicht van knelpunten die zich voordoen bij de zorg voor een oudere patiënt gedurende de hele patient journey: zorg thuis, acuut event en vervolgzorg (thuis of tijdelijk elders). In de notitie staan vervolgstappen die gezet kunnen worden om met betrokken partijen tot een gezamenlijke agenda te komen. Deze agenda moet leiden tot betere samenhang in ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen thuis. De agenda en de taakverdeling die daar uit voortvloeit, moet nog vastgesteld worden door alle betrokken partijen.

Ingebed in beleid

De startnotitie borduurt voort op 2 nota’s van het ministerie van VWS die de lijnen uitzetten naar de toekomst van de zorg voor kwetsbare ouderen: het ‘Pact van de Ouderenzorg’ en ‘De juiste zorg op de juiste plek’.