Zinnige Zorg voor mensen met PTSS (verdiepingsfase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Verdiepend onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat de kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor patiënten in het zorgtraject PTSS nog beter kan. Gekozen is om het hele zorgtraject onder de loep te nemen – van diagnose tot behandeling en het traject daarna. Dit maakt het makkelijker om concrete verbeteracties te formuleren. Verbeteracties die in de verdiepingsfase worden afgesproken kunnen soms ook breder toegepast worden. Niet alleen binnen, maar ook buiten de onderzochte specifieke zorgtrajecten.

We zullen onder andere nagaan:

 • of de kwaliteitsstandaarden actueel en bekend zijn;
 • of de zorg in de praktijk volgens de kwaliteitsstandaarden wordt geleverd;
 • hoe de zorg door de cliënt wordt ervaren;
 • of de zorg effectief is.

Het Zorginstituut beschrijft de resultaten van het verdiepend onderzoek in een ‘verbetersignalement’. Hierin staan ook de verbeterafspraken en wat die betekenen voor de kwaliteit en kosten van de zorg. De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project oppakken. Dit is de implementatiefase.

Vervolgbijeenkomst

Op 6 november 2019 was de vervolgbijeenkomst van het project. Hierin hebben we de onderzoeksresultaten van de verdiepingsfase aan partijen gepresenteerd en samen met hen een eerste aanzet tot verbeterafspraken gemaakt. Van deze bijeenkomst is een verslag met praatplaat gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst (incl. praatplaat) verdiepingsfase PTSS en Psychose

Startbijeenkomst

Op 8 oktober 2018 was de startbijeenkomst van het project. In de bijeenkomst hebben we samen met de betrokken partijen het zorgtraject van de cliënt doorgenomen. De partijen hebben op basis van hun ervaring in de praktijk aangeven waar het zorgtraject beter kan. Deze suggesties staan in het verslag van de bijeenkomst.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase PTSS

Aan de hand van de thema’s die binnen het zorgtraject zijn benoemd, hebben we onderzoeksvragen opgesteld. Hiermee laat het Zorginstituut doelgericht onderzoek doen naar onderdelen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan.

Het programma Zinnige Zorg-GGZ

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met PTSS is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waar mogelijkheden liggen voor betere kwaliteit en doelmatigheid. Het definitieve ‘Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Geestelijke Gezondheidszorg’ is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de partijen in de GGZ en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

De geselecteerde onderwerpen zijn PTSS en Psychose. Deze worden in de verdiepingsfase verder onderzocht.

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' kunt u lezen hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Lise Rijnierse (projectleider)
E-mail: LRijnierse@zinl.nl
Mobiel: 06 - 57 19 84 96

TijdlijnDeze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de verdiepingsfase PTSS en de screeningfase GGZ die daaraan voorafging.

Betrokken partijen

 • GGZ Nederland
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
 • P3NL
 • Platform MEER GGz
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCtT)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties