Zinnige Zorg voor mensen met PTSS (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). In juni 2020 heeft het Zorginstituut het 'Verbetersignalement Posttraumatische stress-stoornis' uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor mensen met PTSS te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut ondersteunt de implementatie en monitort de resultaten.

Verbetersignalement

In het 'Verbetersignalement Posttraumatische stress-stoornis' stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast, dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met een PTSS.

Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met PTSS

Samen met cliënten, zorgverleners en andere betrokken partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn én welke afspraken hierover zijn gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan.

Wat gaan mensen met PTSS van de verbeteracties merken?

De betrokken partijen hebben 4 onderwerpen voor verbetering benoemd en hierover afspraken gemaakt met elkaar. De 4 onderwerpen zijn:

 • PTSS wordt vaker herkend; 
 • meer mensen met PTSS krijgen een traumagerichte psychologische behandeling; 
 • benzodiazepinegebruik wordt verder beperkt; 
 • informatie-uitwisseling tussen GGZ en huisarts wordt verbeterd.

Meer in het algemeen kunnen patiënten gaan merken dat zorgverleners duidelijke afspraken met elkaar maken over de organisatie van het zorgtraject en over aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg zal daardoor verbeteren. Mensen met PTSS zullen beter in staat worden gesteld om samen te beslissen over de behandelmogelijkheden. Ook zal kwalitatief goede en begrijpelijke cliënteninformatie over PTSS en de behandelmogelijkheden worden aangeboden.

Startbijeenkomst implementatiefase

Op 2 november 2020 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de partijen. Belangrijkste bespreekpunt was het concept-plan van aanpak voor de verbeterafspraak 'Meer traumagerichte behandeling bij PTSS'. Ook is gekeken naar goede voorbeelden uit het buitenland. Van de verbeterafspraak is een update gemaakt. 

Zinnige Zorg - Update verbeterafspraak PTSS

Implementatie

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen of door het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties en de onderliggende analyse.

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteracties monitoren. Hierover brengen we jaarlijks een voortgangsrapportage uit aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zinnige Zorg - Voortgangsrapportage implementatiefase 2022

Evaluatie

Ongeveer 3 jaar na publicatie van het 'Verbetersignalement Posttraumatische stress-stoornis' zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.

Programma Zinnige Zorg - GGZ

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met PTSS is onderdeel van het project 'Zinnige Zorg – Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)'. Er is nog een onderwerp geselecteerd voor de verdieping in dit project, namelijk:

Zinnige Zorg voor mensen met psychose

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige Zorg is onderdeel van Passende zorg. De Zinnige Zorg-verbetersignalementen beschrijven concrete verbeterafspraken over effectieve en kwalitatief goede zorg, die op de juiste plek wordt geleverd en samen met de patiënt tot stand komt. Ook voor preventie is aandacht in Zinnige Zorg. Daarmee zijn de vier principes van Passende zorg in de verbeterafspraken vertegenwoordigd. Met de implementatie van verbeterafspraken wordt vanuit Zinnige Zorg een actieve bijdrage geleverd aan de beweging naar Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-projecten vinden doorgang in het kader van Passende zorg.

Meer informatie

Contactpersoon: Sarah Prins (projectleider)
E-mail: zz-ggz@zinl.nl

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de implementatiefase PTSS. De verdiepingsfase PTSS en de screeningsfase GGZ gingen daaraan vooraf.

Betrokken partijen

 • GGZ Nederland
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP)
 • P3NL
 • Platform MEER GGz
 • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
 • Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCtT)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties