Toetsing kwaliteitsstandaarden GGZ

Op dit moment ontwikkelen partijen in de GGZ gezamenlijk 43 kwaliteitsstandaarden voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Deze kwaliteitsstandaarden staan op de Meerjarenagenda van het Zorginstituut. Zorginstituut Nederland laat zo zien de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden in de GGZ belangrijk te vinden en te volgen. Als een van de trajecten dreigt te stagneren, kan het Zorginstituut de ontwikkeling stimuleren en ondersteunen.

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

Het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ (NKO) begeleidt de ontwikkeling van de 43 kwaliteitsstandaarden. Het NKO is een GGZ/breed samenwerkingsverband van patiënten, naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en financiers.

Het NKO heeft Zorginstituut Nederland gevraagd om de te ontwikkelen kwaliteitsstandaarden op de Meerjarenagenda te plaatsen. De GGZ-partijen laten hiermee zien dat zij zich committeren aan het programma en de doelstellingen van het NKO.

Van alle kwaliteitsstandaarden is vastgelegd wie ermee aan de gang gaan, wat het moet worden en wanneer het afgerond is.

Het NKO gaat op in Alliantie kwaliteit in de GGZ (Akwa). Dit nieuwe kwaliteitsinstituut is per 1 januari 2019 volledig operationeel.

Zorgstandaarden en modules

Bij de 43 nieuwe kwaliteitsstandaarden gaat het om 18 zorgstandaarden en 25 generieke modules. Zorgstandaarden beschrijven wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening. Dit vanuit het perspectief van de patiënt voor de hele patiëntreis. Op dit moment worden zorgstandaarden ontwikkeld voor onder meer de volgende psychische aandoeningen: schizofrenie, autisme en bipolaire stoornissen.

Generieke modules zijn relevant voor meerdere psychische aandoeningen. Zij gaan bijvoorbeeld over dagbesteding, acute psychiatrie en zelfmanagement. Op de website GGZ standaarden staat een overzicht van alle kwaliteitsstandaarden in ontwikkeling.

Met deze kwaliteitsstandaarden is minstens 80% van de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen gedekt.

Toetsing door Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut toetst de kwaliteitsstandaarden aan de criteria van het Toetsingskader. Als ze voldoen aan het toetsingskader worden ze opgenomen in het Register, als gezamenlijke norm voor goede zorg. In de komende periode (1e half jaar van 2019) past het Zorginstituut het Toetsingskader en het bijbehorende aanbiedingsformulier aan.

Het Zorginstituut vraagt partijen in de zorg, uitgebreider dan voorheen, te onderbouwen wat de implicaties wat de kwaliteitsstandaard betekent voor de doelmatigheid en handhaafbaarheid.

Daarnaast zal het Zorginstituut risicogericht toetsen op substantiële meerkosten die het gevolg kunnen zijn van invoering van een kwaliteitsstandaard. Mocht het nodig zijn, dan zal het Zorginstituut de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om advies vragen over de eventuele budgetimpact en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de handhaafbaarheid van de kwaliteitsstandaarden.  

Naar verwachting worden de 43 standaarden uiterlijk op 1 juni 2019 bij het Zorginstituut aangeleverd.

Voor informatie

Paul de Beer
E-mail: PBeer@zinl.nl
Telefoon: 06 - 20 17 03 31

Planning

Plaatsing op de Meerjarenagenda 28-09-2015
Uiterste opleverdatum 01-06-2019

Het Zorginstituut streeft ernaar de toetsing binnen 3 maanden na de oplevering af te ronden.

Betrokken partijen

Coördinerende partij

Alliantie kwaliteit in de GGZ (Akwa)

Andere betrokken partijen

 • Federatie Vaktherapeutische beroepen (FVB)
 • GGZ Nederland
 • InEen
 • Landelijke Huisartsenvereniging (LHV)
 • Landelijk Platform GGz (LPGGz)
 • Landelijke vereniging POH-GGZ (LV POH-GGZ)
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
 • Nederlands Huisartsengenootschap (NHG)
 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP)
 • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
 • Platform MEER GGZ
 • Verplegenden & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)

Voor elke kwaliteitsstandaard worden er aanvullende relevante partijen geraadpleegd.

Zie ook