Zinnige Zorg voor mensen met psychose (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg heeft Zorginstituut Nederland onderzocht waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met psychose. In juni 2020 heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Zorg voor mensen met psychose’ uitgebracht. Hierin staan de afspraken over verbeteringen waarmee partijen aan de slag gaan om de zorg voor mensen met psychose te kunnen verbeteren. Het Zorginstituut ondersteunt de implementatie en monitort de resultaten.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast, dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met psychose.

Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose

Samen met cliënten, zorgverleners en andere betrokken partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn én welke afspraken hierover zijn gemaakt. De betrokken partijen hebben zich verbonden aan deze afspraken en de uitvoering ervan.

Wat gaan mensen met psychose van de verbeteracties merken?

De betrokken partijen hebben 2 onderwerpen voor verbetering benoemd en hierover afspraken gemaakt met elkaar. De 2 onderwerpen zijn:

 • meer mensen met psychose krijgen cognitieve gedragstherapie (CGT) als behandeling;
 • meer mensen met psychose krijgen een jaarlijkse somatische screening.

Meer in het algemeen kunnen patiënten gaan merken dat zorgverleners duidelijke afspraken met elkaar maken over de organisatie van het zorgtraject en over aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling. De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg zal daardoor verbeteren. Mensen met psychose zullen beter in staat worden gesteld om samen te beslissen over de behandelmogelijkheden. Ook zal kwalitatief goede en begrijpelijke patiënteninformatie over psychose en de behandelmogelijkheden worden aangeboden.

Startbijeenkomst implementatiefase

Op 2 november 2020 organiseerde het Zorginstituut een startbijeenkomst met de partijen. Belangrijkste bespreekpunt was het conceptplan van aanpak voor de verbeterafspraak 'Meer mensen met psychose krijgen CGT'. Ook is gekeken naar goede voorbeelden uit het buitenland. Van de verbeterafspraak is een update gemaakt. 

Zinnige Zorg - update verbeterafspraak Psychose

Implementatie

De uitvoering en implementatie van de verbeteracties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de betrokken partijen in de zorg. Zij hebben toegezegd dit te gaan doen. Het Zorginstituut zal de implementatie ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van bijeenkomsten om partijen samen te brengen of door het ondersteunen van de communicatie over de afgesproken verbeteracties en de onderliggende analyse.

Monitoring

Het Zorginstituut zal de verbeteracties monitoren. Hierover brengen we jaarlijks een voortgangsrapportage uit aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Evaluatie

Ongeveer 3 jaar na publicatie van het 'Verbetersignalement Zorg voor mensen met psychose' zal het Zorginstituut een evaluatierapport over de bereikte verbeteringen uitbrengen aan de minister.

Programma Zinnige Zorg - GGZ

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met psychose is onderdeel van het project Zinnige Zorg - Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Er is nog een onderwerp geselecteerd voor de verdieping in dit project, namelijk:

Zinnige Zorg - Posttraumatische stress-stoornis (PTSS).

Van Zinnige Zorg naar Passende zorg

Zinnige zorg wil zeggen: zorg van goede kwaliteit, niet meer dan nodig en niet minder dan noodzakelijk. In Zinnige Zorg-projecten houdt het Zorginstituut de zorg die in het basispakket zit tegen het licht. De patiënt en de zorg die deze nodig heeft, staan daarbij centraal. Samen met betrokken partijen kijken we waar gepast gebruik van zorg beter kan. Zo kunnen we kwaliteit voor patiënten verbeteren en onnodige kosten vermijden. De Zinnige Zorg-methodiek wordt op dit moment verder ontwikkeld door het Zorginstituut. In nauwe samenwerking met diverse partners binnen de overheid en de zorg wordt inhoud en vorm gegeven aan de methodiek voor Passende zorg. Lopende Zinnige Zorg-onderzoeken vinden doorgang in het kader van Passende zorg. Het Zorginstituut blijft tijdens de implementatie de verbetermogelijkheden monitoren die zijn vastgelegd in het verbetersignalement.

Meer informatie

Contactpersoon: Lise Rijnierse (programmaleider)
E-mail: zz-ggz@zinl.nl

Tijdlijn

Deze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in de implementatiefase Psychose. De verdiepingsfase Psychose en de screeningsfase GGZ gingen daaraan vooraf.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialist (FMS)
 • GGZ Nederland
 • InEen
 • Landelijk Platform GGz (LPGGz)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • P3NL
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Platform MEER GGz
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties