Fysio- en oefentherapie: Systeemadvies inrichting Bijlage 1 Besluit zorgverzekering

De verwachting is dat fysio- en oefentherapie, mits op de juiste manier ingezet, een bijdrage kan leveren aan de beweging naar passende zorg. Het Zorginstituut heeft een aantal scenario’s opgesteld voor de inrichting van Bijlage 1 Besluit zorgverzekering en adviseert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de inrichting op dit moment niet te veranderen wegens gebrek aan draagvlak en twijfels over de uitvoerbaarheid per 1 januari 2023. Dit rapport bevat het advies en de volledige data-analyse die aan de scenario's ten grondslag liggen.

Naar een passende aanspraak eerstelijns fysio- en oefentherapie

Tijdens het Bestuurlijk Overleg aanspraak fysio- en oefentherapie op 28 oktober 2021 is het projectplan 'Naar een passende aanspraak eerstelijns fysio- en oefentherapie' bestuurlijk geaccordeerd.

Hierna heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het Zorginstituut 2 adviesopdrachten gegeven voor de aanspraak eerstelijns fysio- en oefentherapie:

  1. het onderzoeken wat een geschikte vormgeving is van de aanspraak van eerstelijns fysio- en oefentherapie in de basisverzekering, daarbij rekening houdend met de uitgangspunten van passende zorg;
  2. te onderzoeken of het mogelijk is om de aanspraak van eerstelijns fysio- en oefentherapie zoals weergegeven in Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekeringen anders in te richten. Het doel van dit advies is om de balans tussen toegankelijkheid, doelmatigheid en uitvoerbaarheid van deze zorg te verbeteren.

Scenario’s

In antwoord op de tweede adviesopdracht heeft het Zorginstituut een aantal scenario’s opgesteld voor de inrichting van Bijlage 1 Besluit zorgverzekering. Deze scenario’s zijn opgesteld op basis van een analyse van de declaratiegegevens over de periode van 2015 tot 2019 en de input van de betrokken partijen uit het Bestuurlijk Overleg. Bij het maken van de scenario’s hebben we 3 variabelen gebruikt:

  1. meer of minder eigen betalingen voor de eerste 20 behandelingen;
  2. budgetbekostiging versus maximering, afgezet tegen huidige bekostiging;
  3. eigen bijdrage van € 5 per behandeling.

Op basis van de geanalyseerde data en genoemde variabelen hebben we 4 scenario’s geselecteerd waarbij de toegankelijkheid, behandelintensiteit en de uitvoerbaarheid in balans zijn. Ook is van deze scenario’s de impact op het budgettair kader doorgerekend. Vervolgens zijn deze scenario’s tijdens een invitational conference op 15 februari 2022 voorgelegd aan vertegenwoordigers van de partijen die deelnemen aan het Bestuurlijk Overleg fysio- en oefentherapie. Hieruit bleek dat er voor geen enkel voorgesteld scenario voldoende draagvlak bestond en er twijfels waren over de uitvoerbaarheid per 1 januari 2023.

Geen verandering in aanspraak

Het Zorginstituut adviseert daarom om de inrichting van Bijlage 1 Besluit zorgverzekering op dit moment niet te veranderen. De Adviescommissie Pakket heeft in de vergadering van 11 maart 2022 dit advies onderschreven. De uitkomsten van het advies zullen worden meegenomen in de bredere adviesaanvraag voor een geschikte vormgeving is van de aanspraak van eerstelijns fysio- en oefentherapie in de basisverzekering, daarbij rekening houdend met de uitgangspunten van Passende zorg.

Voor informatie

Hebt u een vraag over dit rapport? Stuur dan een e-mail naar:
Christel van Dijk, PhD  (coördinerend adviseur)
Cdijk@zinl.nl