Zinnige Zorg voor mensen met psychose (implementatiefase)

Samen met partijen in de zorg onderzoekt Zorginstituut Nederland waar mogelijkheden zijn voor verbeteringen in het zorgtraject voor mensen met psychose.

Verbetersignalement

In het ‘Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose’ stelt het Zorginstituut samen met partijen in de zorg vast, dat verbeteringen mogelijk zijn in het zorgtraject voor mensen met psychose.

Verbetersignalement Zinnige Zorg voor mensen met psychose

Samen met patiënten, zorgverleners en andere betrokken partijen is in beeld gebracht welke verbeteringen in de zorg noodzakelijk zijn én welke afspraken hierover zijn gemaakt. De betrokken partijen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken.

Wat gaan mensen van de verbeteracties merken?

De betrokken partijen hebben onderwerpen voor verbetering benoemd en hierover afspraken gemaakt met elkaar. De zorg voor mensen met psychose kan worden verbeterd door ervoor te zorgen dat:

 • meer mensen met psychose cognitieve gedragstherapie als behandeling krijgen;
 • meer mensen met psychose een jaarlijkse somatische screening krijgen.

Als de verbeteringen zijn uitgevoerd, krijgen meer mensen met psychose:

 • cognitieve gedragstherapie, waardoor ze beter met hun klachten kunnen omgaan, minder depressieve klachten hebben en minder kans op crisisopnames;
 • een somatische screening, waardoor risicofactoren voor ziekte eerder worden ontdekt en ziekte kan worden voorkomen of behandeld.

De betrokken partijen kunnen de aanbevelingen voor verbetering in de volgende fase van het project oppakken. Dit is de implementatiefase.

Bijeenkomsten met betrokken partijen

Voorafgaand aan het opstellen van het verbetersignalement vond een aantal bijeenkomsten met betrokken partijen plaats.

Vervolgbijeenkomst

Op 6 november 2019 was de vervolgbijeenkomst van het project. Hierin hebben we de onderzoeksresultaten van de verdiepingsfase aan partijen gepresenteerd en samen met hen een eerste aanzet tot verbeterafspraken gemaakt. Van deze bijeenkomst is een verslag met praatplaat gemaakt.

Zinnige Zorg - Verslag vervolgbijeenkomst (incl. praatplaat) verdiepingsfase PTSS en Psychose

Startbijeenkomst

Op 31 oktober 2018 was de startbijeenkomst van het project. In de bijeenkomst hebben we samen met de betrokken partijen het zorgtraject van de cliënt doorgenomen. De partijen hebben op basis van hun ervaring in de praktijk aangeven waar het zorgtraject beter kan. Deze suggesties staan in het verslag van de bijeenkomst.

Zinnige Zorg - Verslag startbijeenkomst verdiepingsfase Psychose

Aan de hand van de thema’s die binnen het zorgtraject zijn benoemd, hebben we onderzoeksvragen opgesteld. Hiermee laat het Zorginstituut doelgericht onderzoek doen naar onderdelen van het zorgtraject waar de zorg zinniger kan.

Het programma Zinnige Zorg-GGZ

Het onderzoek naar het zorgtraject voor mensen met psychose is de tweede fase van het project ‘Zinnige Zorg - Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)’. In de eerste fase (screeningsfase) heeft het Zorginstituut samen met de betrokken partijen 2 onderwerpen geselecteerd waar mogelijkheden liggen voor betere kwaliteit en doelmatigheid. Het definitieve ‘Zinnige Zorg - Rapport screeningsfase Systematische analyse Geestelijke Gezondheidszorg’ is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut en aangeboden aan de partijen in de GGZ en aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

De geselecteerde onderwerpen zijn psychose en PTSS. Deze zijn in de verdiepingsfase verder onderzocht.

Op de pagina 'Zinnige Zorg - systematisch doorlichten van het basispakket' kunt u lezen hoe een Zinnige Zorg-project verloopt.

Meer informatie

Contactpersoon: Lise Rijnierse (projectleider)
E-mail: LRijnierse@zinl.nl
Mobiel: 06 - 57 19 84 96

TijdlijnDeze tijdlijn biedt een overzicht van belangrijke stappen in verdiepingsfase Psychose en de screeningfase GGZ die daaraan voorafging.

Betrokken partijen

 • Federatie Medisch Specialist (FMS)
 • GGZ Nederland
 • InEen
 • Landelijk Platform GGz (LPGGz)
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • P3NL
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Platform MEER GGz
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Publicaties