Evaluatie proces doorzettingsmacht en implementatie Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

In opdracht van Zorginstituut Nederland doet onderzoeksbureau TwynstraGudde een evaluatieonderzoek. Het betreft een procesevaluatie van de doorzettingsmacht van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ en het eerste jaar van de implementatie van dit kwaliteitskader.

Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Het ‘Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ’ (LKS GGZ) beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) te organiseren. De nadruk ligt daarbij op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de indicerend en coördinerend regiebehandelaar en van andere zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces.

Bij de ontwikkeling van het LKS GGZ in 2019 konden de partijen in de GGZ geen consensus bereiken over de rol en taken van de regiebehandelaar in het ‘Model Kwaliteitsstatuut GGZ’. Het Zorginstituut heeft vervolgens doorzettingsmacht ingezet en de Kwaliteitsraad gevraagd om het LKS GGZ te ontwikkelen. In december 2020 is het LKS GGZ opgenomen in het Register.

Partijen aan zet bij implementatie

Na opname in het Register was het aan zorgverleners en hun organisaties om aan de slag te gaan met de implementatie van het LKS GGZ. Alle partijen die betrokken zijn bij de GGZ moesten het Kwaliteitsstatuut vóór 1 januari 2022 implementeren. Dit betekende onder andere dat alle zorgaanbieders op basis van het LKS GGZ een eigen kwaliteitsstatuut moeten maken. Dit is verplicht. In dat eigen statuut staat hoe een zorgaanbieder vorm en inhoud geeft aan de kwaliteitsnormen van het LKS GGZ. Het Zorginstituut heeft het veld hierbij ondersteund door een onafhankelijk voorzitter te leveren voor de toenmalig stuurgroep GGZ en het bieden van ambtelijke ondersteuning.

Aanleiding en doel procesevaluatie

Het Zorginstituut is een lerende organisatie. Daarom vinden we het belangrijk om het doorlopen proces van de doorzettingsmacht en het eerste jaar van de implementatie te evalueren. Om van te leren en onszelf te verbeteren.

Het doel van de evaluatie is om inzichtelijk te maken hoe externe partijen de rol en handelswijze van het Zorginstituut bij de doorzettingsmacht ervaren hebben. En welke invloed dit heeft op het draagvlak en het eigenaarschap van partijen over het opgeleverde LKS GGZ. Ook willen we weten wat partijen vinden van de wijze waarop en de mate waarin zij door het Zorginstituut betrokken zijn bij het proces. Tot slot zijn we benieuwd welk effect het Zorginstituut vanuit onze ondersteunende rol heeft gehad op de implementatie van het LKS GGZ in het eerste jaar.

Planning

Het onderzoek loopt van november 2022 tot en met juni 2023.