Stand van zaken Toekomstbestendig Pakketbeheer: ontwikkelingen rondom innovatieve geneesmiddelen

In deze brief informeert het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg over de stand van zaken rondom de pakketbeheertaak en hoe deze taak toekomstbestendig in te vullen.
De zorg ontwikkelt zich, net als de maatschappelijke context van de zorg. Daardoor zijn er regelmatig nieuwe vraagstukken ten aanzien van het pakketbeheer. Eind vorig jaar hebben het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een gezamenlijk advies over Passende Zorg geformuleerd wat belangrijk is voor de verzekerde zorg. Met name de voorwaarde dat zorg waardegedreven moet zijn en dat deze doelmatig moet worden ingezet, is daarbij van belang voor pakketbeheer. Voor toekomstbestendig pakketbeheer is een continue (door)ontwikkeling nodig van onze beoordelingssystematiek. In deze brief richten we ons specifiek op 3 cruciale ontwikkelingen voor innovatieve geneesmiddelen.

Ontwikkelingen

  • Omgaan met onzekerheid
    In toenemende mate hebben we bij de beoordeling van geneesmiddelen te maken met beperkte wetenschappelijke onderbouwing. Dit komt bijvoorbeeld door de trend naar steeds meer gepersonaliseerde zorg. Het bepalen van de onzekerheid en het vertalen naar wat dit betekent voor beslissingen over de verzekerde zorg is een prangend vraagstuk.
  • Praktijkdata
    Om de onzekerheden rondom de effectiviteit van zorginterventies te verkleinen wordt in toenemende mate ingezet op dataverzameling en analyse van praktijkdata. Het gebruiken van deze real world data brengt kansen, vragen en uitdagingen met zich mee.
  • Betaalbaarheid
    Voor een duurzaam solidair systeem van verzekerde zorg is betaalbaarheid één van de drie fundamentele pijlers (tezamen met kwaliteit en toegankelijkheid). De noodzaak om dit nadrukkelijker mee te wegen in besluiten over verzekerde zorg neemt toe.

De minister heeft de brief op 7 juni 2021 doorgestuurd naar de Tweede Kamer.