Extramurale behandeling ontleed

Patiënten met dementie, MS, Parkinson, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking verblijven vaak in een verpleeghuis (intramuraal). Om deze mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, hebben zij specifieke zorg in de eigen omgeving nodig (extramuraal).

Tot 2015 werd deze zorg vergoed vanuit de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS) heeft het Zorginstituut gevraagd of deze zorg vanuit een andere wet gefinancierd kan worden.

De conclusie van het Zorginstituut is dat deze zorg vanuit de Zvw betaald kan worden.

Zorgverleners en mantelzorgers betrekken bij zorg thuis

Bij deze specifieke zorg, spelen de specialist ouderengeneeskunde en de arts voor verstandelijk gehandicapten een belangrijke rol. Deze zorg richt zich ook op het leren omgaan met beperkingen en de zelfredzaamheid van de patiënt. Ook de mensen rondom de patiënt (de mantelzorg) worden betrokken. De genoemde professionals werken momenteel nog vaak binnen instellingen. Het is belangrijk dat deze zorg in de eerste lijn beschikbaar is (extramuraal), dicht bij de mensen waar het om gaat.

Vergoeding vanuit de Zvw is mogelijk

Sinds het intrekken van de AWBZ wordt deze extramurale zorg betaald uit een subsidieregeling. Op basis van een analyse van patiëntengroepen, de specifieke zorgvragen, interventies en behandeldoelen, concludeert het Zorginstituut dat de ‘extramurale behandeling’ onder de Zvw kan vallen.

Vervolg na dit advies

Het Zorginstituut heeft het rapport 2 november 2016 verstuurd aan de staatssecretaris van VWS. Hij zal bekijken of hij het advies overneemt. Vervolgens moeten de betrokken beroepsgroepen een aantal dingen doen. De zorg voor verschillende indicaties moet verder omschreven worden. Voor de zorg moet nog een bekostigingstitel opgesteld worden en moeten gespecialiseerde zorgverleners in de eerste lijn ook echt beschikbaar zijn. Dat deze specifieke zorg onder de ZVW valt, betekent dus niet dat deze zorg meteen geleverd kan worden vanuit deze wet.