Handreiking 'Wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis' – geactualiseerde versie

De wet- en de regelgeving voor de zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis is sinds 2015 gewijzigd. Met name als gevolg van de herziening van het stelsel van de langdurige zorg is de verdeling van de voorzieningen en zorg aan deze cliënten over de verschillende wettelijke domeinen gewijzigd. Zorginstituut Nederland heeft augustus 2015 dan ook de handreiking ‘Wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen meteen psychische stoornis’ uitgegeven. In de jaren na de eerste uitgave van de handreiking is de wet- en de regelgeving echter dusdanig gewijzigd dat actualisatie van de handreiking vereist is. De geactualiseerde versie van de handreiking verwacht Zorginstituut Nederland in januari 2021 uit te geven. In deze geactualiseerde versie zijn de wijzigingen in de wet- en de regelgeving na augustus 2015 verwerkt.

Herzieningen in de langdurige zorg

Met de herziening van het stelsel voor langdurige zorg in 2015 is de verdeling van zorg en ondersteuning voor deze cliënten met een psychische stoornis over de verschillende wettelijke domeinen gewijzigd. De zorg en ondersteuning kunnen georganiseerd en gefinancierd worden uit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet langdurige zorg (Wlz). Zorginstituut Nederland heeft in 2015 de handreiking ‘Wettelijke domeinen voor zorg en ondersteuning aan mensen met een psychische stoornis’ uitgebracht. In de afgelopen jaren, na de uitgave van de eerste handreiking in 2015, is de wet- en de regelgeving op een aantal gebieden zo gewijzigd dat het gevolgen heeft voor de zorg en ondersteuning aan cliënten met een psychische stoornis. Een voorbeeld van een wijziging is de toegang tot de Wlz voor volwassenen met een psychische stoornis die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg nabij. Dit geldt vanaf 1 januari 2021. Ook zijn er wijzigingen voor wat betreft behandeling in de Wlz per 2021/2022.

Actualiseren van de handreiking

Vanwege de wijzigingen heeft het Zorginstituut besloten om de handreiking uit 2015 te actualiseren. In deze geactualiseerde versie zijn de wijzigingen in de wet- en de regelgeving van na 2015 opgenomen. We hebben ervoor gekozen om de wijzigingen te verwerken in de bestaande handreiking en niet op te nemen in een addendum bij de eerste handreiking, om zo de leesbaarheid te vergroten. De handreiking is bedoeld om professionals, die in hun werk te maken hebben met cliënten met psychische problematiek, een hulpmiddel aan te reiken, zodat cliënten met psychiatrische problematiek niet tussen wal en schip vallen en de voor hen best passende zorg krijgen. In de handreiking zullen we naast een beschrijving van de bovengenoemde wettelijke domeinen de zorg en ondersteuning aan cliënten jonger dan 18 jaar toelichten. Dit doen we ook voor cliënten ouder dan 18 jaar. Tot slot gaan we in op een aantal inhoudelijke afbakeningsvraagstukken.

Voor informatie

Vragen over deze handreiking kunt u per e-mail stellen aan:

Olga Overeem
E-mail: oovereem@zinl.nl

Planning

Planning tot aan publicatie van de handleiding
Stap in het proces Datum

Verkenning problematiek

juni 2020 t/m augustus 2020
Reactie op geactualiseerde versie van collega’s intern en relevante partijen september en oktober 2020
Publicatie hndreiking januari 2021

Betrokken partijen

  • de Nederlandse ggz

  • Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ)

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)